Prop. 83 L (2016–2017)

Endringer i motorferdselloven (forsøksordning for catskiing)

Til innholdsfortegnelse

7 Miljødirektoratets tilråding

Miljødirektoratet anbefalte i brev av 16. april 2015 at det ikke skulle åpnes for catskiing i Norge ut fra hensynet til naturmangfold, friluftsliv og sikkerhet. Etter å ha gjennomført høring om åpning for catskiing, fastholdt de denne konklusjonen. I sin tilrådning til Klima- og miljødepartementet av 1. mars 2016 fraråder Miljødirektoratet at regelverket endres slik at catskiing blir tillatt i Norge, og de mener at høringsuttalelsene i stor grad underbygger anbefalingen. Miljødirektoratet legger i denne sammenhengen stor vekt på høringsinnspill som har belyst hensynet til sikkerhet samt turist- og reiselivsnæringen. Nasjonale aktører anbefaler at det ut fra disse hensyn ikke bør åpnes for slik aktivitet. Direktoratet mener den samlede samfunnsnytten ved å åpne for et slikt tiltak ikke vil oppveie for ulemper for friluftsliv, naturmangfold, reindrift og naturbasert reiseliv, samt den økte risikoen for skader og ulykker. Etter direktoratets vurdering vil det gjerne være sammenfall mellom områder og fjelltopper som er attraktive for catskiing og områder som er attraktive for andre turfolk. En avgrenset gruppe mennesker som ønsker å betale for å ta seg opp til fjelltopper med motorisert transport kan slik forringe naturopplevelsen til øvrige brukere av området.

Utover ønsket til enkelte kommuner og enkelte lokale og regionale reiselivsaktører kan Miljødirektoratet heller ikke se at høringen har avdekket et stort press eller ønske om å åpne for slik aktivitet. Bare 23 kommuner har gitt innspill, og disse er delt i synet på forslag til endring i regelverket. Ved en åpning ser de likevel ikke bort fra at det kan bli interesse og press for å få tilby en slik aktivitet flere steder i landet. Dersom det på tross av direktoratets anbefaling skal åpnes for catskiing, anbefales det at aktiviteten er avgrenset til eksisterende alpinanlegg.