Prop. 8 LS (2019–2020)

Endringer i markedsføringsloven mv. (gjennomføring av forordning (EU) 2017/2394 om forbrukervernsamarbeid) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 172/2019 av 14. juni 2019 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2017/2394

Til innholdsfortegnelse

2 EØS-komiteens beslutning nr. 172/2019 av 14. juni 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIX (Forbrukervern)

EØS-KOMITEEN HAR –

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt EØS-avtalen, særlig artikkel 98,

og på følgende bakgrunn:

 • 1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/2394 av 12. desember 2017 om samarbeid mellom nasjonale myndigheter med ansvar for håndheving av forbrukervernlovgivning og om oppheving av forordning (EF) nr. 2006/20041 skal innlemmes i EØS-avtalen.

 • 2) Forordning (EU) 2017/2394 opphever, med virkning fra 17. januar 2020, europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2006/20042 som er innlemmet i EØS-avtalen, og som følgelig skal oppheves i EØS-avtalen med virkning fra 17. januar 2020.

 • 3) Avtalepartene har samme mål om å sikre et høyt nivå for forbrukervern og er enige om at innlemmelse av forordning (EU) 2017/2394 i EØS-avtalen ikke medfører endringer i definisjonen «utbredt overtredelse med unionsdimensjon». Terskelen for å bestemme om en overtredelse er med unionsdimensjon, vil derfor beregnes utelukkende på bakgrunn av EU-medlemsstaten som er berørt av overtredelsen, uten at EFTA-statene tas med i beregningen.

 • 4) EØS-avtalens vedlegg XIX bør derfor endres –

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

Teksten i EØS-avtalens vedlegg XIX nr. 7f (europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2006/2004) skal med virkning fra 17. januar 2020 lyde:

«32017 R 2394: Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/2394 av 12. desember 2017 om samarbeid mellom nasjonale myndigheter med ansvar for håndheving av forbrukervernlovgivning og om oppheving av forordning (EF) nr. 2006/2004 (EUT L 345 av 27.12.2017, s. 1).

Forordningens bestemmelser skal for denne avtales formål gjelde med følgende tilpasning:

 • a) Uten at det berører bestemmelsene i protokoll 1 til denne avtale, skal EFTA-statenes geografiske område og befolkning ikke tas med i beregningen med hensyn til artikkel 3 nr. 4.

 • b) I artikkel 10 nr. 2, når det gjelder EFTA-statene, skal ordene «prinsippene i Den europeiske unions pakt om grunnleggende rettigheter» forstås som «grunnleggende rettigheter».

 • c) I artikkel 35 nr. 1:

  • i) skal ordene, «EFTAs overvåkingsorgan» tilføyes etter ordene «sentrale kontaktorganer»,

  • ii) skal nytt ledd lyde: «EFTAs overvåkingsorgan skal ha tilgang til opplysningene som er sendt inn av eller berører EFTA-statene.»

Artikkel 2

Teksten til forordning (EU) 2017/2394 på islandsk og norsk, som skal kunngjøres i EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende, skal gis gyldighet.

Artikkel 3

Denne beslutning trer i kraft 15. juni 2019, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 nr. 1 er inngitt3.

Artikkel 4

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende.

Utferdiget i Brussel, 14. juni 2019.

For EØS-komiteen

Claude Maerten

Formann

Fotnoter

1.

EUT L 345 av 27.12.2017, s. 1.

2.

EUT L 364 av 9.12.2004, s. 1.

3.

Forfatningsrettslige krav angitt.

Til dokumentets forside