Rapport om konsekvenser av atypiske tilknytningsformer for arbeidsforhold og partssamarbeid

Arbeidsforskningsinstituttet AFI ved OsloMet - storbyuniversitetet har sett på forskjeller i arbeidsforhold mellom sysselsatte i ulike tilknytningsformer, og hvordan vilkårene for lokalt partssamarbeid påvirkes når det benyttes andre tilknytningsformer enn tradisjonell fast ansettelse. Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet i forbindelse med det pågående arbeidet i utvalget om fremtidens arbeidsliv (Fougner-utvalget).

AFI har sett nærmere på hvordan arbeidstakere svarer på blant annet Statistisk sentralbyrås levekårsundersøkelse om arbeidsmiljø og YS Arbeidslivsbarometer. Dette materialet bruker de til å belyse at forskjeller i arbeidsforhold varierer mellom fast ansatte og de som har andre tilknytningsformer, som midlertidig ansettelse, innleide eller selvstendige. AFI har også intervjuet tillitsvalgte og sysselsatte innen enkelte næringer, samt representanter for arbeidsgiverorganisasjoner. Disse intervjuene belyser hvordan vilkårene for samarbeid mellom ledelse og ansatte i virksomheten påvirkes når det benyttes andre tilknytningsformer.

Utvalg vurderer fremtidens arbeidsliv

Regjeringen har satt ned et partssammensatt utvalg om fremtidens arbeidsliv som ser nærmere på endringer i virksomhetsorganisering og rammeverket for ulike tilknytningsformer i arbeidslivet. Rapporten fra Oslo Economics er ett av mange innspill som utvalget vurderer. Utvalget skal legge fram sin innstilling 1. juni 2021.

Rapporten

Les rapporten:

Oppdragstaker

Arbeidsforskningsinstituttet AFI ved OsloMet - storbyuniversitetet  

Oppdragsgiver

Arbeids- og sosialdepartementet