Prop. 83 L (2016–2017)

Endringer i motorferdselloven (forsøksordning for catskiing)

Til innholdsfortegnelse

8 Departementets vurderinger

Departementet viser til, som påpekt av flere i høringen, at catskiing kan gi nye muligheter for næring, men også at aktiviteten kan ha ikke ubetydelige ulemper for reisliv, friluftsliv, naturmangfold og reindrift, samt økt risiko for skred, skader og ulykker. Departementet vektlegger at det er lite erfaring med catskiing i andre land, og at det er usikkert hvilket omfang det vil bli, og dermed også hvordan de eventuelle negative effektene vil bli, dersom regelverket endres. Departementet foreslår derfor ingen varig, generell endring av motorferdselloven, men i stedet en tidsbegrenset lovhjemmel som åpner for en forsøksordning begrenset i tid og omfang.

Når erfaringene fra forsøksordningen er evaluert, vil departementet vurdere om det er grunnlag for en generell, varig endring av motorferdselloven. En evaluering vil i et eventuelt forslag til alminnelig lovendring gi et bedre grunnlag for vurdering i tråd med Grunnloven § 112. En slik vurdering av en lovhjemmel vil måtte bli nokså generell og overordnet, og av praktiske grunner ikke kunne belyse alle tenkelige lokale forhold. Det er først når kommunene skal utrede og fastsette lokale forskrifter om løyper det vil være mulig å si noe mer konkret om effekter på naturmangfold i tråd med prinsippet i Grunnloven § 112.

Selv om departementet ikke kan se at naturmangfoldloven kapittel II kommer direkte til anvendelse ved utarbeiding av lovproposisjoner, vil det med erfaring fra forsøksordningen være hensiktsmessig å drøfte de tema som disse bestemmelsene og Grunnloven § 112 legger opp til i en eventuell forslag om alminnelig lovendring. Departementet understreker likevel at kommuner som skal anvende lovhjemmel til å fastsette forskrift om catskiing har plikt til å foreta vurderinger i tråd med naturmangfoldloven kapittel II. Departementet vil også legge til grunn naturmangfoldloven kapittel II i utformingen av ny bestemmelse om catskiing i forskrift om endring i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag. Departementet vil utforme en slik bestemmelse med sikte på å minimere negative effekter for naturmangfold, friluftsliv, reiseeliv og reindrift.

Departementet tilrår at forsøket gir kommunene anledning til å etablere løyper for catskiing innenfor de samme rammene som var foreslått i høringens alternativ 1, det vil si at løypene bare kan gå ut fra eksisterende alpinanlegg. I forsøket mener departementet at det vil være naturlig å fastsette løyper etter samme mal som for snøscooterløyper, se motorferdselloven § 4 a og forskrift om bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag § 4 a. Det vil blant annet si at løypene ikke kan legges i verneområder og nasjonale villreinområder slik disse er definert i regionale planer, og at det stilles krav til kartlegging og utredning av virkninger for friluftsliv og naturmangfold.

Forsøksordningen begrenses til seks år og et representativt utvalg bestående av seks kommuner. Ordningen ingen skal evalueres etter fire år. Evalueringen ferdigstilles slik at en eventuelt permanent lovendring kan tre i kraft før forsøksordningen utløper. Departementet har foreslått endringer i Miljødirektoratets utkast til endringer i motorferdselloven § 4a, slik at forsøksordningen og de viktigste rammene for den lovfestes. Departementet vil komme tilbake til ytterligere kriterier for utvelging i forbindelse med utlysing av forsøksordningen og endringer i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag.