Rapport om atypisk arbeid i Norge 1995-2018

Institutt for samfunnsforskning har sett på omfanget av og kvaliteten på atypisk arbeid i norsk økonomi i perioden 1995-2018. Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet i forbindelse med et flerårig forskningsprosjekt om utviklingen i bruken av ulike tilknytningsformer i arbeidslivet.

Institutt for samfunnsforskning finner ingen tegn til at det totale omfanget av atypisk arbeid har økt i Norge i perioden 1995-2018. Det er imidlertid forskjeller mellom de ulike tilknytningsformene. Andelen selvstendige synker jevnt over perioden. Midlertidige ansettelser svinger mye med konjunkturene, men nivået holder seg overordnet stabilt fra 1995 til 2018. Andelen ansatte i vikarbyrå vokser over perioden, spesielt etter EU-utvidelsen i 2004, men utgjør fortsatt en liten del av økonomien (1,5 prosent i 2018).

Rapporten

Oppdragstaker

Institutt for samfunnsforskning

Oppdragsgiver

Arbeids- og sosialdepartementet