Prop. 78 L (2015–2016)

Endringar i psykisk helsevernloven (kontroll for å hindre innføring av uønskte gjenstandar)

Til innhaldsliste

2 Høyringa

Høyringsnotat om endringar i psykisk helsevernloven blei sendt på alminneleg høyring 9. oktober 2015 med frist 8. januar 2016. Forslaga blei sende til følgjande instansar:

Departementa

 • Arbeids- og velferdsdirektoratet

 • Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet

 • Barneombodet

 • Datatilsynet

 • Dei regionale komiteane for medisinsk forskingsetikk

 • Den nasjonale forskningsetiske komitè for medisin (NEM)

 • Den rettsmedisinske kommisjon

 • Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen

 • Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo

 • Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø

 • Domstolsadministrasjonen

 • Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

 • Fylkesråda for funksjonshemma

 • Helsedirektoratet

 • Høgsterett

 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

 • Klinikk for sikkerhetspsykiatri Helse Bergen HF

 • Kriminalomsorgsdirektoratet

 • Lagmannsrettane

 • Landets Fylkesmenn / Sysselmannen på Svalbard

 • Landets helseføretak

 • Landets høgskular (m/helsefagleg utdanning)

 • Landets kontrollkommisjonar

 • Landets krisesentre

 • Landets pasient- og brukerombod

 • Landets politidistrikt

 • Landets regionale helseføretak

 • Landets regionale kompetansesentre for rusmiddelspørsmål

 • Landets regionale kompetansesentre for sikkerheits-, fengsels- og rettspsykiatri

 • Landets universitet

 • Likestillings- og diskrimineringsombodet

 • Nasjonalt folkehelseinstitutt

 • Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin – Uni helse

 • Nasjonalt kompetansesenter for minoritetshelse (NAKMI)

 • Nasjonalt kompetansesenter for prehospital akuttmedisin (NAKOS)

 • Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA)

 • Nasjonalt kompetansesenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)

 • Nasjonalt kunnskapssenter for helsetenesta

 • Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling

 • Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet

 • Noregs forskingsråd

 • Norsk Pasientskadeerstatning (NPE)

 • Pasientskadenemnda

 • Politidirektoratet

 • Regional sikkerhetsavdeling Brøset

 • Regional sikkerhetsavdeling Helse Sør-Øst

 • Regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS)

 • Regionsentra for barn og unges psykiske helse

 • Regjeringsadvokaten

 • Riksadvokaten

 • Riksrevisjonen

 • Senter for medisinsk etikk (SME)

 • Statens autorisasjonskontor for helsepersonell

 • Statens helsepersonellnemnd

 • Statens helsetilsyn

 • Statens legemiddelverk

 • Statens råd for likestilling av funksjonshemma

 • Statsadvokatembeta

 • Tingrettane

 • Sametinget

 • Stortingets ombodsmann for forvaltninga (Sivilombodsmannen)

 • Landets kommunar

 • Landets fylkeskommunar

 • ACTIS

 • ADHD Norge

 • Afasiforbundet i Norge

 • A-LARM – Bruker og pårørendeorganisasjon for åpenhet om rus og behandling

 • Amalie Skrams Hus

 • Amnesty International Norge

 • Ananke, Norsk OCD forening

 • Angstringen Norge

 • Aurora, Støtteforeningen for mennesker med psykiatriske helseproblemer

 • Autismeforeningen i Norge

 • Bikuben – regionalt brukerstyrt senter

 • Blå Kors Norge

 • Bruker Spør Bruker

 • Brukerforeningen LAR Nett Norge

 • Civita

 • Den internasjonale juristkommisjon – norsk avdeling

 • Det Norske Nettverket av Fontenehus

 • Fagrådet innen rusfeltet

 • Flyktninghjelpen

 • Folkeaksjonen mot maktmisbruk, politistat og overgrepskultur (Fampo)

 • Forskningsstiftelsen FAFO

 • Fransiscushjelpen

 • Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

 • Galebevegelsen i Norge

 • Gatejuristen – Kirkens bymisjon

 • Human-Etisk Forbund

 • Hvite Ørn – Interesse- og brukerorganisasjon innen psykisk helse

 • IKS Interessegruppa for kvinner med spiseforstyrrelser

 • Informasjonssenteret Hieronimus

 • Institutt for helse og samfunn

 • Institutt for samfunnsforskning

 • Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)

 • Juss-Buss

 • Jussformidlingen i Bergen

 • Jusshjelpa i Nord-Norge

 • KIM-senteret

 • Kirkens Bymisjon

 • Klientaksjonen

 • Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende (LUPE)

 • Landsforbundet Mot Stoffmisbruk (LMS)

 • Landsforeningen for barnevernsbarn

 • Landsforeningen for etterlatte ved selvmord (LEVE)

 • Landsforeningen for Oppsøkende Sosialt Ungdomsarbeid

 • Landsforeningen for Psykopat Ofre

 • Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse (LPP)

 • Landsforeningen for Voldsofre og Motarbeiding av Vold

 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)

 • Legeforeningens forskningsinstitutt

 • LINK Oslo – Senter for selvhjelp og mestring

 • Manifestsenteret

 • Medborgernes Menneskerettighetskommisjon

 • Menneskeverd

 • Mental Helse

 • Mental Helse Ungdom

 • NA, Anonyme Narkomane

 • Nasjonalforeningen for folkehelsen

 • Norges Farmaceutiske Forening

 • Norges Handikapforbund

 • Norsk Forbund for Psykoterapi

 • Norsk Forbund for Utviklingshemmede

 • Norsk forening for barn og unges psykiske helse (NBUP)

 • Norsk Forening for Psykisk Helsearbeid

 • Norsk Helse- og Velferdsforum

 • Norsk Organisasjon for asylsøkere (NOAS)

 • Norsk Pasientforening

 • Norsk Presseforbund

 • Norsk Psykoanalytisk Institutt

 • Norsk Redaktørforening

 • Norsk senter for menneskerettigheter

 • Norsk sykehus- og helsetjenesteforening (NSH)

 • Norsk Tourette Forening

 • NOVA – Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

 • Næringslivets Hovedorganisasjon

 • Organisasjon Mot Offentlig Diskriminering (OMOD)

 • Organisasjonen Voksne for Barn

 • Pårørende Kompetanse

 • Pårørendeforeningen for aldersdemente/ alzheimer

 • Pårørendesenteret i Oslo

 • Redd Barna

 • Rettspolitisk forening

 • Rokkansenteret

 • ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser

 • Rusmiddelbrukernes interesseorganisasjon (RIO)

 • Råd og muligheter – ROM Agder

 • Rådet for psykisk helse

 • Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)

 • Senter for rus- og avhengighetsforskning (Seraf)

 • Stiftelsen Landsforeningen for kosthold og helse

 • Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning

 • Stiftelsen SEPREPE – Senter for psykoterapi og psykososial rehabilitering av psykoser

 • Stiftelsen Støttesenter mot Incest – Oslo

 • Stine Sofies Stiftelse

 • The Norwegian Human Rights House

 • Tvangsforsk

 • We shall overcome

 • Akademikerne

 • Apotekforeningen

 • Delta

 • Den Norske Advokatforening

 • Den norske Dommerforening

 • Den norske legeforening

 • Fagforbundet

 • Fellesorganisasjonen

 • Forskerforbundet

 • Helsetjenestens Lederforbund

 • Hovedorganisasjonen Virke

 • Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS)

 • Norges Juristforbund

 • Norsk Helsesekretærforbund

 • Norsk Psykiatrisk Forening

 • Norsk Psykologforening

 • Norsk Sykepleierforbund

 • Norsk sykepleierforbunds faggruppe for sykepleiere innen psykisk helse og rus

 • Norsk Tjenestemannslag (NTL)

 • PARAT Helse

 • Politijuristene

 • Samfunnsviterne

 • SINTEF Helse

 • SPEKTER

 • Statstjenestemannsforbundet

 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

59 instansar har svart. Følgjande instansar hadde realitetsmerknadar:

 • Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

 • Datatilsynet

 • Folkehelseinstituttet

 • Fylkesmannen i Rogaland

 • Helsedirektoratet

 • Pasient- og brukerombudet i Møre og Romsdal

 • Politidirektoratet

 • Statens helsetilsyn

 • Trondheim kommune

 • Sivilombudsmannen

 • Diakonhjemmets sykehus

 • Helse Midt-Norge RHF

 • Helse Møre og Romsdal HF

 • Helse Sør-Øst RHF

 • Helse Vest RHF

 • Klinikk for psykisk helse Sørlandet Sykehus

 • Klinikk psykisk helse og rusbehandling SiV HF

 • Oslo universitetssykehus HF

 • Psykiatrisk klinikk Lovisenberg Diakonale Sykehus

 • St. Olavs Hospital Trondheim v/ Barne og ungdomspsykiatrisk klinikk

 • Sykehuset Telemark HF

 • Sykehuset Østfold HF

 • Sørlandet sykehus HF v/klinikk for psykisk helse

 • Universitetssykehuset Nord-Norge HF

 • Vestre Viken HF

 • Advokatforeningen

 • Den norske legeforening

 • Fagforbundet

 • Gatejuristen

 • Informasjonssenteret Hieronimus

 • Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse (LPP)

 • Mental Helse Hordaland

 • Mental Helse Ungdom

 • Norsk psykologforening

 • Norsk Sykepleierforbund

 • NTNU – Det medisinske fakultet

 • Rettspolitisk forening

 • Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon (RIO)

 • Dag Coucheron (privatperson)

 • Irene Østenseth (privatperson)

 • Sigrun Tømmerås (privatperson)

 • Unni Løkken (privatperson)

 • Walter Keim (privatperson)

Til forsida