Rapport om rammebetingelsene for norske vann- og avløpsverk

Rapport fra SINTEF 2.12.2003

Rapport om rammebetingelsene for norske vann- og avløpsverk

Vann- og avløpsanlegg utgjør en viktig del av den offentlige tekniske infrastruktur. For så vel privat næringsliv og husholdningene, som for det offentlige selv er det viktig at vannforsyningen og rensingen av avløpsvann utføres kostnadseffektivt, med tilstrekkelig kvalitet i forhold til regelverket og med lav risiko for avbrudd. Det er fra flere hold uttrykt bekymring om effektiviteten i sektoren er høy nok, herunder om tekniske krav til anleggene overholdes. Se senest Mandag Morgen 1. desember 2003.

Kommunal- og regionaldepartementet og NORVAR ga våren 2003 SINTEF AS i oppdrag å vurdere rammebetingelsene for offentlige vann- og avløpsverk. Oppdraget fikk SINTEF etter åpen konkurranse med forhandlinger. SINTEF ble som oppdragstaker bedt om å vurdere og anslå effektiviseringspotensialet for offentlige vann- og avløpsverk. Videre ble SINTEF bedt om å vurdere muligheten for og hensiktsmessigheten ved å etablere et benchmarkingssystem (målestokkonkurranse) for verkene. Vi vet fra andre sektorer, og tilsvarende sektorer i andre land, at systematisk sammenligning og identifisering av ”beste praksis” er et viktig incitament til å oppnå effektive løsninger. Hvordan et slikt benchmarkingssystem burde utformes og organiseres var en del av oppdraget.

Offentlige monopoler (faktiske eller juridiske) vil være gjenstand for inntektsregulering. For offentlige vann- og avløpsanlegg gjelder selvkostprinsippet som innebærer at de merkostnader den enkelte kommune anser som nødvendig for å kunne drive tjenestene fullt ut kan dekkes inn gjennom gebyrer som kreves inn fra abonnentene. For nettleddet i elforsyningen gikk en i 1997 over fra selvkost til et inntektsrammereguleringssystem hvor NVE fastsatte maksimale inntektsrammer for det enkelte nettselskap. Fra andre land kjenner vi at også vann- og avløpssektoren er inntektsregulert tilsvarende. Det var derfor interessant å få belyst styrker og svakheter ved ulike reguleringsmodeller, og om inntektsrammeregulering kunne og burde benyttes også for norske offentlige vann- og avløpsverk. Denne vurderingen har også inngått i oppdraget.

Rapporten foreligger nå, og denne kan du lese ved å trykke her.

SINTEF vil også presentere rapporten på en konferanse på Lillestrøm 3 februar 2004 (Hotell Arena). Nærmere informasjon om konferansen, som arrangeres i samarbeid mellom KRD og NORVAR, får du ved å henvende deg til http://www.norvar.no