Prop. 57 L (2021–2022)

Endringer i helsepersonelloven, pasient- og brukerrettighetsloven mv. (administrative reaksjoner, tilsynsmyndighetenes saksbehandling av henvendelser om pliktbrudd m.m.)

I proposisjonen foreslås endringer i helsepersonellovens regler om administrative reaksjoner, blant annet blir reaksjonen advarsel byttet ut med faglige pålegg. I tillegg foreslås endringer i pasient- og brukerrettighetsloven som gir statsforvalteren større mulighet til å prioritere hvilke saker som er egnet for tilsyn. Videre presiseres helse- og omsorgstjenestens plikt til å besvare henvendelser fra pasienter, brukere og pårørende om kvalitet og pasientsikkerhet.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget