Proposisjoner til Stortinget

Prop. 80 L (2016–2017)

Lov om Likestillings- og diskrimineringsombudet og Diskrimineringsnemnda (diskrimineringsombudsloven)

I lovproposisjonen fremmer departementet forslag om lov om Likestillings- og diskrimineringsombudet og Diskrimineringsnemnda. Lovforslaget vil bidra til å styrke Likestillings- og diskrimineringsombudet som pådriver, samtidig som håndhevingen av diskrimineringslovgivningen effektiviseres ved opprettelsen av en ny diskrimineringsnemnd som gis myndighet til å ilegge oppreisning og erstatning.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget