Prop. 43 LS (2019–2020)

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

Til innholdsfortegnelse

3 Gjennomføringstabell

Direktiv (EU) 2015/2436 Gjennomføring i varemerkeloven mv.

Artikkel

Nr./Bokstav

Paragraf

Kommentar

Art. 1

Gjennomføres ikke særskilt

Art. 2

Bokstav a

Gjennomføres ikke særskilt, fremgår av § 12 første ledd at registreringsmyndighet er Patentstyret

Bokstav b

Gjennomføres ikke særskilt, fremgår av § 22 at Patentstyret fører et varemerkeregister

Art. 3

Bokstav a

§ 2 første ledd

Bokstav b

§ 14 første ledd første punktum

Art. 4

Nr. 1 bokstav a

§ 14 første ledd første punktum

Nr. 1 bokstav b

§ 14 første ledd andre punktum

Nr. 1 bokstav c

§ 14 andre ledd bokstav a

Nr. 1 bokstav d

§ 14 andre ledd bokstav b

Nr. 1 bokstav e (i)-(iii)

§ 2 andre ledd

Nr. 1 bokstav f

§ 15 første ledd bokstav a

Nr. 1 bokstav g

§ 15 første ledd bokstav b

Nr. 1 bokstav h

§ 15 første ledd bokstav c

Nr. 1 bokstav i

§ 15 første ledd bokstav d

Nr. 1 bokstav j

§ 15 første ledd bokstav d

Nr. 1 bokstav k

Ikke relevant for norsk rett pga. ingen betegnelser for tradisjonelt særpreg vernet etter EØS-lovgivning eller internasjonale avtaler Norge er part i

Nr. 1 bokstav l

§ 15 første ledd bokstav e

Nr. 2

§ 15 første ledd bokstav f

Nr. 3 bokstav a

§ 15 første ledd bokstav a

Nr. 3 bokstav b

Valgfri bestemmelse

Nr. 3 bokstav c

§ 15 første ledd bokstav c

Nr. 4

§ 14 tredje ledd andre punktum

Nr. 5

Valgfri bestemmelse

Art. 5

Nr. 1 bokstav a

§ 16 bokstav a jf. § 4 første ledd bokstav a

Nr. 1 bokstav b

§ 16 bokstav a jf. § 4 første ledd bokstav b

Nr. 2 bokstav a (i)

Gjelder ikke for EØS/EFTA-statene

Nr. 2 bokstav a (ii)

§ 16 bokstav a jf. § 4 første ledd jf. § 3 første ledd

Nr. 2 bokstav a (iii)

§ 16 bokstav a jf. § 4 første ledd jf. § 3 andre ledd

Nr. 2 bokstav b

Gjelder ikke for EØS/EFTA-statene

Nr. 2 bokstav c

§ 16 bokstav a jf. § 4 første ledd jf. § 7

Nr. 2 bokstav d

§ 16 bokstav a jf. § 4 og § 3 tredje ledd

Nr. 3 bokstav a

§ 16 bokstav a jf. § 4 andre ledd

Nr. 3 bokstav b

§ 16 bokstav b

Nr. 3 bokstav c (i)-ii)

§ 16 bokstav e

Nr. 4 bokstav a

§ 16 bokstav a jf. § 4 og § 3 tredje ledd

Nr. 4 bokstav b (i)

§ 16 bokstav c

Nr. 4 bokstav b (ii)

§ 16 bokstav c

Nr. 4 bokstav b (iii)

§ 16 bokstav d

Nr. 4 bokstav b (iv)

§ 16 bokstav d

Designrett

Nr. 4 bokstav c

Valgfri bestemmelse, § 15 første ledd bokstav f

Nr. 5

§ 16 innledningsvis

Nr. 6

Lov 27. november 1992 nr. 113 del II nr. 3, jf. også varemerkeloven § 83 tredje ledd

Art. 6

Gjelder ikke for EØS/EFTA-statene

Art. 7

§ 23 første ledd og § 38

Art. 8

Bokstav a

§ 35 b bokstav a

Se også § 29 første ledd

Bokstav b

§ 35 b bokstav b

Se også § 29 første ledd

Bokstav c

§ 35 b bokstav c

Se også § 29 første ledd

Art. 9

Nr. 1

§ 8 første ledd

Nr. 2

§ 8 første ledd

Nr. 3

§ 9 første ledd

Art. 10

Nr. 1

§ 4 første ledd innledningsvis

Nr. 2 bokstav a

§ 4 første ledd bokstav a

Nr. 2 bokstav b

§ 4 første ledd bokstav b

Nr. 2 bokstav c

§ 4 andre ledd

Nr. 3 bokstav a

§ 4 tredje ledd første punktum bokstav a

Nr. 3 bokstav b

§ 4 tredje ledd første punktum bokstav b

Nr. 3 bokstav c

§ 4 tredje ledd første punktum bokstav c

Nr. 3 bokstav d

§ 4 tredje ledd første punktum bokstav e

Nr. 3 bokstav e

§ 4 tredje ledd første punktum bokstav d

Nr. 3 bokstav f

§ 4 tredje ledd første punktum bokstav f

Nr. 4

Gjelder ikke for EØS/EFTA-statene, se § 4 a

Nr. 5

Ikke behov for gjennomføring

Nr. 6

Ikke behov for gjennomføring

Art. 11

Bokstav a

§ 4 a andre ledd bokstav a

Bokstav b

§ 4 a andre ledd bokstav b

Art. 12

§ 11

Art. 13

Nr. 1 bokstav a og b og nr. 2

§ 4 a tredje ledd

Art. 14

Nr. 1 bokstav a

§ 5 andre ledd bokstav a

Nr. 1 bokstav b

§ 5 andre ledd bokstav b

Nr. 1 bokstav c

§ 5 andre ledd bokstav c

Nr. 2

§ 5 andre ledd innledningsvis

Nr. 3

§ 3 tredje ledd tredje punktum, § 9 første ledd jf. § 35 andre ledd andre punktum

Art. 15

Nr. 1

§ 6 første ledd

Nr. 2

§ 6 andre ledd

Art. 16

Nr. 1

§ 37 første ledd

Nr. 2

§ 37 fjerde ledd første punktum

Nr. 3

§ 37 fjerde ledd andre punktum

Nr. 4

§ 37 fjerde ledd tredje punktum

Nr. 5 bokstav a

§ 37 andre ledd første punktum første alternativ

Nr. 5 bokstav b

§ 37 andre ledd første punktum andre alternativ

Nr. 6

§ 37 andre ledd andre punktum

Art. 17

§ 57 andre ledd

Art. 18

Nr. 1

§ 8 første ledd

Nr. 2

Gjelder ikke for EØS/EFTA-statene

Nr. 3

§ 9 første ledd

Art. 19

Nr. 1

§ 37 første ledd

Nr. 2

§ 37 tredje ledd første punktum

Nr. 3

§ 37 tredje ledd andre punktum

Art. 20

Bokstav a

§ 36 bokstav a

Bokstav b

§ 36 bokstav b

Art. 21

§ 38

Art. 22

Nr. 1

§ 54 første ledd

Nr. 2

§ 54 andre ledd

Nr. 3

§ 56 andre ledd

Art. 23

Nr. 1

Panteloven § 4-11

Nr. 2

§ 56 a første ledd og panteloven § 4-12

Art. 24

Nr. 1

§ 55 og tvangsfullbyrdelsesloven § 7-20 niende ledd

Nr. 2

§ 56 a andre ledd og tvangsfullbyrdelsesloven § 7-20 niende ledd

Art. 25

Nr. 1

§ 54 første ledd første og tredje punktum

Nr. 2 bokstav a til e

§ 54 andre ledd

Nr. 3

§ 63 første ledd

Nr. 4

§ 63 andre ledd

Nr. 5

§ 56 tredje ledd

Art. 26

§ 53 første ledd, § 54 første ledd første punktum, § 56 første og andre ledd, § 56 a jf. panteloven § 4-11 første ledd bokstav a og tvangsfullbyrdelsesloven § 7-20 niende ledd

Art. 27

Bokstav a

§ 1 andre ledd andre punktum og § 12 andre ledd andre punktum

Bokstav b

§ 1 andre ledd første punktum og § 12 andre ledd andre punktum

Art. 28

Nr. 1

§ 1 andre ledd andre punktum og § 3 første ledd jf. § 12 andre ledd andre punktum

Nr. 2 første setning

§ 1 andre ledd tredje punktum jf. § 14 fjerde ledd andre punktum

Nr. 2 andre setning

Valgfri bestemmelse

Nr. 3

§ 12 andre ledd andre punktum, § 12 a, § 15 tredje ledd, § 20 tredje ledd, § 35 første ledd andre punktum og § 36 bokstav c til e

Nr. 4

§ 14 fjerde ledd første punktum og § 5 tredje ledd

Nr. 5

§ 37 andre ledd tredje punktum

Art. 29

Nr. 1

§ 1 andre ledd første punktum, § 3 første ledd og § 12 andre ledd andre punktum

Nr. 2

§ 1 andre ledd første punktum jf. § 14 fjerde ledd andre punktum

Nr. 3

§ 14 fjerde ledd første punktum og § 5 tredje ledd

Art. 30

Nr. 1

§ 12 andre ledd andre punktum

Nr. 2

§ 12 a første og andre ledd

Art. 31

Nr. 1

§ 20 første og tredje ledd

Nr. 2

§ 20 første ledd

Nr. 3

§ 23 første ledd andre punktum

Art. 32

§ 37 andre ledd tredje punktum

Art. 33

Nr. 1

§ 22 andre ledd andre punktum

Nr. 2

§ 22 andre ledd tredje punktum

Nr. 3

§ 22 andre ledd fjerde punktum

Art. 34

Nr. 1

§ 63 tredje ledd

Nr. 2

§ 58 sjette ledd

Art. 35

Bokstav a

§ 36 bokstav c

Bokstav b

§ 36 bokstav d

Bokstav c

§ 36 bokstav e

Art. 36

§ 35 første ledd andre punktum andre alternativ

Art. 37

Nr. 1 bokstav a

Følger av kravet til søknad etter § 12, se også § 12 b bokstav a

Nr. 1 bokstav b

§ 12 andre ledd første punktum bokstav a

Nr. 1 bokstav c

§ 12 andre ledd første punktum bokstav c

Nr. 1 bokstav d

§ 12 andre ledd første punktum bokstav b

Nr. 2

§ 12 tredje ledd andre punktum

Art. 38

Nr. 1

§ 12 b

Nr. 2

Valgfri bestemmelse

Art. 39

Nr. 1

§ 18 og varemerkeforskriften § 10 andre ledd andre og tredje punktum

Nr. 2

§ 18 og varemerkeforskriften § 10 andre ledd første punktum

Nr. 3

§ 18 og varemerkeforskriften § 10

Endring i varemerkeforskriften § 10

Nr. 4

§ 23 første ledd andre punktum

Nr. 5

§ 18 og varemerkeforskriften § 10

Endring i varemerkeforskriften § 10

Nr. 6

§ 18 og varemerkeforskriften § 10 andre ledd tredje og fjerde punktum

Nr. 7

§ 4 første ledd bokstav b

Ikke behov for gjennomføring, i samsvar med § 4

Art. 40

Nr. 1 og nr. 2

§ 20 og varemerkeforskriften § 12

Art. 41

§ 82 andre punktum bokstav c og varemerkeforskriften §§ 18 til 21

Art. 42

Valgfri bestemmelse, endring i forskrift om betalinger mv. til Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettigheter

Art. 43

Nr. 1

§§ 26 til 29

Nr. 2

§ 26 første ledd første punktum og § 29 første ledd

Nr. 3

§ 27 a

Art. 44

Nr. 1

§ 29 a første ledd

Nr. 2

§ 29 a andre ledd

Nr. 3

Gjelder ikke for EØS/EFTA-statene

Art. 45

Nr. 1

§ 40

Nr. 2

§ 40 jf. §§ 36 og 37

Nr. 3 bokstav a

§ 40 jf. § 35 første ledd jf. §§ 14 og 15

Nr. 3 bokstav b

§ 40 jf. § 35 første ledd jf. § 16 bokstav a, b og e

Nr. 4 bokstav a og b

§ 39 første punktum

Nr. 5

§ 40 første ledd tredje punktum og varemerkeforskriften § 27 nr. 4

Nr. 6

§ 40 første ledd andre punktum bokstav c

Loven åpner for å basere innsigelsen på flere rettigheter

Art. 46

Nr. 1

§ 35 a første ledd

Nr. 2

§ 35 a andre ledd

Nr. 3

§ 35 a tredje ledd

Nr. 4

§ 35 a fjerde ledd

Nr. 5

Gjelder ikke for EØS/EFTA-statene

Art. 47

Nr. 1

§ 44 andre ledd

Nr. 2

§ 44 første ledd

Art. 48

Nr. 1

§ 33 første punktum

Nr. 2

§ 33 andre punktum

Art. 49

Nr. 1

§ 33 første ledd andre punktum og andre ledd

Nr. 2

Varemerkeforskriften § 56 første ledd

Endring i § 56 første ledd

Nr. 3

§ 33 første ledd første og tredje punktum

Nr. 4

§ 32 andre punktum og § 33 tredje ledd andre punktum

Nr. 5

§ 32 tredje punktum og § 33 tredje ledd

Art. 50

§ 77

Art. 51

Kreves ikke særskilt gjennomføring

Art. 52

Kreves ikke særskilt gjennomføring

Art. 53

Kreves ikke særskilt gjennomføring, ivaretatt av personopplysningsloven

Art. 54

Kreves ikke særskilt gjennomføring

Art. 55

Kreves ikke særskilt gjennomføring

Art. 56

Kreves ikke særskilt gjennomføring

Til dokumentets forside