Prop. 83 L (2016–2017)

Endringer i motorferdselloven (forsøksordning for catskiing)

Til innholdsfortegnelse

3 Gjeldende rett

Motorisert ferdsel i utmark er som hovedregel forbudt, jf. § 3 i motorferdselloven. Det fremgår av motorferdsellovens forarbeider at utgangspunktet for reguleringen av motorisert ferdsel i utmark, er å begrense ferdselen til formål og behov som har en allment akseptert nytteverdi, og derved begrense unødvendig kjøring og fornøyelseskjøring. Samtidig skal regelverket sikre at den kjøring som er tillatt skjer til minst mulig skade og ulempe for naturmiljø og friluftsliv. Fra forbudet gjør motorferdselloven med tilhørende forskrifter imidlertid flere unntak som i all hovedsak knytter seg til nyttekjøring. I 2015 ble det åpnet for at kommunene innenfor nærmere fastsatte rammer kan etablere løyper for fornøyelseskjøring med snøscooter. Slik styrket regjeringen det lokale selvstyret.

I dagens regelverk er det ikke hjemmel for catskiing. Enkelte av de gjeldende reglene har likheter med eventuelle regler for catskiing.

Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag åpner for eksempel for opparbeiding og preparering av skiløyper og skibakker for allmennheten og for konkurranser, når det foretas av kommune, hjelpekorps, idrettslag, turlag eller turistbedrifter. Denne tillatelsen åpner for selve opparbeidingen og prepareringen av løypene og eventuelle bakker, og det forutsettes at dette gjøres for allmennheten. Bestemmelsen åpner ikke for persontransport til gitte utgangspunkt for å kunne stå eller gå på ski.

I forskrift av 7. november 2005 nr. 1264 om tillatelse til bruk av beltebil kan «fylkesmannen […] etter forslag fra kommunestyret gi adgang til bruk av beltebil i de tilfeller hvor det tidligere har vært drevet rutetransport med beltebil etter løyve med hjemmel i tidligere samferdselslov 4. juni 1976 nr. 63», se § 1. I § 2 andre punktum heter det: «Kjøring bør bare tillates langs de samme traséer hvor rutetransport med beltebil tidligere har vært drevet med løyve». Dette vil i praksis si at det kan gis tillatelse til kjøring til turisthytter der det tidligere var rutetransport etter tidligere samferdselslov, og dette er gjort i noen få tilfeller. Et konkret eksempel er beltebilkjøringen fra Høvringen til Smukksjøseter turisthytte i Rondane.

Motorferdsel i utmark for fornøyelse har som hovedregel vært forbudt i Norge, men med unntak for Nord-Troms og Finnmark som har hatt snøskuterløyper åpne for allmennheten. Våren 2015 ble det åpnet for at kommuner kan fastsette løyper for kjøring i snøscooterløyper, se motorferdselloven § 4 a og forskrift om bruk av motorkjøretøy i utmark osv. § 4 a.

Med hjemmel i § 6 i forskrift om bruk av motorkjøretøy i utmark osv. kan det også gis dispensasjon til motorferdsel i utmark. Denne bestemmelsen hjemler ikke dispensasjon for catskiing, se rundskriv T-1/96 punkt 7.3.2. Her heter det blant annet: «Ved vurderingen av om det foreligger et «særlig behov» vil det være av betydning om kjøringen er nødvendig og har et akseptert nytteformål eller bærer preg av unødvendig kjøring», og «Miljøverndepartementet har lagt til grunn at snørekjøring ikke kan tillates etter forskriftens § 6. Snørekjøring er unødvendig kjøring uten nytteformål og oppfyller således ikke kravet i forskriftens § 6 om «særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring». Det næringsmessige formål for transportøren har ikke betydning.»