Rapport fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi - juni 2016

Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) legger med dette fram sin rapport for sommeren 2016. Rapporten tar sikte på å gi informasjon om utviklingen i kommuneøkonomien de siste årene med særlig vekt på den økonomiske situasjonen i 2015.

I kapittel 1 legger utvalget fram sin forståelse av den aktuelle situasjonen i kommuneøkonomien.

Kapittel 2 er en oppdatert beskrivelse av utviklingen i kommuneøkonomien og kommunale tjenester. Omtalen av økonomien bygger på tall som Statistisk sentralbyrå publiserte 3. juni 2016 for offentlig forvaltnings inntekter og utgifter og offentlig forvaltnings fordringer og gjeld. Omtalen av tjenestene baserer seg hovedsakelig på reviderte KOSTRA-tall for 2015, publisert 15. juni 2016.

Til det første konsultasjonsmøtet mellom staten og kommunesektoren i 2016 la utvalget fram ett notat om den økonomiske situasjonen i kommunesektoren og ett notat om hvordan den demografiske utviklingen anslås å påvirke kommunesektorens utgifter. Disse notatene er gjengitt som kapittel 3 og 5 i denne rapporten.

Statistisk sentralbyrå publiserte nye befolkningsframskrivinger 21. juni 2016. Utvalget har etterkant av dette oppdatert demografiberegningene. Denne omtalen er kapittel 4 i rapporten.

De faglige begrepene i denne rapporten er forklart i vedlegg 7.

Last ned rapporten (pdf)