Prop. 4 S (2017–2018)

Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 93/2017 av 5. mai 2017 om innlemmelse i EØS-avtalen av rettsaktene som inngår i den tredje energimarkedspakken

Til innholdsfortegnelse

6 Forholdet til norsk rett

Den tredje energimarkedspakken medfører behov for endringer i energiloven og naturlassloven. I begge lover er det behov for endringer for å gjennomføre nye krav til uavhengig nasjonal reguleringsmyndighet for elektrisitet og gass, og opprettelse av en uavhengig klageinstans for dennes vedtak. Det foreslås endringer i begge lovene som gir hjemmel for å inkorporere forordningene som inngår i den tredje energimarkedspakken i norsk rett.

Olje- og energidepartementet har fremmet lovproposisjoner med forslag til endringer i energiloven og naturgassloven til gjennomføring av tredje energimarkedspakke. Endringene i energiloven er omtalt i Prop. 5 L (2017–2018) og endringene i naturgassloven er omtalt i Prop. 6 L (2017–2018).

Det er nødvendig med endringer i energiloven knyttet til krav til eiermessig skille for transmisjon av elektrisk energi (transmisjonsnett) og sertifisering av operatør for transmisjonssystem. Nye krav til eiermessig skille får konsekvenser for de delene av transmisjonsnettet for elektrisitet som eies av andre enn Statnett SF.

Olje- og energidepartementet vil gi forskrifter som inkorporerer forordningene i tredje energimarkedspakke i norsk rett i medhold av energiloven § 10-6. Det omfatter forordningen om grensekryssende krafthandel, transparensforordningen og ACER-forordningen. Det vil i tillegg være nødvendig med endringer i forskrifter til energiloven, blant annet om oppgavene for reguleringsmyndigheten. Olje- og energidepartementet vil følge opp behovet for nødvendige forskriftsendringer som følge av tredje energimarkedspakke som egen sak på vanlig måte.

Det er nødvendig med endringer i naturgassloven knyttet til utpeking av systemoperatør, adgang til system for naturgass, eiermessig skille og sertifisering av systemoperatør i transmisjonsnett og selskapsmessig og funksjonelt skille.

For den innenlandske naturgassektoren hadde Norge fram til 10. april 2014 status som marked under oppbygging etter annet gassmarkedsdirektiv (direktiv 2003/55/EF). På denne bakgrunn har Norge hatt et mindre omfattende regulatorisk regime enn det som ellers følger av direktivet. Uten slik status er Norge forpliktet til å gjennomføre flere av bestemmelsene i tredje gassmarkedsdirektiv (direktiv 2009/73/EF). Tilsvarende må EUs andre gasstransmisjonsforordning (forordning (EF) nr. 715/2009) gjennomføres, samt ACER-forordningen.

I all hovedsak er rettsaktene som inngår i tredje energimarkedspakke på naturgassiden knyttet til det innenlandske markedet for naturgass. I Norge er dette markedet relativt begrenset i volum og omfang, og har virket i forholdsvis kort tid. De nye reglene for distribusjon av naturgass vil gjelde et fåtall virksomheter. Til forskjell fra det landsomfattende kraftnettet finnes det ikke noe transmisjonsnett for naturgass som binder sammen ulike landsdeler eller gir aktører tilgang til et felles norsk (eller nordisk) gassmarked. Olje- og energidepartementet anser ikke småskala LNG-distribusjon i Norge som omfattet av gassmarkedsdirektivet. Etter departementets vurdering eksisterer det heller ikke LNG-anlegg eller lageranlegg i gassmarkedsdirektivets og gasstransmisjonsforordningens forstand i Norge.

Bestemmelser i tredje gassmarkedsdirektiv som gjelder oppstrøms gassrørledningsnett, slik som de norske rørledningene til kontinentet og Storbritannia, er videreført uten endringer fra annet gassmarkedsdirektiv. Gjennomføring av tredje energimarkedspakke krever ikke endringer i petroleumsloven.

Til dokumentets forside