Prop. 83 L (2016–2017)

Endringer i motorferdselloven (forsøksordning for catskiing)

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Klima- og miljødepartementet

tilrår:

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et fremlagt forslag til proposisjon til Stortinget om endringer i motorferdselloven (forsøksordning for catskiing).

Vi HARALD, Norges Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak til lov om endringer i motorferdselloven (forsøksordning for catskiing) i samsvar med et vedlagt forslag.