Prøving av vilkårene for å inngå ekteskap og partnerskap.

Overføring til folkeregistrene fra 1. oktober 2004. Orientering om nytt regelverk.

Vigslere i Norge
Biskopene
Fylkesmannsembetene
Kultur- og kirkedepartementet
Domstoladministrasjonen
Skattedirektoratet
Sysselmannen på Svalbard

Deres ref

Vår ref

Dato

200403430-/BGUS

09.09.2004

Prøving av vilkårene for å inngå ekteskap og partnerskap - overføring til folkeregistrene fra 1. oktober 2004. Orientering om overgangen til nytt regelverk.

Fra 1. oktober 2004 skal folkeregistrene prøve ekteskapsvilkårene for personer som ønsker å inngå ekteskap og partnerskap. Dette følger av en endring i lov 4. juli 1991 nr. 47 om ekteskap § 6 andre ledd, samt Kgl. res. av 19. desember 2003. Vigslernes myndighet til prøve ekteskaps­vilkårene og partnerskapsvilkårene faller bort fra samme dato. Ekteskap eller partnerskap som inngås uten at det foreligger gyldig prøvingsattest, vil være ugyldige jf. ekteskapsloven § 10. Det er derfor av avgjørende viktighet at all prøving foretatt av vigslerne opphører 1. oktober. Dokumentasjon for at prøving er foretatt, skal etter 1. oktober alltid være utstedt av folkeregisteret. I praksis vil dette medføre:

Prøvingspapirer som innleveres fra og med 1. oktober, skal alltid behandles av folkeregisteret.

-Vigsler fram til 1. oktober vil være prøvet etter gamle regler. Prøving foretatt etter gamle regler før 1. oktober, vil for øvrig være gyldig for vigsler fram til 31. januar 2005.

-Fra og med 1. oktober har vigslere ikke kompetanse til å prøve ekteskapsvilkårene. 1. oktober er et absolutt tidspunkt for opphør av vigslernes kompetanse. Prøving utført av vigslere fra dette tidspunktet medfører at ekteskap blir ugyldige. For vigsler som skal foretas kort tid etter 1. oktober, må vigsleren enten fullføre prøvingen innen 30. september, eller oversende papirene til folkeregisteret, slik at det kan foreta eller eventuelt fullføre prøvingen.

For vigsler utført med grunnlag i prøving foretatt av folke­registeret, er det besluttet at folke­­registeret skal utstede vigselattest. Vigselattest for vigsler utført med grunnlag i "gammel prøving" skal utstedes av vigsler på samme måte som i dag. Melding om vigsel skal på vanlig måte sendes folke­registeret i bostedskommunen. Dette gjelder også for vigsler foretatt i perioden 1. oktober til 31. januar.

Dersom vigslere får henvendelse fra personer som har mistet sin vigselsattest, og ønsker å få utstedt en ny, er det den vigsler som tidligere har utstedt vigselsattest som skal utstede et duplikat. Folkeregisteret vil bare utstede vigselsattester (både nye og duplikat av tidligere utstedte attester) i tilfeller hvor det er folkeregisteret som har utført prøvingen.

Blanketten "vigseldokument" vil bli erstattet med nye dokumenter, som utstedes av folkeregisteret. Når prøvingen er gjennomført, utsteder folkeregisteret et dokument som kalles ”Prøvingsattest/Melding om vigsel/Vigselsbok”, som har dagens ”vigsel­dokument” som utgangspunkt. Skjemaet gis brudefolkene, som tar dette med seg til vigsler. (Evt. kan skjemaet sendes direkte til vigsler dersom partene ønsker det og oppgir adressen til vigsler på egenerklæringsskjemaet.) Når vigsel er gjennomført, fyller vigsler ut rubrikken ”Melding om vigsel” og returnerer senest tre dager etter at vigsel er foretatt en bekreftet kopi til prøvingsinstansen. Prøvingsattestens adresse vil fremgå av prøvingsattesten. Originalversjon av dokumentet vil utgjøre vigselsbok. Notarius publicus benytter et eget skjema som vigselsbok. En bekreftet kopi av blanketten vil også gjelde som midlertidig vigselsattest fram til folkeregisteret har mottatt melding om vigsel og utstedt vigselattest. Ved vigsel er det viktig at brude­folkene legitimerer seg, slik at vigsler kan kontrollere at prøvingen er foretatt for de samme personene.

Egenerklæringsskjema og forlovererklæring vil bli laget i elektronisk form, og bl.a. kunne finnes på Barne- og familiedepartementets hjemmeside www.odin.dep.no/bfd/ under menypunktet publikasjonerblanketter, og under menypunktet samlivekteskap. Blankettene bør også være tilgjengelig hos folkeregistrene og vigslere, som evt. kan bestille disse hos Departementenes publikasjonsregister www.publikasjoner.dep.no

For øvrig gjør departementet oppmerksom på at endringene vil bli innarbeidet i Barne- og familiedepartementets generelle rundskriv om ekteskapsloven (nåværende Q-15/01 – nytt ref.nr. vil bli Q-15/2005). Revidert versjon vil foreligge innen 01.10.04.

Med hilsen

Arni Hole (e.f.) Tove Friisø