Rapport om kartlegging av omfang og særtrekk ved entrepriser

Oslo Economics har gjennomført en kartlegging av omfang og særtrekk ved bruk av entrepriser av arbeidslivet. Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet i forbindelse med det pågående arbeidet i utvalget om fremtidens arbeidsliv (Fougner-utvalget).

Hva er entreprise?

Entrepriser benyttes gjerne som betegnelse på situasjoner der en virksomhet kjøper tjenester fra en annen virksomhet, som benytter egne ansatte til å løse oppdraget. Dette er en vanlig måte å organisere oppgaver på mellom virksomheter. Som juridisk begrep dekker det alt, fra kjøp av rørleggertjenester i private hjem til milliardkontrakter om veiutbygging.

Oslo Economics har kartlagt bruken av entrepriser og fokusert på noen utvalgte bransjer. De anslår at i underkant av 10 prosent av de sysselsatte omfattes av entreprisekontrakter der arbeidet utføres på stedet hvor den virksomheten som er oppdragsgiver hører til. Omfanget er størst innen bygg og anlegg og forretningsmessig tjenesteyting.

Utvalg vurderer fremtidens arbeidsliv

Regjeringen har satt ned et partssammensatt utvalg om fremtidens arbeidsliv som ser nærmere på endringer i virksomhetsorganisering og rammeverket for ulike tilknytningsformer i arbeidslivet. Rapporten fra Oslo Economics er ett av mange innspill som utvalget vurderer. Utvalget skal legge fram sin innstilling 1. juni 2021.

Rapporten

Les rapporten:

Oppdragstaker

Oslo Economics 

Oppdragsgiver

Arbeids- og sosialdepartementet