Prop. 83 L (2016–2017)

Endringer i motorferdselloven (forsøksordning for catskiing)

Til innholdsfortegnelse

6 Høringen

6.1 Høringsorganene og innkomne svar

Forslag til endringer i motorferdselloven ble sendt på høring 29. oktober 2015 med frist for uttalelse 18. desember 2015 til følgende instanser og organisasjoner:

 • Departementene

 • Fylkesmennene

 • Fylkeskommunene

 • Kommunene

 • Alpinanleggenes landsforening

 • Bad, park og idrett

 • De alpine redningsgruppene

 • Den norske turistforeningen

 • Finnmarkseiendommen

 • Foreningen Fjellfanten

 • Framtiden i våre hender

 • Friluftsrådenes landsforbund

 • Greenpeace Norge

 • Innovasjon Norge

 • Kommunesektorens organisasjon

 • Miljøstiftelsen Bellona

 • Natur og ungdom

 • NHO Reiseliv

 • Norges Bondelag

 • Norges fjellstyresamband

 • Norges hyttelag

 • Norges hytteforbund

 • Norges Idrettsforbund og olympiske komite

 • Norges Jeger- og Fiskerforbund

 • Norges Miljøvernforbund

 • Norges Naturvernforbund

 • Norges Røde Kors

 • Norges Skiforbund

 • Norges Skogeierforbund

 • Norges vassdrag og energidirektorat

 • Norsk Bonde- og Småbrukarlag

 • Norske Reindriftssamers landsforbund

 • Norske tindevegledere (NORTIND)

 • Norsk allmenningsforbund

 • Norsk folkehjelp

 • Norsk friluftsliv

 • Norskog

 • Politidirektoratet

 • Riksadvokaten

 • Riksantikvaren

 • Regjeringsadvokaten

 • Landbruksdirektoratet

 • SABIMA

 • Sametinget

 • Statskog SF

 • Utmarkskommunenes sammenslutning

 • Vegdirektoratet

 • Verneområdestyrene

 • Villreinnemndene

 • Villreinrådet i Norge

 • Virke

 • WWF-Norge

 • Økokrim

Høringsbrevet ble også lagt ut på Miljødirektoratets nettside.

Miljødirektoratet har mottatt 83 høringsinnspill som svar på høringen. Høringsuttalelsene i sin helhet er å finne på www.miljodir.no/høringer. Følgende instanser og organisasjoner uttalte seg i høringen:

 • Arbeids- og sosialdepartementet

 • Helse- og omsorgsdepartementet

 • Justis- og beredskapsdepartementet

 • Landbruks- og matdepartementet

 • Olje- og energidepartementet

 • Samferdselsdepartementet

 • Utenriksdepartementet

 • Helsedirektoratet

 • Landbruksdirektoratet

 • Norges vassdrags- og energidirektorat

 • Politidirektoratet

 • Riksadvokaten

 • Riksantikvaren

 • Sametinget

 • Statens Vegvesen

 • Alpinanleggenes landsforening

 • Den Norske Turistforening

 • Foreningen Fjellfanten

 • Friluftsrådenes Landsforbund

 • Innovasjon Norge

 • Landsorganisasjonen i Norge

 • Naturvernforbundet

 • NHO Reiseliv

 • Norges Idrettsforbund

 • Norges Skiforbund

 • Norsk Friluftsliv

 • Norske Reindriftsamers Landsforbund

 • Reisemål Stryn og Nordfjord

 • Troms Turlag

 • Villreinrådet

 • Virke Reise Norge

 • Visit Troms Region

 • WWF Norge

 • Fylkesmannen i Aust-Agder

 • Fylkesmannen i Buskerud

 • Fylkesmannen i Hedmark

 • Fylkesmannen i Møre og Romsdal

 • Fylkesmannen i Nordland

 • Fylkesmannen i Oppland

 • Fylkesmannen i Rogaland

 • Fylkesmannen i Sogn- og fjordane

 • Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

 • Fylkesmannen i Telemark

 • Fylkesmannen i Troms

 • Fylkesmannen i Vest-Agder

 • Hedmark fylkeskommune

 • Nord-Trøndelag fylkeskommune

 • Finnmark fylkeskommune

 • Sør-Trøndelag fylkeskommune

 • Vest-Agder fylkeskommune

 • Balsfjord kommune

 • Beiarn kommune

 • Eid kommune

 • Gol kommune

 • Hemsedal kommune

 • Hol kommune

 • Jølster kommune

 • Kvænangen kommune

 • Leikanger kommune

 • Lenvik kommune

 • Lom kommune

 • Luster kommune

 • Oppdal kommune

 • Oslo kommune

 • Midtre Gauldal kommune

 • Målselv kommune

 • Nord-Fron kommune

 • Porsanger kommune

 • Rendalen kommune

 • Steinkjer kommune

 • Vefsn kommune

 • Vågå kommune

 • Våler kommune

 • Nordfjella og Fjellheimen Villreinnemnd

 • Rohkunborri nasjonalparkstyre

 • Villreinnemnda for Rondane og Sølnkletten

 • Villreinnemnda for Setesdalsområdet

 • Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø

 • Harpefossen Skisenter

 • Tamok AS

 • Harld Bohne

 • Tim Dassler

 • Per Erling Dahl

6.2 Hovedsynspunkt fra høringen

Miljødirektoratet har mottatt innspill fra 23 kommuner. Av disse støtter 12 kommuner forslaget om å åpne for catskiing. Kommunene som er positive til forslaget mener en åpning for catskiing kan bidra til å styrke næringsliv, stimulere til økt turisme og utvikling av kommuner som reisemål.

Av de 12 kommunene som støtter forslaget anbefaler 7 kommuner at alternativ 2 legges til grunn ved endring av regelverket. Det blir påpekt at catskiing kan være et godt alternativ til oppføring av store alpinanlegg, med de naturinngrep slike anlegg medfører. Det gir også mulighet for de kommuner som ikke har alpinanlegg til å tilby slik aktivitet.

Av de øvrige kommunene som støtter forslaget tilrår 4 kommuner at alternativ 1 legges til grunn. Én kommune har ikke gitt uttrykk for hvilket alternativ som støttes. Kommunene som tilrår at adgangen bør avgrenses til etablerte skisenter mener det vil være hensiktsmessig ut fra hensynet til natur og friluftsliv. I tillegg blir det påpekt at forslaget gir en mulighet for vekst og utvikling for skisentrene.

Det er 10 kommuner som uttrykker at de er negative til forslaget om å åpne for catskiing i Norge. Disse kommunene viser til hensynet til friluftsliv, naturmangfold og sikkerhet. Noen advarer også mot en uthuling av regelverket for motorferdsel i utmark. Flere av de som er negative til forslaget anbefaler alternativ 1 om det likevel skal åpnes for slik aktivitet. En kommune har ikke tatt direkte stilling til forslaget, men understreker viktigheten av varsomhet i forhold til den samlede motoriserte ferdselen i utmark.

Det er 6 fylkeskommuner som har avgitt uttalelse. Finnmark fylkeskommune støtter forslaget, og anbefaler at alternativ 2 legges til grunn da dette alternativet gir muligheter til etablering av løyper i områder som per i dag ikke er tilrettelagt for alpin skikjøring. Nord-Trøndelag fylkeskommunene og Sør-Trøndelag fylkeskommune støtter forslaget, men anbefaler at adgangen avgrenses til eksisterende anlegg, jf. alternativ 1. Aust-Ager fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune uttrykker skepsis til forslaget, og påpeker flere negative konsekvenser. Hedmark fylkeskommune gir ikke uttrykk for om forslaget støttes eller ikke, men påpeker at det er viktig at kommunene overholder og etterfølger reglene for hvor det kan gis adgang til å åpne for catskiing.

Miljødirektoratet har mottatt høringsuttalelse fra følgende fylkesmenn: Fylkesmannen i Troms, Fylkesmannen i Nordland, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Fylkesmannen i Rogaland, Fylkesmannen i Vest-Agder, Fylkesmannen i Telemark, Fylkesmannen i Buskerud og Fylkesmannen i Oppland. Fylkesmennene har uttalt seg om ulike konsekvenser av forslaget, og er i hovedsak negative til en åpning for catskiing i Norge. Ved en eventuell åpning anbefales alternativ 1.

Alpinanleggenes landsforening (ALF) støtter forslaget som gir mulighet for etablering av catskiing i tilknytning til etablerte alpinanlegg (alternativ 1). ALF anbefaler at det blir etablert en prøveordning som gjør at man kan evaluere erfaringer før en permanent tillatelse gis. Harpefossen skisenter, Reisemål Stryn og Nordfjord, Visit Tromsø-region AS og Tamok AS er også positive til forslaget. De to førstnevnte støtter alternativ 1, mens Visit Tromsø-regionen AS og Tamok AS mener alternativ 2 må legges til grunn ved endring av regelverket.

Følgende myndigheter og organisasjoner er negative eller uttrykker skepsis til høringsforslaget ut fra de interesser de er satt til å ivareta: Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Innovasjon Norge, NHO Reiseliv og LO, Virke Reise Norge, Den norske turistforening (DNT), Norsk friluftsliv, Norges Skiforbund, Friluftrådenes landsforbund, Norges idrettsforbund, Norske reindriftssamers landsforbund, Naturvernforbundet, WWF, Villreinnemda for Setesdalsområdet, Villreinnemda for Snøhetta og Knutshø, Nordfjella og Fjellheimen villreinnemd, Villreinnemda for Rondane og Sølnkletten, Troms Turlag, Foreningen Fjellfanten og enkelte privatpersoner. Mange av høringsinstansene som ikke støtter forslaget har likevel understreket at alternativ 1 bør legges til grunn dersom det skal åpnes for catskiing.

Arbeids- og sosialdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Samferdselsdepartementet og Olje- og energidepartementet har ingen merknader til forslaget. De sistnevnte viser til uttalelser fra henholdsvis Vegdirektoratet og NVE.

Andre høringsinstanser, herunder Helse- og omsorgsdepartementet, Utenriksdepartementet, Sametinget, Riksantikvaren, Vegdirektoratet, Riksadvokaten, Politidirektoratet, Helsedirektoratet, Landbruksdirektoratet, Villreinrådet, Rohkunborri nasjonalparkstyre har uttalt seg om ulike forhold ved forslaget som berører sine fag- og interesseområder.

Flere av høringsinstansene, herunder Fylkesmannen i Troms, Fylkesmannen i Buskerud, Fylkesmannen i Oppland, Vest-Agder Fylkeskommune, Steinkjer kommune, Norsk friluftsliv og Naturvernforbundet, mener det er en fare for en uthuling av regelverket.

Fylkesmannen i Troms påpeker at loven endres fragmentarisk uten at den totale konsekvensen av lovendringene blir synlige eller vurdert.

Fylkesmannen i Oppland gir uttrykk for at det er uheldig å fremme forslag til endringer, uten at det ses på helheten i motorferdselloven med tilhørende forskrifter. Fylkesmannen mener at stadige lovendringer og forskriftssystem har ført til at saksbehandlingen rundt motorferdsel er unødvendig komplisert, og at det derfor er et generelt behov for opprydding i dagens regelverk og en oppdatering av rundskriv T-1/96.

Fylkesmannen i Rogaland og Fylkesmannen i Troms mener at forslaget ikke er i samsvar med mange års nasjonale føringer om å avgrense motorisert ferdsel i utmark.

Fylkesmannen i Troms mener at en åpning for catskiing vil undergrave intensjonen med forbudet mot heliskiing. Fylkesmannen i Buskerud viser til at en uthuling av regelverket vil føre til økt motorisert ferdsel i utmark, noe som igjen har betydning for folks holdninger knyttet til respekten for naturen og tanker om hvor det er åpnet for å ferdes med motorkjøretøy.

Vest-Agder Fylkeskommune viser til at det er vanskelig å se den prinsipielle forskjellen mellom transport av en isfisker som vil til et fiskevann, en jeger som vil inn til jakthytte med videre. Aust-Agder Fylkeskommune mener også at det kan virke uforståelig at kun frakt av mennesker for alpin skikjøring er tillatt, og at det sikkert også er andre grupper mennesker med andre interesser som kunne ønske seg en transportrute inn i fjellet.

Norsk Friluftsliv, Naturvernforbundet og Friluftsrådenes landsforbund mener kunnskapsgrunnlaget i høringsdokumentene er mangelfullt.

Norsk Friluftsliv og Naturvernforbundet mener forslaget også er i strid med grunnloven § 112 da konsekvensene av forslaget ikke er utredet. Det vises til at det ikke er foretatt vurderinger etter naturmangfoldlovens prinsipper og at utredningsinstruksen ikke er fulgt.

Friluftsrådenes landsforbund påpeker at vi i dag vet lite om omfang og skadevirkninger for naturmiljø, folkehelsekonsekvenser og endringer i friluftslivskultur som følge av adgangen til å åpne for snøskuterløyper. Naturvernforbundet, Friluftsrådenes landsforbund, Aust-Agder fylkeskommune, Vefsn kommune, Hemsedal kommune og Oslo kommune mener at erfaringer med etablering av snøskuterløyper, og konsekvensene av tidligere endringer i motorferdselregelverket, burde vært evaluert før det legges til rette for ytterligere oppmykning av lov og forskrift. Norsk friluftsliv mener erfaringene så langt viser at kommunene ikke setter av tilstrekkelig med ressurser til den lokale prosessen, og at kommunene ikke har den nødvendige friluftsliv/naturfaglige kompetansen som lovverket krever.

Hemsedal kommune mener at det må innhentes mer kunnskap om økt motorisert ferdsel i områder som er viktige for friluftsliv og naturmangfold.

Flere høringsinstanser, herunder Norsk Friluftsliv, Rendalen kommune og Friluftsrådenes landsforbund bemerker at de ikke kan se at det er noe stort press eller etterspørsel på åpning for slik aktivitet.

Kommunene som støtter forslaget om å åpne for catskiing argumenterer for at slik aktivitet kan bidra til økt verdiskaping og næringsutvikling i distriktene. Kommunene ser for seg at dette kan bidra til utvikling av vinterturisme og opplevelsesnæringer, noe som igjen kan være positivt for lokalt næringsliv. Det blir også påpekt at en slik åpning vil innebærer et produkt- og verdiskapingspotensial knyttet til eksisterende alpinnæring.

Visit Tromsø-reginen AS, Harpefossen skisenter, Reisemål Stryn og Nordfjord og Tamok AS er positiv til forslaget med tanke på utvikling av turist- og reiselivsnæringen. Visit Tromsø-regionen AS mener catskiing gir Nord-Norge mulighet til å få et europeisk nisjemarked, og at et tilbud i Norge vil vekke internasjonal interesse. Reiseliv Stryn og Nordfjord mener det er viktig at det legges til rette for å styrke eksisterende og støtte nye næringer i distriktene.

Alpinanleggenes landsforening tror nye tilbud kan øke attraktiviteten til alpinanleggene og styrke driftsgrunnlaget nasjonalt, men også i konkurranse med internasjonale tilbud innen alpint reiseliv. Harpefossen skisenter viser også til at en åpning for catskiing kan styrke driftsgrunnlaget for skisenteret, men presiserer at alternativ 1 må legges til grunn. Dersom slike tilbud skal kunne etableres over alt vil skisenteret kunne ende opp i mange nye konkurrenter og et svekket driftsgrunnlag. Det blir også argumentert med at det rundt eksisterende alpinanlegg er større aksept for motorferdsel og aktiviteter.

Innovasjon Norge, NHO reiseliv og LO, Virke Reise, DNT, Troms Turlag, m.fl. mener at en åpning for catskiing i Norge kan gi negative konsekvenser for det naturbaserte reiselivet. Det blir påpekt at en åpning for catskiing vil bryte med merkevaren til Norge med vakker og uberørt natur preget av stillhet og ro.

I en felles uttalelse fra NHO Reiseliv og LO vises det til at norsk reiseliv har naturbasert reiseliv som en viktig brand, der renhet, uberørt natur, stillhet og fysisk aktivitet står sentralt. De mest etterspurte opplevelsene i Norge er tilknyttet naturen – det naturlige, det stille og det uberørte. Catskiing er et skritt i motorisert retning og bryter med den naturlige og strategisk valgte norske nisjen. For at Norge skal hevde seg i den internasjonale konkurransen som reisemålsdestinasjon, er det nødvendig å spisse produktet og viktig å tørre å velge sitt marked.

Innovasjon Norge viser også til at det nettopp er naturen som trekker mange turister til Norge. Trender i reiselivet viser at turistene ikke bare vil se på naturen, de vil oppleve den gjennom aktiviteter. Norge skiller seg ut som et sted der stillheten og det naturlig rår, og der man må bruke egne muskler og krefter for å komme seg til topps, og at dette er et fortrinn i konkurransen om turistene. Det påpekes at bærekraft er et av våre sterke kort i reiselivet, og økt motorisert ferdsel i utmark og naturen generelt vil virke negativt på det arbeidet som gjøres for å løfte bærekraft på agendaen i norsk reiseliv, og på Norges omdømme som bærekraftig.

Virke Reise Norge mener at en aktivitet som catskiing vil være uheldig for det naturbaserte reiselivet, og påpeker at gevinsten i form av ekstra turisme rundt catskiing trolig ikke vil oppveie de negative konsekvensene slik aktivitet vil ha for øvrige turister og brukere av fjellområdene. Dette påpekes også av Innovasjon Norge som viser til at catskiing kan gi økt omsetning for noen få enkeltbedrifter, men at effektene på lengre sikt for de mange vil være av mer negativ art. Flere av de øvrige høringsinstansene som uttrykker skepsis til forslaget mener også at en åpning for catskiing vil innebære økt verdiskaping for noen, men samtidig være negativt for andre.

Norges Idrettsforbund og Norges Skiforbund mener at en åpning for catskiing kan medføre risiko ved at en større brukergruppe uten tilstrekkelig erfaring kan innta utfordrende fjellområder, og med tilhørende fare for skredulykker.

NVE påpeker at en åpning for slik aktivitet vil medføre økt bruk av skredterreng. Som nasjonal skredmyndighet har NVE registrert en klar sammenheng mellom antall personer som beveger seg i skredutsatt terreng og antall skredulykker og dødsfall. Risikoen ved catskiing er todelt; både ved at beltevogner transporterer personer i skredutsatt terreng og ved at «kunder» kjører i skredutsatt terreng ned igjen.

Kvænangen kommune, Vest-Agder fylkeskommune, Aust-Agder fylkeskommune, Innovasjon Norge, Fylkesmannen i Oppland og Norges idrettsforbund viser også til risiko for skred og skredulykker.

Helsedirektoratet viser også til at forslaget kan medføre økt risiko for skader og ulykker. Direktoratet savner en nærmere omtale av det forventede behovet for, og omfanget av, en forsterket helsemessig- og akuttmessig beredskap – herunder behovet for økte helsemessige ressurser. De etterlyser også en nærmere beskrivelse av hvordan forslaget kan berøre frivillige organisasjoners innsats.

Flere høringsinstanser tar opp hensynet til friluftsliv, herunder DNT, Norsk friluftsliv, Oslo kommune, Norges idrettsforbund, Norges Skiforbund, Foreningen Fjellfanten, Friluftsrådenes landsforbund m.fl. I høringsinnspillene vises det til at Norge har en lang tradisjon med et friluftsliv hvor fysisk aktivitet, naturopplevelse og ro er viktige bærebjelker, og at denne friluftslivstradisjonen er lite forenlig med motorisert fornøyelseskjøring i utmark. Det blir også påpekt at stille natur er en grunnverdi i friluftslivet, og at dette betyr mye for mange utøvere. Norges Skiforbund og Norges idrettsforbund viser til at den urørte snøen er en vesentlig del av opplevelsen for utøvere av randonee-aktivitet og toppturer, og at opplevelsen av toppturer vil bli vesentlig redusert dersom områder trafikkeres av motorisert kjøretøy. DNT viser til økende interesse for toppturer på ski mange steder i landet.

Rendalen kommune mener catskiing vil skje i store sammenhengende fjellområder med helt spesielle naturverdier som folk gjerne oppsøker. Troms turlag mener at ved å tillate utvidet motorisert ferdsel vil flere og større områder blir berørt og i verste fall ødelagt som rekreasjonsområder. De direkte berørte områdene kan være små, men effekten av catskiing på ett fjell vil berøre en rekke tilgrensende fjell og områder.

Fylkesmannen i Telemark viser til at noen kommuner er spesielt godt egnet for catskiing med bratte fjell og flott natur. Dette er områder som kan få massivt besøk, noe som kan resultere i overbelastning på naturen og være til stor ulempe for det tradisjonelle friluftslivet i disse områdene.

Helsedirektoratet ser at catskiing kan bli en viktig friluftsaktivitet for visse grupper, men påpeker at det er viktig at dette ikke går på bekostning av det tradisjonelle friluftslivet. Stillheten er under press i hverdagen, og opplevelse av stillhet og ro er en viktig faktor for at mange søker seg til naturen.

Kvænangen kommune viser til at alpin skikjøring er populært, og at flere vil kunne ta del i slik aktivitet ved å ta i bruk kjøretøy. Visit Tromsø-regionen AS mener topptur i stillhet ikke passer for alle, og at catskiing i kombinasjon med opplæring i forståelse for sikker adferd og bedømming av fare vil være et bidrag til friluftslivets gleder. Flere av de som støtter forslaget er også opptatt av hensynet til friluftslivet, men mener at det finnes egnede områder som ikke vil komme i konflikt med det tradisjonelle friluftslivet.

Fylkesmannen i Troms, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Fylkesmannen i Rogaland, Fylkesmannen i Telemark, WWF, Rendalen kommune, Villreinnemda for Setesdalsområdet og Sølen verneområdestyre påpeker at forslaget kan bidra til å gjøre lite tilgjengelige områder mer tilgjengelig for mennesker, og at det kan påvirke sårbare naturområder og sårbare arter gjennom økt ferdsel. WWF påpeker at dette kommer i tillegg til de tidligere endringene i motorferdselloven.

Gjennom høringsinnspill blir det vist til at vilt vil forstyrres både av den motoriserte ferdselen knyttet til transporten opp med beltekjøretøy, og av ferdselen av de som står på ski ned igjen. Skikjørerne vil følge mange forskjellige traseer og berøre store områder. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag mener at kommunene må se på påvirkninger i hele influensområdet, som forstyrrelser i og ved hekkelokaliteter for rovfugl, viktige lokaliteter for villrein, fjellrevhi med videre.

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Fylkesmannen i Oppland og WWF påpeker at catskiing kan ha negative konsekvenser for hekkende rovfugler. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og Fylkesmannen i Rogaland viser til at flere vanlige fjellarter har kommet med på den siste rødlista, herunder fjellrype, lirype og hare, noe som indikerer at utviklingen i fjellet går i feil retning. Fylkesmannen i Troms mener det er viktig å se på sumvirkninger, og at summen av omfang dispensasjoner til nyttekjøring, samt ferdsel i etablerte snøskuterløyper, alene kan være stor nok belastning for naturmangfold.

Når det gjelder hensynet til villrein har flere høringsinstanser omtalt dette særskilt, og understreker viktigheten av at det ikke åpnes for slik aktivitet i områder der dette kommer i konflikt med villreininteressene. Det blir vist til arealet for villrein blir mer og mer oppstykket, og at arten er sårbar og mindre robust overfor endringer i for eksempel klima. Fylkesmannen i Telemark, Aust-Agder Fylkeskommune, Vest-Agder Fylkeskommune, Villreinrådet, Nordfjella og Fjellheimen villreinnemd, Villreinnemda for Snøhettaog Knutshø .

Flere av de som støtter forslaget om å åpne for catskiing har også understreket viktigheten av å ivareta hensynet til naturmangfold. Disse legger til grunn at hensynet til naturmangfold ivaretas gjennom saksbehandling slik forslaget legger opp til.

Landbruksdirektoratet viser til at forslaget bidrar til å åpne for en arealintensiv og forstyrrende aktivitet i reinbeiteområdene. Dette er aktiviteter som utøves vinterstid, i en periode der reinen er ekstra sårbar og har behov for skjerming mot unødige forstyrrelser.

Norges Reindriftssamers landsforbund mener at motorferdsel i utmark i utgangspunktet ikke skal være tillatt utover nytteformål, og advarer mot å gi tillatelser til nye typer utmarks-/terrenggående fremkomstmidler som vil føre til økt motorisert ferdsel med påfølgende slitasje av utmark.

Flere andre peker også på utfordringer for reindriften, herunder Sametinget, Fylkesmannen i Troms, Fylkesmannen i Nordland og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.

Departementet viser til at det i høringen også er gitt mange innspill om innholdet i ny bestemmelse i forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag. Departementet går ikke nærmere inn på disse nå, og vil vurdere disse nærmere når eventuell endringsforskrift vedtas.