Prop. 83 L (2016–2017)

Endringer i motorferdselloven (forsøksordning for catskiing)

Til innholdsfortegnelse

2 Bakgrunnen for lovforslaget

I Prop. 35 L (2014–2015) la regjeringen frem forslag om adgang for kommuner til å etablere løyper for fornøyelseskjøring med snøscooter. Målet med lovendringen var å styrke det lokale selvstyret. Derfor ble det også varslet at departementet ville sende på høring et forslag om catskiing. Høringen av saken viser at catskiing kan gi nye muligheter for lokal næringsutvikling, men også at aktiviteten kan ha ikke ubetydelige ulemper for reiseliv, friluftsliv, naturmangfold og reindrift. Det er lite erfaring med catskiing andre steder, og det er også usikkert hvilket omfang det vil bli, og dermed hvor mye negative effekter det vil bli dersom regelverket endres. Departementet foreslår derfor ingen varig, generell endring av motorferdselloven, men i stedet en forsøksordning begrenset i tid og omfang.