Prop. 89 L (2019–2020)

Lov om integrering gjennom opplæring, utdanning og arbeid (integreringsloven)

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Kunnskapsdepartementet

tilrår:

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et fremlagt forslag til proposisjon til Stortinget om lov om integrering gjennom opplæring, utdanning og arbeid (integreringsloven).

Vi HARALD, Norges Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak til lov om integrering gjennom opplæring, utdanning og arbeid (integreringsloven) i samsvar med et vedlagt forslag.

Til dokumentets forside