Historisk arkiv

Vil beskytte varemerker og bekjempe ulovlig handel med piratkopier

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen vil modernisere regelverket for å beskytte produsenter og varemerker. I tillegg skal tollmyndighetenes kontroll med varer som krenker immaterielle rettigheter styrkes.

– Det er viktig at norsk næringsliv får like gode rammevilkår som våre konkurrentland. Arbeidet mot piratkopiering og varemerkeforfalskninger er også viktig for å beskytte forbrukerne, og for å bekjempe organisert kriminalitet knyttet til salg av slike varer. I lys av problemene med ulovlige kopivarer og økt internetthandel er det grunn til å endre norske regler for å gjøre dem mer like reglene i EU, sier justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara (FrP).

Tollmyndighetenes kontroll med varer som krenker immaterielle rettigheter foreslås utvidet og brakt på linje med regelverket i EU. Fremgangsmåtene for ødeleggelse av varer forenkles, og tollkontrollen utvides til å omfatte varemerkeforfalskninger i tilfeller der varene passerer landet uten å slippes på markedet her (såkalt transitt). Det foreslås at tollmyndighetene også skal kunne stanse forsendelser til private. Dette øker mulighetene for å bekjempe ulovlig handel med piratkopier og varemerkeforfalskninger. 

– Varemerker er viktig for konkurranseevnen til norske foretak, og et moderne og enkelt regelverk er viktig for næringslivet. Det er også viktig å styrke tollmyndighetenes kontroll, for å gjøre det enklere og billigere for rettighetshaverne å få stoppet varer som krenker immaterielle rettigheter, sier Wara.

I desember 2015 ble nytt varemerkedirektiv vedtatt i EU. Direktivet innebærer at regelverket moderniseres og klargjøres på flere punkter. Blant annet blir reglene mer teknologinøytrale når det gjelder hva som kan registreres som varemerke. I tillegg foreslås at Norge tiltrer Singaporetraktaten, som forenkler formelle krav til varemerkeregistreringer.