Rapport om valg av ordfører ved supplerende stemmegivning

Ved kommunestyrevalgene i 2007 ble det gjennomført forsøk med direkte valg av ordførere i 50 kommuner. I 48 av disse kommunene ble supplerende stemmegivning benyttet for å velge ordførere. Rokkansenteret ved Universitetet i Bergen har evaluert forsøkene på oppdrag av Kommunal- og regionaldepartementet.

Februar 2008