Rammevilkårene til kraftnæringen

Rammevilkårene til kraftnæringen

I Stortingets behandling av Energimeldingen, jf. St. meld. nr. 29 (1998-1999) og Innst. S. nr. 122 (1999-2000), understreket flertallet i energi- og miljøkomitéen at kraftforsyningen i Norge nå er en konkurranseutsatt næring med behov for rammevilkår som er mer like rammevilkårene i andre bransjer, blant annet på skattesiden. Flertallet viste til at det var ulike oppfatninger av rammevilkårene for norske kraftprodusenter i forhold til andre kraftprodusenter som mer og mer vil komme inn på markedet. Regjeringen ble derfor bedt om å kartlegge de faktiske forhold og komme tilbake til Stortinget med dette. Gjennomgangen ble lagt frem i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2001, jf. St. meld. nr. 2 (2000-2001) kapittel 3.7 og vedlegg 1.

Gjennomgangen av rammevilkårene for kraftnæringen i Norge og sammenligningen av rammevilkårene for kraftnæringene i Norden vil bli lagt ut på internettsidene til Olje- og energidepartementet i løpet av uke 24. Tallene bak figurene blir også gjort tilgjengelige.

Nærmere om rammevilkårene for kraftproduksjon i Norge, Sverige, Finland og Danmark