Prop. 4 S (2017–2018)

Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 93/2017 av 5. mai 2017 om innlemmelse i EØS-avtalen av rettsaktene som inngår i den tredje energimarkedspakken

Til innholdsfortegnelse

8 Kommisjonsbeslutning av 24. august 2012 om endring av vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 715/2009 om vilkår for tilgang til overføringsnett for naturgass (2012/490/EU)

EUROPAKOMMISJONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 715/2009 av 13. juli 2009 om vilkår for tilgang til overføringsnett for naturgass og om oppheving av forordning (EF) nr. 1775/20051, særlig artikkel 23 nr. 2, og

ut fra følgende betraktninger:

 • 1) Forordning (EF) nr. 715/2009 fastsetter regler for vilkårene for tilgang til overføringsnett for naturgass som sikrer likebehandling, for å sikre at det indre marked for gass kan fungere tilfredsstillende. Siden det i de fleste tilfeller ikke er lønnsomt og effektivt å duplisere overføringsnett for gass, stimuleres konkurransen på naturgassmarkedene ved hjelp av tilgang for tredjemann som åpner infrastrukturen for alle leverandører på en oversiktlig måte som sikrer likebehandling. Den hyppige forekomsten av avtalebetinget overbelastning der nettbrukerne ikke får tilgang til overføringsnettet for gass til tross for at kapasiteten er fysisk tilgjengelig, hindrer gjennomføringen av det indre marked for naturgass.

 • 2) På tross av at visse prinsipper for håndtering av overbelastning er tatt i bruk, som å tilby avbrytbar kapasitet i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1775/2005 av 28. september 2005 om vilkår for tilgang til overføringsnett for naturgass2 og forordning (EF) nr. 715/2009, har det i praksis vist seg at avtalebetinget overbelastning av overføringsnett for gass i Unionen fortsatt hindrer utviklingen av et velfungerende indre marked for gass. Det er derfor nødvendig å endre retningslinjene for anvendelsen av framgangsmåter for håndtering av overbelastning i tilfelle av avtalebetinget overbelastning. I henhold til artikkel 23 nr. 3 i forordning (EF) nr. 715/2009 bør de foreslåtte framgangsmåtene gjenspeile forskjellene mellom nasjonale gassnett og kan fastsette minstekrav som skal oppfylles for å oppnå oversiktlige vilkår for nettilgang som sikrer likebehandling, med hensyn til framgangsmåtene for håndtering av overbelastning.

 • 3) Framgangsmåtene for håndtering av overbelastning bør gjelde ved avtalebetinget overbelastning og tar sikte på å avhjelpe dette ved å føre uutnyttet kapasitet tilbake til markedet slik at den kan bli omfordelt i forbindelse med de ordinære fordelingsprosesser.

 • 4) Der fysisk overbelastning forekommer hyppig på et forbindelsespunkt, er framgangsmåter for håndtering av overbelastning ofte ikke til nytte. I slike tilfeller bør en løsning søkes fra et nettplanleggings- og investeringsperspektiv.

 • 5) I henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 713/20093 bør Byrået for samarbeid mellom energireguleringsmyndigheter («Byrået») overvåke og analysere gjennomføringen av disse retningslinjene. Operatørene av overføringsnett må offentliggjøre de opplysninger som er nødvendige for at forekomsten av avtalebetinget overbelastning skal kunne identifiseres i et anvendbart format.

 • 6) I samsvar med artikkel 24 i forordning (EF) nr. 715/2009 skal de nasjonale reguleringsmyndigheter sikre at retningslinjene overholdes.

 • 7) For å sikre at framgangsmåtene for håndtering av overbelastning anvendes på den mest effektive måten på alle forbindelsespunkter og med sikte på å øke tilgjengelig kapasitet i alle tilgrensende tilførsels- og uttakssystemer, er det svært viktig at nasjonale reguleringsmyndigheter og operatører av overføringsnett fra ulike medlemsstater og innen medlemstater samarbeider tett seg imellom og med hverandre. Særlig bør nasjonale reguleringsmyndigheter og operatører av overføringsnett ta beste praksis i betraktning og bestrebe seg på å harmonisere framgangsmåtene for gjennomføring av disse retningslinjer. I samsvar med artikkel 7 i forordning (EF) nr. 713/2009 bør Byrået og de nasjonale reguleringsmyndighetene sikre at de mest effektive framgangsmåtene for håndtering av overbelastning gjennomføres på alle relevante tilførsels- og uttakspunkter i hele Unionen.

 • 8) Ettersom operatørene av overføringsnett innehar detaljerte opplysninger om den fysiske bruken av nettet og er best egnet til å vurdere framtidige lastflyter, bør de fastsette en mengde ytterligere kapasitet som skal gjøres tilgjengelig i tillegg til den beregnede tekniske kapasiteten. Når de på grunnlag av strømscenarioer og avtalt kapasitet tilbyr mer fast kapasitet enn det som er teknisk tilgjengelig, tar operatørene av overføringsnett en risiko som bør belønnes deretter. Med henblikk på å fastsette inntektene for operatørene av overføringsnett skal slik ytterligere kapasitet imidlertid bare tildeles dersom all annen kapasitet, herunder kapasitet som skyldes bruken av andre framgangsmåter for håndtering av overbelastning, er blitt tildelt. Operatørene av overføringsnett bør samarbeide tett om å fastsette den tekniske kapasiteten. Når operatørene av overføringsnett skal avhjelpe en potensiell situasjon med fysisk overbelastning, bør de anvende det mest kostnadseffektive tiltaket, herunder enten kjøpe tilbake kapasitet eller treffe andre tekniske eller forretningsmessige tiltak.

 • 9) Forordning (EF) nr. 715/2009 bør derfor endres.

 • 10) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 51 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/73/EF4

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

Vedlegg I til forordning (EF) nr. 715/2009 endres i samsvar med vedlegget til denne beslutning.

Artikkel 2

Denne beslutning trer i kraft den 20. dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende.

Utferdiget i Brussel, 24. august 2012.

For Kommisjonen

José Manuel BARROSO

President

VEDLEGG

I vedlegg I til forordning (EF) nr. 715/2009 gjøres følgende endringer:

 • 1. Punkt 2.2 skal lyde:

  • «2.2 Framgangsmåter for håndtering av avtalebetinget overbelastning ved avtalebetinget overbelastning

   • 2.2.1 Alminnelige bestemmelser

    • 1. Bestemmelsene i punkt 2.2 skal gjelde forbindelsespunkter mellom tilgrensende tilførsels- og uttakssystemer, uavhengig av om de er fysiske eller virtuelle, mellom to eller flere medlemsstater eller innen samme medlemsstat, i den grad brukerne har mulighet til å reservere kapasitet på disse punktene. De kan også gjelde tilførselspunkter fra og uttakspunkter til tredjestater, i samsvar med beslutninger truffet av den relevante nasjonale reguleringsmyndighet. Uttakspunkter til sluttforbrukere og distribusjonsnett, tilførselspunkter fra LNG-terminaler og produksjonsanlegg, og tilførsels- og uttakspunkter til og fra lagringsanlegg er ikke omfattet av bestemmelsene i punkt 2.2.

    • 2. På bakgrunn av opplysninger offentliggjort av operatørene av overføringsnett i samsvar med punkt 3 i dette vedlegg, og som om relevant er kontrollert av nasjonale reguleringsmyndigheter, skal Byrået innen 1. mars hvert år fra og med 2014 offentliggjøre en overvåkingsrapport om overbelastningen på forbindelsespunkter med hensyn til produkter for fast kapasitet solgt i det foregående år, som i størst mulig grad tar hensyn til handelen med kapasitet på sekundærmarkedet og bruken av avbrytbar kapasitet.

    • 3. Ytterligere kapasitet som gjøres tilgjengelig gjennom anvendelsen av en av framgangsmåtene for håndtering av overbelastning beskrevet i punkt 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4 og 2.2.5, skal tilbys av de(n) respektive operatør(er) av overføringsnett i forbindelse med den ordinære fordelingsprosessen.

    • 4. Tiltakene beskrevet i punkt. 2.2.2, 2.2.4 og 2.2.5 skal gjennomføres fra og med 1. oktober 2013. Punkt 2.2.3 nr. 1 til 2.2.3 nr. 5 skal gjelde fra 1. juli 2016.

   • 2.2.2 Kapasitetsøkning gjennom en ordning med overbooking og tilbakekjøp

    • 1. Operatørene av overføringsnett skal foreslå og etter godkjenning fra den nasjonale reguleringsmyndigheten innføre en ordning med overbooking og tilbakekjøp basert på oppmuntringstiltak for å tilby ytterligere kapasitet på fast basis. Før gjennomføringen skal den nasjonale reguleringsmyndigheten samrå seg med de nasjonale reguleringsmyndighetene i tilgrensende medlemsstater og ta hensyn til deres synspunkter. Med ytterligere kapasitet menes den faste kapasiteten som tilbys i tillegg til den tekniske kapasiteten på et forbindelsespunkt, beregnet på grunnlag av artikkel 16 nr. 1 i denne forordning.

    • 2. Ordningen for overbooking og tilbakekjøp skal oppmuntre operatørene av overføringsnett til å gjøre ytterligere kapasitet tilgjengelig, idet det tas hensyn til tekniske forhold som brennverdi, temperatur og forventet forbruk, ved det relevante tilførsels- og uttakssystemet og kapasiteten på tilgrensende nett. Operatørene av overføringsnett skal anvende en dynamisk tilnærming ved nye beregninger av tilførsels- og uttaksystemets tekniske kapasitet eller ytterligere kapasitet.

    • 3. Ordningen for overbooking og tilbakekjøp skal være basert på oppmuntringstiltak slik at det gjenspeiler risikoen operatørene av overføringsnett tar ved å tilby ytterligere kapasitet. Ordningen skal være strukturert slik at inntekter fra salg av ytterligere kapasitet og kostnader som oppstår som følge av tilbakekjøpsordningen eller tiltak i henhold til nr. 6, deles mellom operatørene og nettbrukerne. De nasjonale reguleringsmyndighetene skal treffe beslutninger om hvordan inntekter og kostnader skal fordeles mellom operatøren av overføringsnettet og nettbrukerne.

    • 4. Med henblikk på å fastsette inntektene for operatørene av overføringsnett skal teknisk kapasitet, særlig tilbakeført kapasitet og eventuelt kapasitet som oppstår gjennom anvendelsen av ordninger der ubrukt kapasitet går tapt («use-it-or-lose-it»), enten det gjelder fast kapasitet en dag fram i tid eller på lang sikt, anses å være tildelt før eventuell ytterligere kapasitet.

    • 5. Ved fastsettelsen av ytterligere kapasitet skal operatøren av overføringsnettet ta i betraktning statistiske scenarioer for hvor mye fysisk ubrukt kapasitet det til enhver tid vil være på forbindelsespunktene. Operatøren skal også ta hensyn til en risikoprofil for å tilby ytterligere kapasitet som ikke fører til for store tilbakekjøpsforpliktelser. Ordningen for overbooking og tilbakekjøp skal også beregne sannsynligheten for og kostnadene ved å kjøpe tilbake kapasitet på markedet og på grunnlag av dette fastsette mengden ytterligere kapasitet som skal gjøres tilgjengelig.

    • 6. Der det er nødvendig for å opprettholde nettets funksjonsdyktighet, skal operatørene av overføringsnett anvende en markedsbasert framgangsmåte for tilbakekjøp som gir nettbrukerne mulighet til å tilby kapasitet. Nettbrukerne skal orienteres om den gjeldende framgangsmåten for tilbakekjøp. Anvendelsen av en framgangsmåte for tilbakekjøp skal ikke berøre gjeldende nødtiltak.

    • 7. Før de anvender en framgangsmåte for tilbakekjøp skal operatørene av overføringsnett kontrollere om alternative tekniske og forretningsmessige tiltak kan opprettholde nettets funksjonsdyktighet på en mer kostnadseffektiv måte.

    • 8. Sammen med forslaget om en ordning for overbooking og tilbakekjøp skal operatøren av overføringsnettet overlevere alle relevante opplysninger, anslag og modeller til den nasjonale reguleringsmyndigheten slik at sistnevnte skal kunne bedømme ordningen. Operatøren av overføringsnettet skal regelmessig rapportere til den nasjonale reguleringsmyndigheten om hvordan ordningen fungerer og på anmodning fra den nasjonale reguleringsmyndigheten legge fram alle relevante opplysninger. Den nasjonale reguleringsmyndigheten kan be operatøren av overføringsnettet om å endre ordningen.

   • 2.2.3 Ordning der ubrukt kapasitet går tapt («use-it-or-lose-it») når det gjelder fast kapasitet en dag fram i tid

    • 1. Når det gjelder endring av den opprinnelige spesifiseringen, skal nasjonale reguleringsmyndigheter kreve at operatørene av overføringsnett for hver nettbruker på forbindelsespunkter minst anvender reglene fastsatt i nr. 3 dersom Byråets årlige overvåkingsrapport i henhold til punkt 2.2.1 nr. 2 viser at etterspørselen på forbindelsespunktet har oversteget tilbudet, til minstepris når det er snakk om auksjoner, i forbindelse med framgangsmåter for kapasitetsfordeling i det året overvåkingsrapporten gjelder, for produkter for bruk enten i det aktuelle året eller i et av de påfølgende to år,

     • a) for minst tre produkter for fast kapasitet med en varighet på en måned, eller

     • b) for minst to produkter for fast kapasitet med en varighet på et kvartal, eller

     • c) for minst ett produkt for fast kapasitet med en varighet på et kvartal, eller

     • d) dersom ingen produkter for fast kapasitet med en varighet på én måned eller mer har blitt tilbudt.

    • 2. Dersom den årlige overvåkingsrapporten viser at sitasjonen definert i nr. 1 sannsynligvis ikke kommer til å oppstå på nytt i løpet av de neste tre år, for eksempel som følge av at kapasitet blir tilgjengelig gjennom fysisk utbygging av nettet eller oppsigelse av langsiktige avtaler, kan de relevante nasjonale reguleringsmyndighetene vedta å avslutte ordningen der ubrukt kapasitet går tapt for fast kapasitet en dag fram i tid.

    • 3. Fast ny spesifisering er tillatt opp til 90 % og ned til 10 % av nettbrukerens avtalte kapasitet på forbindelsespunktet. Dersom spesifiseringen overstiger 80 % av avtalt kapasitet, kan imidlertid halvparten av den ikke-spesifiserte mengden spesifiseres på nytt oppover. Dersom spesifiseringen ikke overstiger 20 % av avtalt kapasitet, kan halvparten av den spesifiserte mengden spesifiseres på nytt nedover. Anvendelsen av dette punkt skal ikke berøre gjeldende nødtiltak.

    • 4. Den opprinnelige innehaveren av den avtalte kapasiteten kan foreta ny spesifisering for den delen av sin avtalte faste kapasitet som er underlagt restriksjoner, på avbrytbare vilkår.

    • 5. Punkt 3 skal ikke gjelde nettbrukere – personer eller foretak og foretakene de kontrollerer i henhold til artikkel 3 i forordning (EF) nr. 139/2004 – som innehadde mindre enn 10 % av den gjennomsnittlige tekniske kapasiteten på forbindelsespunktet i det foregående år.

    • 6. For forbindelsespunkter der en ordning der ubrukt kapasitet går tapt for fast kapasitet en dag fram i tid i henhold til nr. 3 gjelder, skal den nasjonale reguleringsmyndigheten vurdere forholdet til ordningen for overbooking og tilbakekjøp i henhold til punkt 2.2.2, noe som kan medføre at den nasjonale reguleringsmyndigheten treffer en beslutning om ikke å anvende bestemmelsene i punkt 2.2.2 på disse forbindelsespunktene. En slik beslutning skal umiddelbart meddeles Byrået og Kommisjonen.

    • 7. En nasjonal reguleringsmyndighet kan vedta å innføre en ordning der ubrukt kapasitet går tapt for fast kapasitet en dag fram i tid i henhold til nr. 3 på et forbindelsespunkt. Før den nasjonale reguleringsmyndigheten treffer sin beslutning, skal den samrå seg med de nasjonale reguleringsmyndighetene i tilgrensende medlemsstater. Når den nasjonale reguleringsmyndigheten treffer sin beslutning, skal den ta hensyn til de tilgrensende nasjonale reguleringsmyndighetenes synspunkter.

   • 2.2.4 Tilbakeføring av avtalt kapasitet

    Operatørene av overføringsnett skal godta eventuell tilbakeføring av fast kapasitet som nettbrukeren har avtalt for et forbindelsespunkt, med unntak av kapasitetsprodukter av en varighet på én dag eller mindre. Nettbrukerens rettigheter og plikter i henhold til kapasitetsavtalen skal fortsette å gjelde til kapasiteten er omfordelt av operatøren av overføringsnettet og i den utstrekning kapasiteten ikke er omfordelt av operatøren av overføringsnettet. Tilbakeført kapasitet skal først anses å være fordelt når all tilgjengelig kapasitet er fordelt. Operatøren av overføringsnettet skal umiddelbart underrette nettbrukeren om enhver omfordeling av tilbakeført kapasitet. Den nasjonale reguleringsmyndigheten skal godkjenne de nærmere vilkår for tilbakeføring av kapasitet, særlig i tilfeller der flere nettbrukere tilbakefører sin kapasitet.

   • 2.2.5 Ordning der ubrukt kapasitet går tapt («use-it-or-lose-it») når det gjelder fast kapasitet på lang sikt

    • 1. Nasjonale reguleringsmyndigheter skal kreve at operatørene av overføringsnett helt eller delvis trekker tilbake systematisk underutnyttet avtalt kapasitet fra en nettbruker på et forbindelsespunkt dersom nettbrukeren ikke har solgt eller tilbudt sin uutnyttede kapasitet på rimelige vilkår og andre nettbrukere har bedt om fast kapasitet. Avtalt kapasitet skal særlig anses å være systematisk underutnyttet dersom

     • a) nettbrukeren bruker mindre enn 80 % i gjennomsnitt av sin avtalte kapasitet både fra 1. april til 30. september og fra 1. oktober til 31. mars der avtalens faktiske varighet er på mer enn ett år og ingen rimelig begrunnelse kan legges fram, eller

     • b) nettbrukeren systematisk spesifiserer nærmere 100 % av sin avtalte kapasitet og foretar ny spesifisering nedover med henblikk på å omgå reglene fastsatt i punkt 2.2.3 nr. 3.

    • 2. Anvendelsen av en ordning der ubrukt kapasitet går tapt når det gjelder fast kapasitet en dag fram i tid, skal ikke anses å være til hinder for anvendelsen av nr. 1.

    • 3. Tilbaketrekking skal medføre at nettbrukeren helt eller delvis mister sin avtalte kapasitet i en viss periode eller i resten av avtalens faktiske varighet. Nettbrukerens rettigheter og plikter i henhold til kapasitetsavtalen skal fortsette å gjelde til kapasiteten er omfordelt av operatøren av overføringsnettet og i den utstrekning kapasiteten ikke er omfordelt av operatøren av overføringsnettet.

    • 4. Operatørene av overføringsnett skal regelmessig gi nasjonale reguleringsmyndigheter alle opplysninger de trenger for å overvåke i hvilken grad avtalt kapasitet der avtalen har en faktisk varighet på mer enn ett år eller omfatter flere kvartaler som til sammen utgjør mer enn to år, brukes.»

 • 2. I punkt 3.1.1 nr. 1 gjøres følgende endringer:

  • a) Bokstav e) skal lyde:

   • «e) i et nedlastbart format som er avtalt mellom operatørene av overføringsnett og de nasjonale reguleringsmyndighetene — på grunnlag av en uttalelse om et harmonisert format som Byrået skal avgi — og som gjøre det mulig å foreta kvantitative analyser,»

  • b) Ny bokstav h) skal lyde:

   • «h) alle opplysninger skal gjøres tilgjengelig fra og med 1. oktober 2013 på en felles sentral plattform for hele Unionen, som skal opprettes av ENTSOG på et kostnadseffektivt grunnlag.».

 • 3. I punkt 3.3 nr. 1 skal ny bokstav h), i), j), k) og l) lyde:

  • «h) forekomsten av avviste, rettslig gyldige anmodninger om produkter for fast kapasitet med en varighet på én måned eller mer, herunder antall avviste anmodninger og mengden kapasitet disse gjaldt,

  • i) når det gjelder auksjoner, opplysninger om hvor og når det er oppnådd høyere priser enn minsteprisen for produkter for fast kapasitet med en varighet på én måned eller mer,

  • j) opplysninger om hvor og når det ikke er tilbudt noen produkter for fast kapasitet med en varighet på én måned eller mer i den ordinære fordelingsprosessen,

  • k) den samlede kapasiteten som er gjort tilgjengelig gjennom anvendelsen av framgangsmåtene for håndtering av overbelastning fastsatt i nr. 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4 og 2.2.5 for hver av disse framgangsmåtene,

  • l) bokstav h)-k) får anvendelse fra 1. oktober 2013.».

Fotnoter

1.

EUT L 211 av 14.8.2009, s. 36.

2.

EUT L 289 av 3.11.2005, s. 1.

3.

EUT L 211 av 14.8.2009, s. 1.

4.

EUT L 211 av 14.8.2009, s. 94.
Til dokumentets forside