Prop. 4 S (2017–2018)

Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 93/2017 av 5. mai 2017 om innlemmelse i EØS-avtalen av rettsaktene som inngår i den tredje energimarkedspakken

Til innholdsfortegnelse

9 Kommisjonsbeslutning av 16. mai 2011 om oppheving av vedtak 2003/796/EF om opprettelse av Gruppen av europeiske reguleringsmyndigheter for elektrisk kraft og gass (2011/280/EU)

EUROPAKOMMISJONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte,

ut fra følgende betraktninger:

  • 1) Ved kommisjonsbeslutning 2003/796/EF1 ble Gruppen av europeiske reguleringsmyndigheter for elektrisk kraft og gass opprettet for å lette samråd, samordning og samarbeid mellom reguleringsmyndighetene i medlemsstatene, og mellom disse organene og kommisjonen, med sikte på å styrke det indre marked og sikre ensartet anvendelse i alle medlemsstater av europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/54/EF av 26 juni 2003 om felles regler for det indre marked for elektrisk kraft2, europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/55/EF av 26. juni 2003 om felles regler for det indre marked for naturgass3 og europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1228/2003 av 26. juni 2003 om vilkår for tilgang til nett for utveksling av elektrisk kraft over landegrensene4.

  • 2) For å styrke samarbeidet mellom nasjonale reguleringsmyndigheter og for å bidra til å sikre at de indre markeder for elektrisk kraft og naturgass fungerer tilfredsstillende, ble Byrået for samarbeid mellom energireguleringsmyndigheter opprettet ved europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 713/20095.

  • 3) Byrået for samarbeid mellom energireguleringsmyndigheter gir et rammeverk der nasjonale reguleringsmyndigheter kan samarbeide og utføre oppgaver som tilsvarer de oppgaver som for tiden utføres av Gruppen av europeiske reguleringsmyndigheter for elektrisk kraft og gass.

    Ettersom Byrået for samarbeid mellom energireguleringsmyndigheter viderefører arbeidet som ble utført av Gruppen av europeiske reguleringsmyndigheter for elektrisk kraft og gass under en mer effektiv styringsmåte, bør beslutning 2003/796/EF derfor oppheves.

  • 4) For å sikre at Gruppen av europeiske reguleringsmyndigheter for elektrisk kraft og gass kan fullføre flere igangsatte prosjekter, bør Gruppen av europeiske reguleringsmyndigheter for elektrisk kraft og gass oppløses først 1. juli 2011 for å sikre en smidig overgang til Byrået for samarbeid mellom energireguleringsmyndigheter —

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

Vedtak 2003/796/EF oppheves.

Artikkel 2

Denne beslutning trer i kraft den 20. dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende.

Den får anvendelse fra 1. juli 2011.

Utferdiget i Brussel, 16. mai 2011.

For Kommisjonen

José Manuel BARROSO

President

Fotnoter

1.

EUT L 296 av 14.11.2003, s. 34.

2.

EUT L 176 av 15.7.2003, s. 37.

3.

EUT L 176 av 15.7.2003, s. 57.

4.

EUT L 176 av 15.7.2003, s. 1.

5.

EUT L 211 av 14.8.2009, s. 1.
Til dokumentets forside