Høring - endringer i varemerkeloven og tolloven mv.

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i varemerkeloven og tolloven mv. Det foreslås endringer i varemerkelovgivningen til gjennomføring av nytt varemerkedirektiv (2015/2436). Endringene vil innebære at regelverket moderniseres og klargjøres, blant annet ved at reglene om hvilke tegn som kan registreres som varemerke blir teknologinøytrale. Videre foreslås at Norge tiltrer Singaporetraktaten om varemerkerett, som forenkler formaliakrav til varemerkeregistreringer. I tillegg foreslås å styrke reglene i tolloven om tollmyndighetenes kontroll med varer som krenker immaterialrettigheter, slik at reglene bringes på nivå med det som gjelder i EU. Det foreslås også enkelte endringer i foretaksnavneloven og andre lover innen industrielt rettsvern.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 14.09.2018

Vår ref.: 18/2638 EO KVM/bj

Høring - endringer i varemerkeloven og tolloven mv.      

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring et høringsnotat om endringer i varemerkeloven (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv og tiltredelse til Singaporetraktaten) og tolloven (tollmyndighetenes tilbakehold av varer som krenker immaterialrettigheter) mv.

Nytt varemerkedirektiv i dansk språkversjon finnes her: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L2436&from=EN. Singaporetraktaten om varemerkerett i engelsk språkversjon finnes her: http://www.wipo.int/wipolex/en/treaties/text.jsp?file_id=290019

Vi ber adressatene om å legge frem høringsnotatet for underliggende organer og organisasjoner og foreninger på eget område som det angår, og som ikke er oppført på adressatlista.

Høringsfristen er 14. september 2018.

Høringsuttalelser bør fortrinnsvis avgis digitalt på www.regjeringen.no under «Send inn høringssvar». Her kan man registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Alle kan avgi høringsuttalelse, men merk at uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.

Med vennlig hilsen

Arnulf Tverberg e.f.
avdelingsdirektør

Kaja Midtbø Stadshaug
lovrådgiver

Departementene

Høyesterett
Borgarting lagmannsrett
Oslo tingrett

Brønnøysundregistrene
DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT)
Domstolsadministrasjonen
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Helsedirektoratet
Klagenemnda for industrielle rettigheter
Konkurransetilsynet
Landbruksdirektoratet
Mattilsynet
Innovasjon Norge
Norges forskningsråd
Norsk designråd
Kulturrådet
Patentstyret
Plantesortsnemnda
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
Regelrådet
Regjeringsadvokaten
Språkrådet
Statens legemiddelverk
Sysselmannen på Svalbard
Tolldirektoratet
ØKOKRIM

Abelia
ACAPO AS
Bedriftsforbundet
Bildende Kunstneres Hjelpefond
Bilimportørenes landsforening
Billedkunst opphavsrett i Norge (BONO)
Bryn Aarflot
Business Software Alliance (BSA)
Den Norske Advokatforening
Den Norske Dommerforening
Den norske Forfatterforening
Den norske Forleggerforening
Fagpressen
Farmasiforbundet
Finans Norge
Fond for lyd og bilde
Fond for utøvende kunstnere
FONO
Forskerforbundet
Hovedorganisasjonen Virke
Håmsø Patentbyrå
Kreativt forum
Landorganisasjonen i Norge
Legemiddelindustrien
NACG – Norwegian Anti-Counterfeit Group
NHO Mat og Drikke
Nofima - Matforskningsinstituttet
Norges automobil-forbund
Norges Bondelag
Norges Farmaceutiske forening
Norsk bonde- og småbrukarlag
Norsk forening for industriell rettsbeskyttelse (NIR)
Norsk forening for industriens patentingeniører (NIP)
Norsk Industri
Norsk organisasjon for visuell kommunikasjon (GRAFILL)
Norsk Redaktørforening
Norsk Regnesentral
Norske industridesignere
Norske patentingeniørers forening (NPF)
NRK
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Onsagers AS
Patentkontoret Curo
Produksjonsnettverk for Elektronisk Kunst
SINTEF
SINTEF Ocean
Stokke Industri AS
Tandbergs Patentkontor AS
Tekna
Telenor AS
TV 2 AS
Uni Research AS
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
Zacco Norge

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
Fridtjof Nansens Institutt (FNI)
Handelshøyskolen BI
Kunsthøgskolen i Oslo
Nord Universitetet
Norges Handelshøyskole (NHH)
Norges miljø- og biovitenskapelige universitetet
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø