Rapport om sameksistens mellom fiskerinæringen og oljevirksomheten i området Lofoten - Barentshavet innenfor rammen av en bærekraftig utvikling - Sameksistensgruppen II

Rapporten er en del av det samlede underlagsmaterialet for den helhetlige forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten som ble lagt frem av Regjeringen 31. mars. (04.05.06)

Rapport om sameksistens mellom fiskerinæringen og oljevirksomheten i området Lofoten - Barentshavet innenfor rammen av en bærekraftig utvikling - Sameksistensgruppen II

Rapporten er en del av det samlede underlagsmaterialet for den helhetlige forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten som ble lagt frem av Regjeringen 31. mars.

Vinteren 2003 etablerte Olje- og energi­departe­­­mentet og Fiskeridepartementet en arbeids­­gruppe som skulle vurdere mulig­hetene for sameksistens mellom fiskeri­nær­ingen og petro­leumsnæringen i området fra Lofoten og nordover, inkludert Barents­havet. Arbeidsgruppen oppsummerte sitt arbeid i en rapport som ble ferdigstilt i juli 2003 (Sameksistens I). Arbeidsgruppen og dens arbeid ble omtalt i St. meld. nr. 38 (2003-2004) ”Om petroleums­virk­som­heten” (oljemeldingen).

Sameksistensgruppen gjenopptok sitt arbeid i juni 2005, og ble da utvidet med represen­tanter med miljøfaglig og juridisk kompe­tanse. Den utvidede arbeidsgruppen (Sam­­­­­eksistensgruppen II) består av repre­sen­tanter fra Olje- og energi­departementet, Fiskeri- og kyst­departe­mentet, Miljøvern­departe­mentet, Arbeids- og inkluderings­departe­mentet, Fiskeri­direk­toratet, Havforsk­ningsinstituttet, Oljedirek­toratet, Petroleums­tilsynet, Statens forurens­ningstilsyn, Direktoratet for natur­forvalt­ning, Norges Fiskarlag, Oljeindu­striens lands­for­ening og Norsk institutt for naturforskning (NINA).

Sameksistensgruppen II skulle vurdere mulighetene for sam­eks­i­stens mellom fiskeri­næringen og petro­leums­­næringen innenfor rammene av en bære­­kraftig utvikling i om­rådet fra Lofoten og nordover, inkludert Barents­havet syd.

Arbeidsgruppen startet sitt arbeid samtidig som det pågikk et arbeid tilknyttet helhet­lig forvalt­ningsplan for Barentshavet og hav­områdene utenfor Lofoten, og noen av de deltakende institusjonene har deltatt i begge arbeidene. Under arbeidet kom det frem at deler av arbeidsgruppens mandat omfattet problemstillinger som også ville bli trukket inn i arbeidet med forvaltningsplanen. For å unngå overlapping mellom gruppens arbeid og arbeidet med forvaltnings­planen, har arbeids­gruppen lagt vekt på å identifisere og beskrive de viktigste områdene for hhv petro­leums-, fiskeri-, og miljøinteressene. I tillegg er det presentert noen viktige utford­ringer og problem­stillinger en står overfor mht sam­eks­istens i de aktuelle havområdene. Dette fakta­grunnlaget har vært et faglig innspill i arbeidet med St.meld. nr. 8 (2005-2006) "Helhetlig forvaltning av det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten (forvaltningsplan)."

Rapporten i pdf format