Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Rådhusgaten ANS

Vi viser til klage datert 4. januar 2013 som er oversendt med brev fra Brønnøysund­registrene 26. februar 2013. Vi viser også til brev fra departementet datert 1. mars 2013. Vi beklager den lange saksbehandlingstiden.

Departementet har kommet til at klagen ikke kan tas til følge. Den nærmere vurderingen og vedtaket følger nedenfor.

Om saken

Klagen gjelder Foretaksregisterets vedtak datert 5. desember 2012 om å registrer­e nye deltakere, nytt styre, ny selskapsavtale, prokura og e-postadresse samt fjerning av telefonnummer, faksnummer og mobilnummer for selskapet Rådhusgaten 32 ANS.

Registreringen ble gjort på bakgrunn av mottatt dokumentasjon. Vedlagt meldingen fulgte ajourført selskapsavtale hvor alle deltakere hadde signert, og protokoll fra selskapsmøtet viste valg av nytt styre. Alle deltakerne hadde signert den elektroniske meldingen.

Klagers beskrivelse av saksforholdet

Klager skriver på vegne av avdøde selskapsdeltaker Knut Assjers ektefelle Kristina H. Assjer at Uddevalla tingsrätt 14. desember 2012 oppnevnte en offentlig bostyrer etter Knut Assjers dødsfall i juni 2012. Klager viser til selskapsavtalen datert 18. oktober 2001, der det fremgår at Assjer og Vilhelm Scheel eide 50 % hver.

Klager skriver at verken boet eller avdødes arvinger har vært involvert i prosessen med endring av selskapets deltakere, og at det derfor kan synes som om Vilhelm Scheel urettmessig har overført avdødes eiendeler til utenforstående tredjemann. Klager ber om at Foretaks­registeret tilbakefører selskapsandelen på 50 % til dødsboet.

Klagemotpartens beskrivelse av saksforholdet

Advokatfellesskapet Tetzschner & Co viser i brev datert 16. januar 2013 på vegne av klage­motparten Vilhelm Scheel til reglene i selskapsloven § 2-31 første og andre ledd om utløsing av arvinger eller gjenlevende ektefelle ved deltakers død. Klagemotparten viser til at deltaker­forholdet etter loven ikke overføres til arvinger.

Klagemotparten viser til at det eneste tvisteforholdet som eventuelt kan oppstå mellom Scheel og arvingene, er spørsmål om utløsingssummens størrelse. Klagemotparten viser til at den avtalte utløsingssummen er betalt til deponeringskonto i Norges Bank.

Klagemotparten skriver også i brevet at gjenlevende ektefelle ikke har rettslig klageinteresse.

Rettslig grunnlag

Foretaksregisteret skal prøve om det som innkommer til registrering og grunnlaget for det er i samsvar med lov og er blitt til i samsvar med lov, jf. foretaksregisterloven § 5-1. Grunnlaget for kontrollen er de innsendte dokumentene og andre opplysninger som finnes hos registerføreren. Er meldingen kontrollert og funnet i orden skal meldingen registreres, jf. foretaksregisterloven § 6-1. Hvis registerfører oppdager en feil, skal feilen rettes, jf. foretaksregisterloven § 7-1.

Rettsreglene om ansvarlige selskaper er i hovedsak å finne i lov 21. juni 1985 nr. 83 om ansvarlige selskaper og kommandittselskaper (selskapsloven). I ansvarlige selskaper gjelder ingen ufravikelige krav om at selskapet må ha en viss innskutt egenkapital eller at deltakerne må påta seg en viss innskuddsplikt. Deltakerne i et ansvarlig selskap har personlig ansvar for selskapets forpliktelser, noe som ivaretar hensynet til selskapets kreditorer. Deltakelse i selskaper som omfattes av selskapsloven har generelt et sterkt preg av personlig ansvar.

Opptak av ny deltaker kan få alvorlige økonomiske og personlige virkninger for de øvrige deltakerne. Selskapsandelen i et ansvarlig selskap er dermed knyttet til person på den måten at selskaps­andelene ikke kan skifte eier uten samtykke fra alle de øvrige deltakerne. Disse reglene er nettopp begrunnet i det personlige deltakeransvaret idet en ny eier ikke alltid har samme evne eller vilje som tidligere eier til å bære det personlige deltakeransvaret. Ved deltakers død, er dette prinsippet regulert i § 2-31 som lyder:

§ 2-31. Deltakers død

(1) Et deltakerforhold overføres ikke til arvingene eller gjenlevende ektefelle ved en deltakers død.

(2) Når et deltakerforhold opphører ved en deltakers død, skal arvingene eller eventuelt gjenlevende ektefelle utløses. Utløsingssummen beregnes på grunnlag av verdien av selskapets virksomhet ved dødsfallet og forfaller 6 måneder seinere. For øvrig gjelder §§ 2-33 til 2-35 tilsvarende.

(3) Bestemmelsen i denne paragraf kan fravikes ved avtale.

Hovedregelen om utløsing av avdød deltakers arvinger, kan altså etter punkt (3), fravikes i selskapsavtalen.

Departementets vurderinger

Når det gjelder spørsmålet om hvorvidt avdødes ektefelle Kristina H. Assjer har rettslig klageinteresse, slutter vi oss til Foretaksregisterets vurderinger i brevet datert 26. februar 2013. Klagen tas derfor til behandling i departementet.

Spørsmålet i denne saken er om avdødes ektefelle (ved dødsboet) har rett til å tre inn som deltaker i Rådhusgaten 32 ANS etter avdøde Knut Assjer.

Det følger av selskapsloven § 2-31 (3) at reglene i første og andre ledd er fravikelige. Hvis forholdene ikke er spesifikt regulert i selskapsavtalen, gjelder imidlertid selskapslovens regler. Det er ikke avtalt andre ordninger i selskapsavtalen til Rådhusgaten 32 ANS fra 18. oktober 2001, og selskapslovens regler i § 2-31 første ledd må dermed følges.  

Ved endring av deltakere i ansvarlig selskap etter dødsfall skal således reglene for selskapsmøtet, nyvalg og ajourføring av selskapsavtalen følges. Protokollen fra selskapsmøtet er korrekt, og ny ajourført selskapsavtale var lagt ved meldingen som ble mottatt 4. desember 2012. Foretaksregisteret skal etter reglene i selskapsloven ikke kreve samtykke om avdødes uttreden fra arvinger eller boet. Meldingen oppfylte dermed kravene til registrering og Foretaksregisteret registrerte meldingen 5. desember 2012.

Vedtak

I medhold av lov 21. juni 1985 nr. 78 om registrering av foretak § 9-1, jf. lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker § 34, fatter departementet følgende vedtak:

Klagen tas ikke til følge. Nærings- og handelsdepartementet opprettholder Foretaksregisterets vedtak av 5. desember 2012.  Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. forvaltningsloven § 28 tredje ledd.

Vi publiserer rutinemessig alle vedtak på vår nettside www.nhd.dep.no/enkeltvedtak. Vi ber om at eventuelle synspunkter på dette sendes oss innen 14 dager.