Prop. 85 L (2016–2017)

Endringer i folketrygdloven, kontantstøtteloven og lov om supplerande stønad til personar med kort butid i Noreg (ny inntektssikring for eldre og uføre flyktninger og endrede botidskrav for rett til visse ytelser)

Arbeids- og sosialdepartementet foreslår innstramminger og endringer i trygdeordningene for flyktninger. Endringene innebærer at de fleste særskilte bestemmelsene for flyktninger i folketrygden oppheves. Disse særskilte bestemmelsene gir i dag flyktninger blant annet pensjoner og uføretrygd med fulle minsteytelser, som om de har bodd i Norge hele livet. For alderspensjon og uføretrygd foreslås det å erstatte de særskilte rettighetene med den statlige ordningen supplerende stønad. I tillegg foreslås det å øke det generelle kravet til botid for rett til en rekke av folketrygdens ytelser fra tre til fem år, og det foreslås å innføre et botidskrav på fem år for rett til kontantstøtte.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget