Rapport fra referansegruppe januar 2015: Revidering av «forskrift om faste grenser for påvirkning av andre berusende eller bedøvende middel enn alkohol m.m.» - Vurdering av eksisterende faste grenser og forslag til faste grenser for flere stoffer

Rapportens formål er å gi Samferdselsdepartementet et faglig grunnlag for å kunne revidere de eksisterende straffbarhets‐ og straffeutmålingsgrenser for andre stoffer enn alkohol, hjemlet i vegtrafikkloven § 22, samt vurdere om det skal innføres slike grenser for flere stoffer.

Les rapporten (pdf)

Se også pressemelding av 24. april 2015