Prop. 43 LS (2019–2020)

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

Proposisjonen inneholder forslag om endringer i varemerkeloven og enkelte andre lover for å gjennomføre direktiv (EU) 2015/2436 om varemerker. I tillegg foreslås at Stortinget samtykker til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse av direktivet i EØS-avtalen. Direktivet innebærer at regelverket om varemerker moderniseres og klargjøres på flere punkter, bl.a. ved at reglene blir mer teknologinøytrale når det gjelder hva som kan registreres som varemerker, og det åpnes for særskilt pantsettelse av registrerte varemerker. Proposisjonen inneholder også forslag om at Norge tiltrer Singaporetraktaten om varemerkerett, som forenkler formelle krav til varemerkeregistreringer. Det foreslås dessuten endringer i tolloven for å forenkle og effektivisere reglene om tollmyndighetenes kontroll med varer som gjør inngrep i immaterialrettigheter. Proposisjonen inneholder også forslag om enkelte endringer i foretaksnavneloven og designloven, for å harmonisere med regelverket for varemerker.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget