Prop. 83 L (2016–2017)

Endringer i motorferdselloven (forsøksordning for catskiing)

Til innholdsfortegnelse

9 Økonomiske og administrative konsekvenser

Hvilket omfang catskiing vil kunne få i de maksimalt fem kommunene som kan omfattes av ordningen, henger blant annet sammen med hvor populær aktiviteten blir, hvor mye det koster å etablere slike tilbud, samt hvordan kommunene vil praktisere regelverket.

Eksisterende alpinanlegg ved fjell vil trolig enkelt kunne utvide sitt tilbud til også å omfatte catskiing, forutsatt at kommunen er positiv. For reiselivet vurderer reiselivsorganisasjonene at på grunn av motorferdsel og støy kan det økonomiske tapet for reiselivsnæringen totalt sett bli større enn gevinsten ved ny virksomhet.

Kommuner som skal fastsette lokale bestemmelser om catskiing vil måtte påregne noe ressurser til utredning og saksbehandling. For å sikre at hensynet til friluftsliv og naturmangfold ivaretas vil det være økt behov for oppsyn og kontroll med at transporten skjer lovlig. Oppsyn og kontroll med motorferdsel i utmark skjer i et samarbeid mellom Statens naturoppsyn og politiet. Tilstrekkelig oppsyn og kontroll vil være nødvendig for å forebygge og avdekke ulovlig kjøring og bygge opp den lokale respekten for regelverket.

NVE påpeker at åpning for catskiing vil medføre økt bruk av skredterreng. Som nasjonal skredmyndighet har NVE registrert en klar sammenheng mellom antall personer som beveger seg i skredutsatt terreng og antall skredulykker og dødsfall. Risikoen ved catskiing er todelt; både ved at beltevogner transporterer personer i skredutsatt terreng og ved at «kunder» kjører i skredutsatt terreng ned igjen. Forslaget vil derfor kunne innebære at antall redningsaksjoner økes og det må forventes en økning i politiets og frivillige organisasjoners bruk av ressurser på dette.

Det må kunne forventes en økning i personskader som følge av økt skiturisme i bratte fjellsider, både som følge av at flere vil sette utfor fra topper, og at flere som mangler trening med slike turer vil sette utfor. Faren for kollisjon vil også øke ved at en del av alpinsentrenes trafikk flyttes fra relativt trygge, preparerte og merkede løyper til mer risikofylt terreng med trær og andre hindringer i nedfartene. Avhengig av omfanget vil forslaget derfor kunne medføre noe mer behov for akuttmedisinsk beredskap. Dette, samt økt behov for helsehjelp som følge av skader, vil kunne medføre økte kostnader. Dette vil også kunne innebære behov for økt beredskap fra frivillige organisasjoner.

Departementet foreslår en avgrenset forsøksordning, hvilket også vil begrense de økonomiske og administrative konsekvensen. Etter at det er gjennomført en evaluering av forsøksordningen vil det være mulig å gjøre mer konkrete vurderinger av konsekvenser både for det offentlige og for private.

Eventuelle økte kostnader som påløper som følge av forsøksordningen, herunder økt oppsyn og kontroll, dekkes innenfor berørte departementers gjeldende budsjettrammer.