Prøving av vilkårene for å inngå ekteskap og partnerskap

orientering til norske utenriksstasjoner og sjømannskirker

Norske utenriksstasjoner
Norske sjømannskirker

 

Deres ref

Vår ref

Dato

 

200403430-/BGUS

10.09.2004

 
Prøving av vilkårene for å inngå ekteskap - overføring til folkeregistrene fra 1. oktober 2004. Orientering om overgangen til nytt regelverk.

Fra 1. oktober 2004 skal folkeregistrene prøve ekteskapsvilkårene for personer som ønsker å inngå ekteskap og partnerskap. Dette følger av en endring i lov 4. juli 1991 nr. 47 om ekteskap § 6 andre ledd, samt Kgl. res. av 19. desember 2003.

For sjømannskirkene medfører dette at deres kompetanse til å prøve ekteskaps­vilkårene bortfaller fra 1. oktober.

Utenriksstasjonene skal etter 1. oktober bare foreta prøving for norske statsborgere som aldri har vært registrert i folkeregisteret (dvs. ikke tildelt fødselsnummer) og som er bosatt i stasjonens embetsdistrikt.

For brudefolk som er bosatt i utlandet, skal prøvingen foretas av folkeregisteret på en av partenes siste registrerte bosted i Norge. For norske borgere som er tildelt fødsels­nummer (for eksempel i forbindelse med passutstedelse) og som ikke noen gang har vært registrert som bosatt i Norge, skal prøvingen foretas av Sentralkontoret for folke­registrering, Skattedirektoratet. Sentralkontoret prøver også ekteskapsvilkårene for norsk borgere som er utvandret før 1964.

Ekteskap som inngås uten at det foreligger gyldig prøvingsattest, vil være ugyldige jf. ekteskapsloven § 10.

Dokumentasjon for at prøving er foretatt, skal etter 1. oktober normalt være utstedt av folkeregisteret, med unntakene som beskrevet ovenfor. Prøvingspapirer som innleveres etter 1. oktober, skal normalt behandles av folkeregisteret. Vigsler fram til 1. oktober vil være prøvet etter gamle regler. Prøving foretatt etter gamle regler før 1. oktober, vil for øvrig være gyldig for vigsler fram til 31. januar 2005. For vigsler som skal foretas kort tid etter 1. oktober, må vigsleren enten fullføre prøvingen innen 30. september, eller oversende papirene til folkeregisteret som foretar eller fullfører prøvingen.

Ved vigsel er det viktig at brude­folkene legitimerer seg, slik at vigsler kan kontrollere at prøvingen er foretatt for de rette personene.

Vigselsattest for vigsler utført med grunnlag i "gammel prøving" skal utstedes av vigsler. For vigsler utført med grunnlag i prøving foretatt av folke­registeret, vil folke­registeret utstede vigselsattest.

Dersom vigslere får henvendelse fra personer som har mistet sin vigselsattest, og ønsker å få utstedt en ny, er det den vigsler som tidligere har utstedt vigselsattest som skal utstede et duplikat. Folkeregisteret vil bare utstede vigselsattester (både nye og duplikat av tidligere utstedte attester) i tilfeller hvor det er folkeregisteret som har utført prøvingen.

Blanketten "vigselsdokument" vil bli erstattet med nye dokumenter, som utstedes av folkeregisteret. Når prøvingen er gjennomført, utsteder folkeregisteret et dokument som kalles ”Prøvingsattest/Melding om vigsel/Vigselsbok”, som har dagens ”vigsels­dokument” som utgangspunkt. Blanketten gis brudefolkene, som tar dette med seg til vigsler. Når vigsel er gjennomført, fyller vigsler ut rubrikken ”Melding om vigsel” og returnerer senest tre dager etter at vigsel er foretatt en bekreftet kopi til prøvings­instansen. Prøvingsinstansens adresse vil fremgå av prøvingsattesten. Originalversjon av dokumentet vil utgjøre vigselsbok. En bekreftet kopi av blanketten vil også gjelde som foreløpig vigselsattest fram til folkeregisteret har mottatt melding om vigsel og utstedt vigselsattest. Ved vigsel på utenriksstasjon, sendes også bekreftet kopi til Utenriksdepartementet ved Konsulatseksjonen.

Attest til bruk for ekteskapsinngåelse etter utenlandsk rett (tidligere kalt ” ekteskaps­attest”) utstedes av folkeregisteret etter 1. oktober. Barne-, ungdoms- og familie­direktoratet utsteder slik attest når vigsellandets myndigheter krever attest fra sentral myndighet (f.eks. Tyskland) og i de særlige tilfeller der norsk borger som aldri har vært registrert i folkeregisteret er bosatt i embetsdistriktet til en norsk utenriksstasjon som ikke har prøvingskompetanse.

Egenerklæringsskjema og forlovererklæring vil bli laget i elektronisk form, og bl.a. kunne finnes på Barne- og familiedepartementets hjemmeside www.odin.dep.no/bfd/ under menypunktet publikasjoner – blanketter, og under menypunktet samliv – ekteskap. Blankettene bør også være tilgjengelig hos folkeregistrene og vigslere, som evt. kan bestille disse hos Departementenes publikasjonsregister www.publikasjoner.dep.no

For øvrig gjør departementet oppmerksom på at endringene vil bli innarbeidet i Barne- og familiedepartementets generelle rundskriv om ekteskapsloven (nåværende Q-15/01 – nytt ref.nr. vil bli Q-15/2005). Revidert versjon vil foreligge trykket innen 01.10.04. Det vil også bli gjort tilgjengelig på www.odin.dep.no/bfd/under menypunktet rundskriv. Det vil også bli lagt ut egen informasjon om vigsler i utlandet på Barne- og familie­departementets hjemmeside.

Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at informasjonen om prøving av ekteskaps­vilkår også vil gjelde for prøving av vilkår for inngåelse av partnerskap

Med hilsen

Arni Hole (e.f.) Tove Friisø

Kopi: Sjømannskirken – Norsk kirke i utlandet, Postboks 2007 Nordnes, 5817 Bergen