Prosesskartlegging av bedriftsetablering

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 17.09.2010

Vår ref.: 201001311-2

Høring av rapporten ”Prosesskartlegging av bedriftsetablering”

Rambøll Management Consulting AS har på oppdrag fra Nærings- og handels-departementet utarbeidet rapporten ”Prosesskartlegging av bedriftsetablering”.

 

Nærings- og handelsdepartementet har et overordnet ansvar for å tilrettelegge for best mulig rammevilkår og regelverk for næringslivet. Ansvaret for regelverk som berører næringslivet forvaltes imidlertid av flere ulike departementer. Rapporten sendes derfor på bred høring for innspill til innholdet og forslag til eventuell oppfølging.

 

Rambøll Management Consulting har gjennomført en prosesskartlegging av etableringsfasen for en bedrift. Et overordnet mål med undersøkelsen har vært å finne ut mer om bedriftsetablering fra bedriftenes ståsted, og få et bredere kunnskaps-grunnlag som kan brukes til å finne gode løsninger til hvordan etablering av bedrift kan gå lettere.

 

Det er gjennomført intervjuer med personer som har etablert bedrift innen fire ulike bransjer; tjenesterådgivning, bygg og anlegg, kafé/restaurant og import/eksport. Bransjene er valgt ut for å illustrere ulike krav til ulike bransjer. De intervjuede personene representerer også ulike selskapsformer.

 

En referansegruppe bestående av Finansdepartementet, Innovasjon Norge, Brønnøysundregistrene, Arbeidstilsynet, Næringsetaten i Oslo kommune, NHO, Bedriftsforbundet og HSH har fulgt arbeidet. Denne gruppen har hatt mulighet til å gi innspill underveis i arbeidet.

 

Hovedinnholdet i rapporten er:

-          En oversiktlig presentasjon av de prosessene en person må gjennom i forbindelse med etablering av bedrift. Presentasjonen viser også rekkefølgen bedriftene utfører ulike aktiviteter i. Forskjeller mellom bransjer og ulike selskapsformer blir også belyst.

-          Oversikt over offentlige myndigheter etablererne må forholde seg til og hvilken rolle de ulike myndighetene har

-          Oversikt over det lov- og regelverk etablererne må forholde seg til

-          Tilbakemeldinger om utfordringer og forslag til forbedringer og videre arbeid

 

Tilbakemeldingene fra intervjuene viser at de administrative prosessene med å etablere en virksomhet ikke oppfattes som spesielt utfordrende. Det fremheves som positivt at man kan registrere en virksomhet elektronisk gjennom Altinn. Også kontakten med ulike myndigheter oppleves som god.

 

Utfordringene etablererne peker på er i hovedsak knyttet til rammebetingelser i regelverk. Eksempler som er trukket frem under intervjuene, er kapitalkrav og revisjonsplikt for AS, og begrensede rettigheter til sykepenger for selvstendig næringsdrivende.

 

Rapporten presenterer flere forbedringsforslag basert på innspill fra intervjuene og Rambølls vurderinger. Forslagene varierer fra forbedringer knyttet til konkrete ordninger til større forbedringsforslag knyttet til regelverk. Av de større forslagene kan nevnes samordning og forenkling av informasjon på internett, tilgjengeliggjøring av kommunale skjema på Altinn, utjevning av forskjeller i sosiale rettigheter mellom selvstendig næringsdrivende og arbeidstakere og tiltak som reduserer etablererens risiko.

Vi ber om synspunkter på det generelle innholdet i rapporten og hvorvidt dette stemmer med den erfaring adressatene har. Vi ber også om synspunkter og eventuelle forslag til oppfølging for de konkrete forbedringsforslagene som rapporten nevner.

 

På bakgrunn av mottatte innspill vil Nærings- og handelsdepartementet vurdere hvordan rapporten kan følges opp i samarbeid med aktuelle departementer og etater.

 

Rapporten kan gjerne videresendes til underliggende etater eller andre som berøres av innholdet i rapporten.

 

Vi ber om at merknadene sendes oss, gjerne elektronisk til postmottak@nhd.dep.no, innen 17. september. Ved eventuelle spørsmål kan Ragnhild Sund kontaktes på telefon 22 24 66 79 eller rhs@nhd.dep.no.

 

Med hilsen

 

Emma C. Jensen Stenseth (e.f.)

avdelingsdirektør

                                                                                          Ragnhild Sund

                                                                                          rådgiver

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Finansdepartementet

Justis- og politidepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet

Skatteetaten

NAV

Tollvesenet

Mattilsynet

Brønnøysundregistrene

Innovasjon Norge

Siva

Norges Forskningsråd

Arbeidstilsynet

Patentstyret

Byggmesterforbundet

NHO

Bedriftsforbundet

HSH

NARF

Revisorforeningen

LO

KS

Næringsetaten i Oslo Kommune

Bergen kommune

Drammen kommune

Til toppen