Prop. 4 S (2017–2018)

Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 93/2017 av 5. mai 2017 om innlemmelse i EØS-avtalen av rettsaktene som inngår i den tredje energimarkedspakken

Til innholdsfortegnelse

8 Konklusjon og tilrådning

Innlemmelse av rettsaktene i den tredje energimarkedspakken i EØS-avtalen vil bidra til likere rammebetingelser og sikre norske aktører tilgang til det europeiske energimarkedet. Pakken forventes samlet sett å gi bedre forsyningssikkerhet, bedre integrering av fornybar energi og mer velfungerende og effektive markeder til nytte for både virksomheter og forbrukere i Norge og EU. Det vil også medføre tydeligere rollefordeling og bedre samarbeid mellom relevante organisasjoner og myndigheter.

For å sikre et godt internasjonalt samarbeid mellom reguleringsmyndigheter, og et effektivt tilsyn med grensekryssende infrastruktur og EUs indre energimarked, er det viktig at EØS/EFTA-statenes reguleringsmyndigheter deltar i ACER. Innlemmelse i EØS-avtalen av ACER-forordningen sikrer at den norske reguleringsmyndigheten, Norges vassdrags- og energidirektorat, kan delta fullt ut i ACER med de samme rettigheter og plikter som reguleringsmyndighetene i EU, med unntak av stemmerett.

De mest omfattende endringene i norsk rett som følge av gjennomføring av tredje energimarkedspakke følger av de nye bestemmelsene om transmisjon, uavhengig reguleringsmyndighet og opprettelse av en ny klagenemnd.

Gjennomføring av tredje energimarkedspakke bidrar til en styrket regulering av markedene for elektrisitet og naturgass nasjonalt og internasjonalt. Dette forventes å gi et mer velfungerende energimarked og en effektiv nettvirksomhet. Sluttkundenes stilling styrkes også. Det anses som positivt at pakken gjennomføres i norsk rett.

Olje- og energidepartementet tilrår godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 93/2017 av 5. mai 2017 om innlemmelse i EØS-avtalen av rettsaktene som inngår i den tredje energimarkedspakken. Utenriksdepartementet slutter seg til dette.

Til dokumentets forside