Prop. 43 LS (2019–2020)

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

Til innholdsfortegnelse

1 EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om endring av EØS-avtalens vedlegg XVII (Opphavsrett)

EØS-KOMITEEN HAR –

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt EØS-avtalen, særlig artikkel 98,

og ut fra følgende betraktninger:

 • (1) Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/2436 av 16. desember 2015 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om varemerker (omarbeiding)1, rettet ved EUT L 110 av 26.4.2016, s. 5, skal innlemmes i EØS-avtalen.

 • (2) Direktiv (EU) 2015/2436 opphever, med virkning fra 15. januar 2019, europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/95/EF2, som er innlemmet i EØS-avtalen, og som følgelig skal oppheves i EØS-avtalen.

 • (3) EØS-avtalens vedlegg XVII bør derfor endres –

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

I EØS-avtalens vedlegg XVII gjøres følgende endringer:

 • 1. Etter nr. 13 (europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/943) skal nytt nr. 14 lyde:

  • «14. 32015 L 2436: Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/2436 av 16. desember 2015 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om varemerker (EUT L 336 av 23.12.2015, s. 1), rettet ved EUT L 110 av 26.4.2016, s. 5.

   Direktivets bestemmelser skal for denne avtales formål gjelde med følgende tilpasning:

   • (a) Når det gjelder EFTA-statene skal ordene «Unionens regelverk eller nasjonal rett i den berørte medlemsstaten» i artikkel 4 nr. 1 bokstav i) og l) erstattes med ordene «EØS-regelverket eller nasjonal rett i den berørte EFTA-staten». Ordene «internasjonale avtaler som Unionen eller den berørte medlemsstaten er part i» erstattes med ordene «internasjonale avtaler som den berørte EFTA-staten er part i».

   • (b) Når det gjelder EFTA-statene skal ordene «Unionens regelverk eller internasjonale avtaler som Unionen er part i» i artikkel 4 nr. 1 bokstav j) og k) erstattes med ordene «EØS-regelverket eller internasjonale avtaler som den berørte EFTA-staten er part i».

   • (c) Når det gjelder EFTA-statene skal ordene «andre rettsregler enn varemerkeretten i den berørte medlemsstaten eller i Unionen» i artikkel 4 nr. 3 bokstav a) erstattes med ordene «andre rettsregler enn varemerkeretten i den berørte EFTA-staten eller EØS-avtalen».

   • (d) Når det gjelder EFTA-statene får bestemmelsene om EU-varemerker i artikkel 5 nr. 2 bokstav a) i), artikkel 5 nr. 2 bokstav b), artikkel 5 nr. 3 bokstav a), artikkel 6, artikkel 18 nr. 2, artikkel 44 nr. 3 og artikkel 46 nr. 5 ikke anvendelse for EFTA-statene med mindre EU-varemerket er utvidet til å gjelde dem.

   • (e) Når det gjelder EFTA-statene skal ordene «Unionens regelverk eller den berørte medlemsstatens rett» i artikkel 5 nr. 3 bokstav c) erstattes med ordene «EØS-regelverket eller den berørte EFTA-statens rett».

   • (f) Artikkel 10 nr. 4 får ikke anvendelse for EFTA-statene.

 • 2. Teksten i nr. 9h (europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/95/EF) oppheves.

Artikkel 2

Teksten til direktiv (EU) 2015/2436, rettet ved EUT L 110 av 26.4.2016, s. 5, på islandsk og norsk, som vil bli kunngjort i EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende, skal gis gyldighet.

Artikkel 3

Denne beslutning trer i kraft 8. februar 2020, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 nr. 1 er inngitt3.

Artikkel 4

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende.

Utferdiget i Brussel, 7. februar 2020.

For EØS-komiteen

Clara Ganslandt

Formann

EØS-komiteens

sekretærer

Fotnoter

1.

EUT L 336 av 23.12.2015, s. 1.

2.

EUT L 299 av 8.11.2008, s. 25.

3.

Forfatningsrettslige krav angitt.

Til dokumentets forside