Q-23/2011 Utlendingsdirektoratets rapportering til departementet på statsborgerfeltet - styringsforhold

1. Innledning
Dette rundskrivet er en videreføring av rundskriv Q-23/2010 som ble sendt ut 26.03.2010. Som en følge av innføringen av rundskriv Q-30/2011, sendes det nå ut et endret rundskriv der henvisningene til andre rundskriv er oppdaterte. Det er ikke gjort øvrige endringer i rundskrivet. Dette rundskrivet trer i kraft straks. Samtidig oppheves rundskriv Q-23/2010. Dette rundskrivet gjelder ikke i saker hvor hensyn til rikets sikkerhet eller utenrikspolitiske hensyn anses å gjøre seg gjeldende. Departementet har utarbeidet eget rundskriv om Utlendingsdirektoratets (UDIs) rapportering i slike saker.

2. Hvilke saker det skal rapporteres om
I statsborgerloven 10. juni 2005 nr. 51, som trådte i kraft 1. september 2006, er departementet gitt styringsverktøyene overprøving av positive vedtak og generell instruksjonsmyndighet overfor UDI, jf. § 27 fjerde ledd og § 28. For å kunne anvende disse styringsverktøyene, samt å styre ved forskriftsendringer og forslag til lovendringer, er det nødvendig at departementet får tilstrekkelig informasjon om praksis. Departementet ber med dette om at UDI:

a. Forelegger departementet forslag til praksisendring eller forslag til ny praksis etter statsborgerloven av 10. juni 2005 nr. 51 i forkant av iverksetting. Departementet ber også om å forelegges forslag til praksisendring eller ny praksis etter lov 8. desember 1950 nr. 3 om norsk riksborgarrett.

b. Gir departementet fortløpende rapportering om vedtak til gunst for den saken gjelder (positive vedtak) etter kriterier gitt nedenfor i punkt 3. Rapporteringsplikten gjelder positive vedtak truffet av både UDI og Utlendingsnemnda (UNE).

c. Rapporterer til departementet dersom UDI gjennom saksbehandlingen ser at
bestemmelser i statsborgerloven eller -forskriften er uklare, eller UDI ser at regelverket får utilsiktede utfall. Det samme gjelder instrukser fra departementet.

3. Kriterier for rapportering om vedtak til gunst for den saken gjelder
a. Saker hvor det ble gjort unntak fra lovens løsningskrav, og unntaket ikke omfattes av
statsborgerforskriften § 6-1 første ledd nr. 1-3.

b. Saker hvor innvilgelse er basert på dispensasjonshjemmelen i statsborgerloven § 19.

c. Saker hvor UDI var i tvil om en avgjørelse til gunst for den saken gjelder var i
overensstemmelse med regelverket, fordi regelverket er uklart.

d. Saker hvor UDIs avslag er omgjort av UNE, av andre grunner enn at kravene til
oppholdstid, derunder på grunn av utløpt karenstid, ble ansett oppfylt.

4. Formkrav og rapporteringsfrister
Når det gjelder formkrav og frister for UDIs rapportering, vises det til rundskriv Q-30/2011.