Proposisjoner til Stortinget

Prop. 41 L (2021–2022)

Endringer i folketrygdloven, lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (endret regulering av alderspensjon under utbetaling)

Endret regulering av alderspensjon under utbetaling.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget