Prop. 74 L (2016–2017)

Endringer i folketrygdloven mv. (arbeidsavklaringspenger og tilleggsstønader til arbeidsrettede tiltak mv.)

Til innholdsfortegnelse

2 Bakgrunn for lovforslaget

Det framgår av Meld. St. 33 (2015–2016) NAV i en ny tid – for arbeid og aktivitet at Regjeringen vil sende forslag til endringer i arbeidsavklaringspengeordningen på høring med sikte på at det kan legges fram en lovproposisjon for Stortinget høsten 2016.

Forslagene i denne proposisjonen er resultatet av gjennomgangen av ordningen med arbeidsavklaringspenger som ble varslet i Meld. St. 33 (2015–2016), og fulgt opp med et høringsnotat med forslag til enkelte endringer i regelverket for arbeidsavklaringspenger. Høringsnotatet ble sendt ut 8. juli 2016 med høringsfrist 1. november 2016. Dette medførte at lovproposisjonen ble utsatt til våren 2017.

Proba samfunnsanalyse og Oxford Research1 har påpekt at regelverket knyttet til arbeidsavklaringspenger er komplekst, vanskelig å forstå for søkere og mottakere av ytelsen, og at det er vanskelig å praktisere for saksbehandlere. Det kan medføre uriktig saksbehandling og feilinformasjon til de som søker og mottar ytelsen. Departementet har startet et arbeid der tekstene i lov- og forskriftsbestemmelser gjennomgås med sikte på å få et klarere og mer forståelig regelverk. På bakgrunn av dette foreslås enkelte materielle endringer, samt språklige og strukturmessige endringer i regelverket. Et klart og forståelig regelverk er viktig for å trygge rettssikkerheten og kan bidra til ressursbesparelser både for den enkelte og for forvaltningen. Departementet vil fortsette arbeidet med sikte på ytterligere forenkling av regelverket. Gjennomgangen støtter opp under Regjeringens satsing på en enklere hverdag for folk flest, blant annet gjennom enklere lover og regler.

2.1 Høring

Arbeids- og sosialdepartementet sendte 8. juli 2016 en rekke endringer i folketrygdloven kapittel 11 på høring. Høringsfristen var 1. november.

Høringsnotatet ble sendt til følgende instanser:

 • Barne- og likestillingsdepartementet

 • Finansdepartementet

 • Forsvarsdepartementet

 • Helse- og omsorgsdepartementet

 • Justis- og beredskapsdepartementet

 • Klima- og miljødepartementet

 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet

 • Kulturdepartementet

 • Kunnskapsdepartementet

 • Landbruks- og matdepartementet

 • Nærings- og fiskeridepartementet

 • Olje- og energidepartementet

 • Samferdselsdepartementet

 • Utenriksdepartementet

 • Arbeids- og velferdsdirektoratet

 • Barneombudet

 • Datatilsynet

 • Fylkesmannsembetene

 • Kommunene

 • Statens Helsetilsyn

 • Universitetet i Bergen

 • Universitetet i Oslo

 • Universitetet i Tromsø

 • Høyskolen i Oslo

 • Høyskolen i Telemark

 • Advokatforeningen

 • Akademikerne

 • Aleneforeldreforeningen

 • Arbeid og inkludering (Attføringsbedriftene)

 • Arbeidsgiverforeningen for Vekst- og attføringsbedrifter (ASVL)

 • Arbeidsgiverforeningen Spekter

 • Den norske aktuarforening

 • Den norske dommerforening

 • Den norske legeforening

 • Fellesorganisasjonen (FO)

 • Finans Norge

 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

 • Husbanken

 • Juridisk Rådgivning for Kvinner (JURK)

 • Jussbuss i Oslo

 • Jussformidlingen i Bergen

 • Jusshjelpa i Midt-Norge

 • Jusshjelpa i Nord-Norge

 • Kirkens bymisjon

 • Kreftforeningen

 • Kommunesektorens organisasjon (KS)

 • Kommunal landspensjonskasse (KLP)

 • Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL)

 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)

 • Landsrådet for arbeid til yrkeshemmede (LAFY)

 • Norges Blindeforbund

 • Norges Handikapforbund (NHF)

 • Norsk attføringsforum

 • Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

 • Rehabiliteringssenteret AiR

 • Regnskap Norge

 • Rådet for psykisk helse

 • Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)

 • Sámediggi – Sametinget

 • Senter for seniorpolitikk

 • SENO – Supported Employment Norge (tidl. Forum for Arbeid med bistand)

 • Sivilombudsmannen

 • Statistisk sentralbyrå (SSB)

 • Statens pensjonskasse (SPK)

 • Trygderetten

 • Uføres Landsorganisasjon

 • Unge funksjonshemmede

 • UNIO

 • Velferdsalliansen

 • Virke

 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

Følgende instanser hadde merknader til forslagene som ble sendt på høring:

 • Justis- og beredskapsdepartementet

 • Arbeids- og velferdsdirektoratet

 • Kriminalomsorgsdirektoratet

 • Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder

 • Fylkesmannen i Vestfold

 • Asker kommune

 • Elverum kommune

 • Fjell kommune

 • Hobøl kommune

 • Larvik kommune

 • Oslo kommune byrådsavdeling

 • Sandnes kommune

 • Stavanger kommune

 • Trondheim kommune

 • NAV Aukra

 • NAV Levanger

 • Advokatforeningen

 • Akademikerne

 • Akademikerne i NAV

 • Aksjon mot AAP forslag

 • Arbeid og inkludering i NHO Service

 • Autismeforeningen

 • Cerebral Parese-foreningen

 • Den norske legeforening

 • Fellesorganisasjonen (FO)

 • Finans Norge

 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

 • Gatejuristen

 • Helsetilsynet

 • Jussbuss

 • Jussformidlingen

 • Kreftforeningen

 • Kommunesektorens organisasjon (KS)

 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)

 • Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL)

 • Lånekassen

 • Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD)

 • Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)

 • Norges handikapforbund (NHF)

 • Norges ME-forening

 • Norsk attføringsforum (NOA)

 • Norsk forening for psykisk helsearbeid

 • Norsk trygdemedisinsk forening (Ntmf)

 • Norsk tjenestemannslag (NTL)

 • Personskadeforbundet LTN

 • Rettspolitisk forening (RPF)

 • Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon (RIO)

 • Rådet for psykisk helse

 • Samarbeidsforum for funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)

 • Spondyloartrittforbundet Norge (SpAfo)

 • Spekter

 • Unge funksjonshemmede

 • Unio

 • Velferdsalliansen/EAPN Norway

 • VIRKE

 • Yrkesorganisasjonenes sentralforbund (YS)

I tillegg har noen enkeltpersoner avgitt uttalelser som er anonymisert fordi de inneholder personsensitive opplysninger, se offentleglova § 13 og forvaltningsloven § 13.

Følgende instanser har uttalt at de ikke har merknader til forslaget:

 • Helse- og omsorgsdepartementet

 • Klima- og miljødepartementet

 • Kunnskapsdepartementet

 • Landbruks- og matdepartementet

 • Samferdselsdepartementet

 • Utenriksdepartementet

 • Statens pensjonskasse (SPK)

 • Statistisk sentralbyrå (SSB)

Høringsinstansenes merknader er omtalt i drøftingen av de ulike forslagene i proposisjonen.

Fotnoter

1.

Proba (2015) Klage- og påvirkningsmuligheter for søkere og mottakere av AAP, rapport nr. 2015-03

Til dokumentets forside