Høring - Rapportering om norsk gjennomføring av Århuskonvensjonen om tilgang til miljøinformasjon, allmennhetens deltakelse i beslutningsprosesser og adgang til klage og domstolsprøving på miljøområdet

Det skal rapporteres om norsk gjennomføring av Århuskonvensjonen om tilgang til miljøinformasjon, allmennhetens deltakelse i beslutningsprosesser og adgang til klage og domstolsprøving på miljøområdet. Konvensjonen er fremforhandlet under FNs økonomiske kommisjon for Europa (UNECE). Miljøverndepartementets utkast til rapportering sendes på høring, og endringer i forhold til forrige rapportering fremgår i dokumentet.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 22.11.2013

Vår ref.: 12/5236

Høring - Rapportering om norsk gjennomføring av Århuskonvensjonen om tilgang til miljøinformasjon, allmennhetens deltakelse i beslutningsprosesser og adgang til klage og domstolsprøving på miljøområdet Århuskonvensjonen om tilgang til miljøinformasjon, allmennhetens deltakelse i beslutningsprosesser og adgang til klage og domstolsprøving på miljøområdet ble vedtatt i 1998 og trådte i kraft 30. oktober 2001. Konvensjonen er fremforhandlet under FNs økonomiske kommisjon for Europa (UNECE). Norge ratifiserte konvensjonen våren 2003 etter at Stortinget vedtok miljøinformasjonsloven som trådte i kraft 1. januar 2004.

Formålet med konvensjonen er å gi allmennheten tilgang til miljøinformasjon, mulighet for deltakelse i beslutningsprosesser og adgang til klage og domstolsprøving i miljøsaker. På denne måten kan allmennheten bidra til å fremme et miljø som sikrer helse og trivsel og en bærekraftig utvikling. En viktig drivkraft bak arbeidet har vært ønske om å bidra i demokratiseringsarbeidet i ECE-regionen og da særlig i Sentral- og Øst-Europa og Sentral-Asia.

Konvensjonen stiller konkrete krav til hvordan disse rettighetene skal sikres. Dette gjøres gjennom blant annet krav til det offentliges saksbehandling, krav om at offentlige myndigheter har og formidler oversiktsinformasjon på miljøområdet, og gjennom rett til å komme med innspill knyttet til konkrete aktiviteter og utforming av regelverk, planer og programmer. Det understrekes at Århuskonvensjonen først og fremst regulerer allmennhetens rett til informasjon fra offentlige organer, og ikke informasjon fra private virksomheter som også er omfattet av miljøinformasjonsloven. Konvensjonen oppfordrer imidlertid landene til å innføre ordninger som vil medføre en bedre informasjon til allmennheten om miljøvirkninger av virksomhet.

Konvensjonens parter er forpliktet til å rapportere om nasjonal gjennomføring av konvensjonen. Dette er tidligere blitt gjort i 2005,  2008 og 2010. Rapporten skal nå oppdateres i lys av nasjonal utvikling på området. Nærmere informasjon om rapporteringsforpliktelsene kan leses her:

http://www.unece.org/environmental-policy/treaties/public-participation/aarhus-convention/areas-of-work/envppimplemintro/envppreports/envppreports-implementation-2014.html

Det skal gjennomføres høring av utkast til rapportering. Miljøverndepartementets utkast til rapportering sendes derfor med dette på høring. Endringer i forhold til forrige rapportering fremgår i dokumentet. Rapporten vil bli oversatt til engelsk før den oversendes konvensjonssekretariatet. Vi gjør oppmerksom på at rapporten skal være av begrenset omfang, og at alle tiltak derfor ikke kan omtales i detalj.

Vi ber om at kommentarer sendes Miljøverndepartementet, e-post: postmottak@md.dep.no med kopi til   beate-berglund.ekeberg@md.dep.no.senest innen 22. november 2013.

 

Med hilsen

 

Solfrid Foss  (e.f.)
fung. avdelingsdirektør

Beate Berglund Ekeberg
fagdirektør 

Dokumentet er godkjent elektronisk, og har derfor ikke håndskrevet signatur.

Vedlegg : Adresseliste og utkast til rapport

 

Arbeidsdepartementet, Pb 8019 Dep, 0030 Oslo

Barne- og likestillings- og inkluderingsdepartementet, Pb 8036 Dep, 0030 Oslo

Finansdepartementet, Pb 8008 Dep, 0030 Oslo

Fiskeri- og kystdepartementet, Pb 8118 dep, 0032 Oslo

Fornyings- og administrasjons- og kirkedepartementet, Pb 8004, 0030 Oslo

Forsvarsdepartementet, Pb 8126 Dep, 0032 Oslo

Helse- og omsorgsdepartementet, Pb 8011 Dep, 0030 Oslo

Justis- og beredskapsdepartementet, Pb 8005 Dep, 0030 Oslo

Kommunal- og regionaldepartementet, Pb 8112 Dep, 0032 Oslo

Kulturdepartementet, Pb 8030 Dep, 0030 Oslo

Kunnskapsdepartementet, Pb 8119 Dep, 0032 Oslo

Landbruks- og matdepartementet, Pb 8007 Dep, 0030 Oslo

Nærings- og handelsdepartementet, Pb 8014 Dep, 0030 Oslo

Olje- og energidepartementet, Pb 8148 Dep, 0033 Oslo

Samferdselsdepartementet, Pb 8010 Dep, 0030 Oslo

Utenriksdepartementet, Pb 8114 Dep, 0032 Oslo

 

Miljødirektoratet, Postboks 5672 Sluppen, 7485 Trondheim

Forbrukerombudet, Sandakerveien 138, 0484 Oslo

Forbrukertvistutvalget, Pb 4596 Nydalen, 0404 Oslo

Norsk polarinstitutt, Framsenteret, Hjalmar Johansens gt. 14, 9296 Tromsø

Riksantikvaren, Pb 8196 Dep, 0034 Oslo

Statens Kartverk, 3507 Hønefoss

 

Fylkesmennene

 

Avfall Norge, Nedre Vollgt. 6, 0158 Oslo

Bioforsk, Fr. A Dahlsvei 20, 1430 Ås

Den Norske Fagpresses Forening, Akersg. 43, 0158 Oslo

Den norske Turistforening, PB 7 Sentrum, 0101 Oslo

Forbrukerrådet, Boks 463 Sentrum, 0105 Oslo

Forum for miljø og helse v/Randi Helland Stråtveit, Brannvesenet i Sør-Rogaland, Jærveien 107, 4318 Sandnes

Framtiden i våre hender, Fredensborgv. 24 G, 0177 Oslo

Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO), Nedre Slottsgate 25, 0157 Oslo

Friluftsrådenes Landsforbund, Eyvind Lyches vei 23B, 1339 Sandvika

Greenpeace Norge, Pb 6803 St Olavs plass, 0130 Oslo

Grønn hverdag, Fredensborgveien 24G, 0177 Oslo

Virke, Pb 2900 Solli, 0230 Oslo

Handelshøyskolen BI, 0442 Oslo

Stiftelsen Fondet for jord- og myrundersøkelser, Høgskoleveien 7, 1430 Ås

Kommunenes Sentralforbund, Pb 1378 Vika, 0114 Oslo

Norges Kulturvernforbund (KORG), Øvre Slottsgate 2b, 0152 Oslo

Landsorganisasjonen i Norge, Youngsgata 11, 0181 Oslo

Matmerk, Pb 487 Sentrum, 0105 Oslo

Mediebedriftenes landsforening, Kongensgate 14, 0153 Oslo

Miljøstiftelsen Bellona, Pb 2141 Grünerløkka, 0505 Oslo

Natur og Ungdom, Pb 4783 Sofienberg, 0506 Oslo

NINA, Postboks 5685 Sluppen, 7485 Trondheim

NIKU, Postboks 736 Sentrum, 0106 Oslo

Nofima Mat AS, Pb 6122, 9291 Tromsø

Norges Astma og Allergiforbund, Pb 6764 St Olavs Plass, 0130 Oslo

Norges Bondelag, Pb 9354 Grønland, 0135 OSLO

Norges Fiskarlag, Pb 1233 Sluppen, 7462 Trondheim

Norges forskningsråd, Pb 2700 St. Hanshaugen, 0131 Oslo

Norges Handelshøyskole, Helleveien 30, 5045 Bergen

Norges Handikapforbund, Postboks 9217 Grønland, 0134 Oslo

Norges Jeger- og fiskerforbund, Postboks 94, 1378 NESBRU

Norges Kvinne- og Familieforbund, Stortingsgata 12, 0161 Oslo

Norges Miljøvernforbund, Pb 593, 5806 Bergen

Norges Naturvernforbund, Mariboes gate 8, 0183 Oslo

Norges Skogeierforbund, Pb 1438 Vika, 0115 Oslo

Norges Velforbund/Vellenes Fellesorganisasjon, Pb 6 Skøyen, 0212 OSLO

Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Øvre Vollgt. 9, 0158 OSLO

Norsk Forum for Ytringsfrihet, Urtegt. 50, 0187 Oslo

Norsk institutt for skog og landskap, Pb 115, 1431 Ås

Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning, Pb 8024 Dep, 0030 Oslo

Norsk institutt for Markedsforskning, Pb 580, 1301 Sandvika

Norsk institutt for vannforskning, Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Norsk Journalistlag, Pb 8793 St Olavs plass, 0028 Oslo

Norsk Industri, Næringslivets hus, Middelthuns gate 27, 0368 OSLO

Norsk Landbrukssamvirke, Pb 9347 Grønland, 0135 OSLO

Norsk Petroleumsinstitutt, Pb 7190 Majorstua, 0307 Oslo

Norsk Plantevern Forening, Spiksetsvingen 63, 2100 Skarnes

Norsk Presseforbund, Postboks 46 Sentrum, 0101 Oslo

Norsk Redaktørforening, Postboks 624 Sentrum, 0106 Oslo

Norsk Skogbruksforening, Postboks 123 Lilleaker, 216 Oslo

Norsøk (Norsk senter for økologisk landbruk), Tingvoll gård 6630 Tingvoll

Norsk Industri, Pb 5487 Majorstua, 0305 Oslo

NTNU, 7491 Trondheim

Næringslivets Hovedorganisasjon, Pb 5250 Majorstua, 0303 OSLO

Sabima, Pb. 6784 St. Olavs plass, 0130 Oslo

Sametinget, Ávjovárgeaidnu 50, 9730 Karasjok

Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning, Helleveien 30, 5045 Bergen

Stiftelsen Miljømerking, Henrik Ibsensgate 20, 0255 OSLO

Universitetet i Bergen, Pb 7800, 5020 Bergen

Universitetet i Oslo, Pb 1072 Blindern, 0316 Oslo

Universitetet i Tromsø, Pb 6050 Langnes, 9037 Tromsø

WWF-Norge, Pb 6784 St Olavs pl, 0130 OSLO

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund, Pb 9232 Grønland, 0134 OSLO