Prop. 99 L (2014-2015)

Endringer i helsepersonelloven mv. (vilkår for autorisasjon)

Proposisjonen inneholder forslag til endringer i bestemmelsen om autorisasjon i helsepersonelloven. Formålet med endringsforslagene er å gjøre bestemmelsene lettere tilgjengelig for brukerne. Det foreslås at vilkårene for autorisasjon tydeliggjøres og tas inn i en ny § 48 a. I tillegg foreslås det å presisere departementets hjemler til å fastsette bestemmelser om tilleggskrav og krav om praktisk tjeneste, samt gjennomføringen av slike krav.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget