Prop. 86 LS (2017–2018)

Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga

Til innhaldsliste

Tilråding

Finansdepartementet

tilrår:

At Dykkar Majestet godkjenner og skriv under eit framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om

 • lov om endring i lov 3. desember 1948 nr. 7 om pensjonstrygd for sjømenn

 • lov om endring i lov 28. juli 1949 nr. 26 om Statens pensjonskasse

 • lov om endring i lov 28. juni 1957 nr. 12 pensjonstrygd for fiskere

 • lov om endringar i eigedomskatteloven

 • lov om endringar i lov 2. juni 1978 nr. 38 om anerkjennelse av utenlandske skilsmisser og separasjoner

 • lov om endringar i barnelova

 • lov om endring i lov 4. juli 1991 nr. 47 om ekteskap

 • lov om endring i gjeldsordningsloven

 • lov om endring i gravferdsloven

 • lov om endring i folketrygdloven

 • lov om endring i opplæringslova

 • lov om endringar i skatteloven

 • lov om endring i pasientskadeloven

 • lov om endring i barnetrygdloven

 • lov om endring i friskolelova

 • lov om endring i konsesjonsloven

 • lov om endring i merverdiavgiftskompensasjonsloven

 • lov om endring bidragsinnkrevingsloven

 • lov om endring i barnehageloven

 • lov om endringar i skattebetalingsloven

 • lov om endring i matrikkellova

 • lov om endring i merverdiavgiftsloven

 • lov om endring i sosialtjenesteloven

 • lov om endring i a-opplysningsloven

 • lov om endring i utenrikstjenesteloven

 • lov om endringar i skatteforvaltningsloven

 • lov om endring i folkeregisterloven

 • lov om endringar i lov 20. desember 2016 nr. 111 om endring i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt på formue og inntekt (skatteloven)

 • lov om endring i eierseksjonsloven

og

 • vedtak om endring i Stortingets vedtak om særavgifter til statskassen for budsjettåret 2018

Vi HARALD, Noregs Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjere vedtak til

 • lov om endring i lov 3. desember 1948 nr. 7 om pensjonstrygd for sjømenn

 • lov om endring i lov 28. juli 1949 nr. 26 om Statens pensjonskasse

 • lov om endring i lov 28. juni 1957 nr. 12 pensjonstrygd for fiskere

 • lov om endringar i eigedomskatteloven

 • lov om endringar i lov 2. juni 1978 nr. 38 om anerkjennelse av utenlandske skilsmisser og separasjoner

 • lov om endringar i barnelova

 • lov om endring i lov 4. juli 1991 nr. 47 om ekteskap

 • lov om endring i gjeldsordningsloven

 • lov om endring i gravferdsloven

 • lov om endring i folketrygdloven

 • lov om endring i opplæringslova

 • lov om endringar i skatteloven

 • lov om endring i pasientskadeloven

 • lov om endring i barnetrygdloven

 • lov om endring i friskolelova

 • lov om endring i konsesjonsloven

 • lov om endring i merverdiavgiftskompensasjonsloven

 • lov om endring bidragsinnkrevingsloven

 • lov om endring i barnehageloven

 • lov om endringar i skattebetalingsloven

 • lov om endring i matrikkellova

 • lov om endring i merverdiavgiftsloven

 • lov om endring i sosialtjenesteloven

 • lov om endring i a-opplysningsloven

 • lov om endring i utenrikstjenesteloven

 • lov om endringar i skatteforvaltningsloven

 • lov om endring i folkeregisterloven

 • lov om endringar i lov 20. desember 2016 nr. 111 om endring i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt på formue og inntekt (skatteloven)

 • lov om endring i eierseksjonsloven

og

 • vedtak om endring i Stortingets vedtak om særavgifter til statskassen for budsjettåret 2018

i samsvar med vedlagte forslag.

Til forsida av dokumentet