Prop. 4 S (2017–2018)

Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 93/2017 av 5. mai 2017 om innlemmelse i EØS-avtalen av rettsaktene som inngår i den tredje energimarkedspakken

Til innholdsfortegnelse

7 Kommisjonsbeslutning av 10. november 2010 om endring av kapittel 3 i vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 715/2009 om vilkår for tilgang til overføringsnett for naturgass (2010/685/EU)

EUROPAKOMMISJONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 715/2009 av 13. juli 2009 om vilkår for tilgang til overføringsnett for naturgass1, særlig artikkel 23 nr. 2, og

ut fra følgende betraktninger:

 • 1) Forordning (EF) nr. 715/2009 fastsetter retningslinjer for fastsettelse av de tekniske opplysninger som er nødvendige for at nettbrukerne skal få effektiv tilgang til nettet.

 • 2) Retningslinjene bør inneholde krav om oversiktlighet for å sikre effektiv tilgang til overføringsnett for naturgass og gi en minstegaranti for like vilkår for markedsadgang i praksis.

 • 3) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nevnt i artikkel 28 i forordning (EF) nr. 715/2009 —

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Kapittel 3 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 715/2009 erstattes med teksten i vedlegget til denne beslutning.

Artikkel 2

Denne beslutning trer i kraft den 20. dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende.

Den får anvendelse fra 3. mars 2011.

Utferdiget i Brussel, 10. november 2010.

For Kommisjonen

José Manuel BARROSO

President

VEDLEGG

 • «3. Fastsettelse av de tekniske opplysninger som er nødvendige for at nettbrukerne skal få effektiv tilgang til nettet, fastsettelse av alle punkter som er relevante for kravene om oversikt, hvilke opplysninger som skal offentliggjøres for alle relevante punkter, og tidsplanen for offentliggjøring av disse opplysningene

  • 3.1 Fastsettelse av de tekniske opplysninger som er nødvendige for at nettbrukerne skal få effektiv tilgang til nettet

   • 3.1.1 Form for offentliggjøring

    • 1) Operatører av overføringsnett skal legge fram alle opplysninger nevnt i punkt 3.1.2 og punkt 3.3 nr. 1-5, på følgende måte:

     • a) på et nettsted som er gratis tilgjengelig for allmennheten, og som ikke krever noen registrering eller annen form for påmelding hos operatøren av overføringsnettet,

     • b) regelmessig/fortløpende; hvor hyppig opplysningene skal ajourføres, avhenger av hvor hyppig de endres og tjenestens varighet,

     • c) på en brukervennlig måte,

     • d) på en tydelig, målbar og lett tilgjengelig måte og på et grunnlag som ikke innebærer forskjellsbehandling,

     • e) i et nedlastbart format som tillater kvantitative analyser,

     • f) med ensartet bruk av enheter, framfor alt skal kWh (med en referansetemperatur for forbrenningen på 298,15 K) være enheten for energiinnhold og m3 (ved 273,15 K og 1,01325 bar) skal være enheten for volum. Den konstante konverteringsfaktoren for energiinnhold skal angis. Ut over formatet nevnt over kan det også benyttes andre måleenheter for offentliggjøringen,

     • g) på medlemsstatens offisielle språk og på engelsk.

    • 2) Operatører av overføringsnett skal legge fram opplysninger om faktiske endringer i opplysningene nevnt i punkt 3.1.2 og punkt 3.3 nr.1-5 så snart disse blir tilgjengelige for dem.

   • 3.1.2 Innholdet i offentliggjøringen

    Operatører av overføringsnett skal offentliggjøre minst følgende opplysninger om sine nett og tjenester:

    • a) en detaljert og fullstendig beskrivelse av de forskjellige tjenestene som tilbys, samt de tilhørende avgiftene,

    • b) de forskjellige typene overføringsavtaler som finnes for disse tjenestene,

    • c) nettreglene og/eller standardvilkårene som fastsetter alle nettbrukeres rettigheter og forpliktelser, herunder

     • 1. harmoniserte overføringsavtaler og andre relevante dokumenter,

     • 2. dersom det er relevant for tilgangen til nettet, en spesifikasjon av alle relevante parametrer for gasskvalitet for alle relevante punkter som fastsatt i punkt 3.2 i dette vedlegg, herunder minst brutto varmeverdi og wobbetall, samt erstatningsansvar eller konverteringskostnader for nettbrukere i tilfelle gassen ikke oppfyller disse spesifikasjoner,

     • 3. dersom det er relevant for tilgangen til nettet, opplysninger om trykkrav for alle relevante punkter,

     • 4. framgangsmåten i tilfelle brudd på den avbrytbare kapasiteten, herunder, dersom det er aktuelt, tidspunkt, omfang og rangering av individuelle avbrudd (for eksempel forholdsmessig eller i samsvar med prinsippet «først inn, sist avbrutt»),

    • d) de harmoniserte framgangsmåter som anvendes ved bruk av overføringsnettet, herunder definisjoner av sentrale begreper,

    • e) bestemmelser om kapasitetstildeling, håndtering av overbelastning og framgangsmåter for å motvirke hamstring og lette gjenbruk,

    • f) de regler for handel med kapasitet på sekundærmarkedet som gjelder overfor operatørene av overføringsnett,

    • g) regler for balansering og metode for beregning av avgifter for balansering,

    • h) dersom det er relevant, den fleksibilitet og de toleransegrenser som inngår i overføringstjenester og andre tjenester uten særskilt avgift, samt den kapasitet som tilbys utover dette, med tilhørende avgifter,

    • i) en detaljert beskrivelse av gassnettet til operatøren av overføringsnettet og de relevante forbindelsespunkter som fastsatt i punkt 3.2 i dette vedlegg samt navnene på operatørene av samkjøringsnettet eller -anleggene.

    • j) reglene for tilkopling til nettet som drives av operatøren av overføringsnettet,

    • k) opplysninger om nødordninger, i den grad det er ansvaret til operatøren av overføringsnettet, for eksempel tiltak som kan medføre frakopling av kundegrupper og andre generelle regler for erstatningsansvar som gjelder for operatøren av overføringsnettet,

    • l) framgangsmåter for forbindelsespunkter som er avtalt mellom operatørene av overføringsnett om nettets samvirkingsevne, som har betydning for nettbrukernes tilgang til de berørte overføringsnett, og avtalte framgangsmåter for spesifisering og balansering og andre avtalte framgangsmåter som fastsetter bestemmelser om tildelinger av gasstrøm og balansering, herunder de metoder som brukes,

    • m) operatørene av overføringsnett skal offentliggjøre en detaljert, omfattende beskrivelse av metoden og prosessen, med opplysninger om de parametrer som er anvendt og de viktigste forutsetninger som er brukt for å beregne teknisk kapasitet.

  • 3.2 Fastsettelse av alle punkter som er relevante for kravene om oversiktlighet

   • 1) De relevante punktene skal minst omfatte

    • a) alle tilførsels- og uttakspunkter til og fra et overføringsnett som drives av en operatør av overføringsnett, med unntak av uttakspunkter som er tilkoplet en enkelt sluttkunde, og tilførselspunkter som er knyttet direkte til en enkelt produsents produksjonsanlegg basert i EU,

    • b) alle inntaks- og uttakspunkter som forbinder balanseringsområdene til operatører av overføringsnett,

    • c) alle punkter som forbinder nettet til en operatør av overføringsnett med en LNG-terminal, fysiske handelssentre for gass og lagrings- og produksjonsanlegg, med mindre disse produksjonsanleggene er unntatt i henhold til bokstav a),

    • d) alle punkter som forbinder nettet til en gitt operatør av overføringsnett med infrastruktur som er nødvendig for å levere tilleggstjenester som definert i artikkel 2 nr. 14 i direktiv 2009/73/EF.

   • 2) Opplysninger til de enkelte sluttkunder og til produksjonsanlegg som ikke omfattes av definisjonen av relevante punkter som beskrevet i punkt 3.2 nr. 1 bokstav a), skal offentliggjøres i samlet form, minst per balanseringsområde. Sammenstillingen av de enkelte sluttkunder og av produksjonsanlegg som ikke omfattes av definisjonen av relevante punkter som beskrevet i punkt 3.2 nr. 1 bokstav a), skal når det gjelder anvendelsen av dette vedlegg, betraktes som ett relevant punkt.

   • 3) Dersom punkter mellom to eller flere operatører av overføringsnett forvaltes utelukkende av de berørte operatører av overføringsnett og nettbrukerne ikke er involvert, verken avtalemessig eller driftsmessig, eller dersom punkter forbinder et overføringsnett med et distribusjonsnett og det ikke er noen avtalebetinget overbelastning //på disse punkter, skal operatørene av overføringsnett for disse punkter unntas fra plikten om å offentliggjøre kravene i punkt 3.3 i dette vedlegg. Den nasjonale reguleringsmyndighet kan kreve at operatørene av overføringsnett offentliggjør kravene i punkt 3.3 i dette vedlegg for alle eller grupper av unntatte punkter. I slike tilfeller skal opplysningene, dersom de er tilgjengelige for operatøren av overføringsnettet, offentliggjøres i samlet form på et meningsfullt nivå og minst per balanseringssone. Denne sammenstillingen av nevnte punkter skal når det gjelder anvendelsen av dette vedlegg, betraktes som ett relevant punkt.

  • 3.3 Opplysninger som skal offentliggjøres for alle relevante punkter, og tidsplanen for offentliggjøring av disse opplysningene

   • 1) Operatører av overføringsnett skal for alle relevante punkter offentliggjøre opplysningene oppført i bokstav a)-g) for alle tjenester og tilleggstjenester som ytes (særlig opplysninger om blanding, kvalitetsjustering og konvertering). Disse opplysningene skal offentliggjøres i form av tallfestede opplysninger, på time- eller dagsbasis, som tilsvarer den minste referanseperioden for bestilling av kapasitet og (re-)spesifisering og den minste oppgjørsperioden som avgiftene for ubalanse beregnes for. Dersom den minste referanseperioden avviker fra en dagsperiode, skal opplysningene i henhold til bokstav a)-g) gjøres tilgjengelig også for dagsperioden. Disse opplysninger og ajourføringer skal offentliggjøres så snart de er tilgjengelige for operatøren av overføringsnettet («nesten sanntid»).

    • a) teknisk kapasitet for strømmer i begge retninger,

    • b) samlet avtalt fast og avbrytbar kapasitet i begge retninger,

    • c) spesifiseringer og respesifiseringer i begge retninger,

    • d) tilgjengelig fast og avbrytbar kapasitet i begge retninger,

    • e) faktiske fysiske strømmer,

    • f) planlagte og faktiske avbrudd i avbrytbar kapasitet,

    • g) planlagte og ikke-planlagte avbrudd i faste tjenester samt opplysninger om gjenopprettelse av de faste tjenester (særlig vedlikehold av nettet og sannsynlig varighet av eventuelle avbrudd grunnet vedlikehold). Planlagte avbrudd skal offentliggjøres minst 42 dager i forveien.

   • 2) For alle relevante punkter skal opplysningene nevnt i punkt 3.3 nr. 1 bokstav a), b) og d) offentliggjøres minst 18 måneder i forveien.

   • 3) For alle relevante punkter skal operatørene av overføringsnett løpende offentliggjøre historiske opplysninger om kravene i punkt 3.3 nr. 1 bokstav a)-g) for de siste fem årene.

   • 4) Operatørene av overføringsnett skal daglig offentliggjøre målte verdier av brutto varmeverdi eller wobbetall for alle relevante punkter. Foreløpige tall skal offentliggjøres minst tre dager etter den berørte gassdag. Endelige tall skal offentliggjøres minst tre måneder etter utløpet av den berørte måned.

   • 5) For alle relevante punkter skal operatørene av overføringsnett årlig offentliggjøre tilgjengelig kapasitet, reservert og teknisk kapasitet for hele perioden det er inngått avtale om kapasitet om, samt ett år utover denne periode, men minst for de påfølgende ti år. Disse opplysninger skal ajourføres minst hver måned eller oftere dersom nye opplysninger blir tilgjengelige. Offentliggjøringen skal gjenspeile den perioden kapasiteten tilbys markedet.

  • 3.4 Opplysninger som skal offentliggjøres om overføringsnettet, og tidsplan for offentliggjøring av disse opplysningene

   • 1) Operatørene av overføringsnett skal sikre at de samlede mengder kapasitet som tilbys og avtales på sekundærmarkedet (det vil si selges fra en nettbruker til en annen nettbruker), når disse opplysningene er tilgjengelige for operatøren av overføringsnettet, offentliggjøres og ajourføres hver dag. Disse opplysningene skal inneholde følgende spesifikasjoner:

    • a) forbindelsespunkt der kapasiteten selges,

    • b) kapasitetens art, dvs. tilførsel, uttak, fast, avbrytbar,

    • c) kapasitetsmengden og varigheten av bruksretten til kapasiteten,

    • d) type salg, for eksempel overføring eller tildeling,

    • e) det totale antallet handler/overføringer,

    • f) eventuelt andre forhold som er kjent for operatøren av overføringsnettet som nevnt i punkt 3.3.

    • Dersom disse opplysninger legges fram av en tredjemann, skal operatørene av overføringsnett være unntatt fra denne bestemmelse.

   • 2) Operatørene av overføringsnett skal offentliggjøre harmoniserte vilkår for godkjenning av kapasitetstransaksjoner (for eksempel overføringer og tildelinger). Disse vilkårene skal minst inneholde

    • a) en beskrivelse av standardiserte produkter som kan selges på sekundærmarkedet,

    • b) ledetid for gjennomføring/godkjenning/registrering av sekundærhandler. Ved forsinkelser skal årsakene offentliggjøres,

    • c) meldingen til operatøren av overføringsnettet fra selger eller tredjemann som nevnt i punkt 3.4 nr.1, om navn på selger og kjøper samt kapasitetsopplysninger som angitt i punkt 3.4 nr. 1.

    Dersom slike opplysninger legges fram av en tredjemann, skal operatørene av overføringsnett være unntatt fra denne bestemmelse.

   • 3) Hver operatør av overføringsnett skal når det gjelder balanseringstjenester for sitt eget nett, for hver balanseringsperiode underrette hver enkelt nettbruker om nettets foreløpige ubalansevolumer og om kostnadene per nettbruker senest en måned etter at balanseringsperioden er avsluttet. Endelige data om kunder med en standardbelastningsprofil kan legges fram inntil 14 måneder senere. Dersom slike opplysninger legges fram av en tredjemann, skal operatørene av overføringsnett være unntatt fra denne bestemmelse. Når slike opplysninger legges fram, skal forretningsmessig følsomme opplysninger behandles fortrolig.

   • 4) Dersom det utover tillatte avvik tilbys fleksibilitetstjenester med henblikk på tredjemanns tilgang, skal operatørene av overføringsnett daglig offentliggjøre prognoser for påfølgende dag for maksimal fleksibilitet, reservert fleksibilitet og tilgjengelig fleksibilitet på markedet for neste gassdag. Operatøren av overføringsnettet skal også offentliggjøre opplysninger om samlet utnyttelse av hver enkelt fleksibilitetstjeneste ved utløpet av hver gassdag. Dersom den nasjonale reguleringsmyndighet er overbevist om at offentliggjøring av disse opplysninger kan gi rom for mulig misbruk fra nettbrukernes side, kan den beslutte å frita operatøren av overføringsnettet fra denne plikt.

   • 5) Operatører av overføringsnett skal offentliggjøre, per balanseringsområde, mengden av gass i overføringsnettet i begynnelsen av hver gassdag og en prognose for mengden av gass i overføringsnettet på slutten av hver gassdag. Prognosen for mengden av gass på slutten av gassdagen skal ajourføres hver time i løpet av gassdagen. Dersom balanseringsavgifter beregnes på timebasis, skal operatøren av overføringsnettet offentliggjøre mengden av gass i overføringsnettet på timebasis. Alternativt skal operatørene av overføringsnett offentliggjøre, per balanseringsområde, samlet ubalanseposisjon for alle brukere i begynnelsen av hver balanseringsperiode og prognosen for samlet ubalanseposisjon for alle brukere på slutten av hver gassdag. Dersom den nasjonale reguleringsmyndighet er overbevist om at offentliggjøring av slike opplysninger kan gi rom for mulig misbruk fra nettbrukernes side, kan den beslutte å frita operatøren av overføringsnettet fra denne plikt.

   • 6) Operatørene av overføringsnett skal legge fram brukervennlige instrumenter for beregning av tariffer.

   • 7) Operatørene av overføringsnett skal oppbevare tilgjengelig for vedkommende nasjonale myndigheter i minst fem år effektive registre over alle kapasitetsavtaler og alle andre relevante opplysninger om beregning og levering av tilgang til tilgjengelig kapasitet, særlig individuelle spesifiseringer og avbrudd. Operatørene av overføringsnett skal oppbevare dokumentasjon for alle relevante opplysninger nevnt i punkt 3.3 nr. 4 og 5 i minst fem år og på anmodning gjøre dem tilgjengelige for reguleringsmyndigheten. Begge parter skal behandle forretningsmessig følsomme opplysninger fortrolig.

Fotnoter

1.

EUT L 211 av 14.8.2009, s. 36.
Til dokumentets forside