Rapport fra arbeidet med etablering av CO2-kjeder

Rapport fra arbeidet med etablering av CO2-kjeder

Regjeringen har som mål å gjennomføre CO2-håndtering på gasskraftverk og etablere en eller flere verdikjeder for CO2. Det er derfor igangsatt tre delprosjekter knyttet til CO2-håndtering og kjeder for CO2:

Delprosjekt 1: Innledende forhandlinger mellom de kommersielle aktørene i en CO2-kjede
Delprosjekt 2: Prosjektering av renseanlegg på Kårstø
Delprosjekt 3: Organisatorisk modell for et statlig engasjement i CO2-kjeden, samt juridisk vurdering av statsstøtteregelverket

En CO2-kjede er definert på følgende måte: Eksosgassen fra en kilde på land fanges og transporteres via skip eller rør til et egnet reservoar på norsk kontinentalsokken for bruk som metode for økt oljeutvinning eller til ren lagring av CO2.

Delprosjekt 1 har vært koordinert av Gassco i nært samarbeid med Petoro og Gassnova. Olje- og energidepartementet har mottatt rapport fra Gasscos arbeid med å kartlegge mulighetene for å etablere CO2-kjeder. Rapporten identifiserer seks oljefelt som geologisk egnet for CO2-injeksjon: Brage, Draugen, Gullfaks, Gyda, Oseberg Øst og Volve. Disse danner igjen utgangspunkt for tolv alternative verdikjeder. Ingen av disse har positiv nåverdi. Det negative gapet målt i absolutte tall varierer mellom 4,4 mrd. og 11,8 mrd. kroner.

Rapporten vil danne grunnlag for vurderinger knyttet til regjeringens videre arbeid.

Rapporten i pdf format