Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

REC Solar ASA

Vi viser til søknad datert 10. april 2015 om unntak fra bostedskravet i allmennaksjeloven § 6-11 første ledd for daglig leder i REC Solar ASA, org.nr. 912 218 929. Vi viser også til at det ble gitt unntak fra bostedskravet i allmennaksjeloven § 6-11 for tidligere daglig leder i selskapet i vedtak datert 16. september 2014.

Nærings- og fiskeridepartementet har kommet til at søknaden kan innvilges. Den nærmere begrunnelsen og vedtaket følger nedenfor.

Om selskapet
REC Solar ASA driver med produksjon av solcellepaneler. Produksjonen skjer på selskapets fabrikkområde i Singapore. Per 31. mars 2015 hadde selskapet 1 852 ansatte hvorav 96 pst. er tilknyttet fabrikken i Singapore. Søker opplyser at selskapet ikke har vesentlige kunder eller andre vesentlige forretningsforbindelser i Norge.

Selskapet ble stiftet i 2013 som et heleid datterselskap av REC Silicon ASA. I søknaden opplyses det at REC Solar ASA (den gangen AS) i oktober 2013 ervervet aksjene i morselskapets øvrige datterselskaper som utgjorde REC Silicon ASAs solardivisjon. Deretter ble aksjene i selskapet solgt til morselskapets aksjonærer og notert på Oslo Børs. I søknaden opplyses det at denne delingen ble gjort ut fra en strategisk tankegang om at disse selskapene, som betjener forskjellige deler innenfor solindustrien, er best tjent med å drive som separate selskaper.

Martin Cooper, som ble valgt som midlertidig daglig leder i REC Solar ASA sommeren 2014, har trådt tilbake til sin stilling som finansdirektør i selskapet. Styret i REC Solar ASA har besluttet å utnevne Stephen O’Neil som ny daglig leder i selskapet. O’Neil er amerikansk statsborger bosatt i Singapore.

Søker opplyser at bakgrunnen for valget av O’Neil  som daglig leder var basert på selskapets ønske om ekspansjon av sin markedsandel og kontinuerlig lønnsom vekst. Søker skriver at O’Neil har 28 års arbeidserfaring innen ulike industrier og har jobbet i ulike land. Han har tidligere vært daglig leder for et ledende leverandørselskap innen profesjonell sikkerhet, identifikasjon og elektroniske hjelperedskaper basert i USA, samt arbeidet i mer enn 20 år i et av verdens største IT-leverandørselskaper.

Søker skriver at det er i selskapets interesse at O’Neil tilbringer mye tid ved produksjonsfasiliteten. Han skal derfor ha fast tilholdssted i Singapore, men vil besøke Norge flere ganger i året i forbindelse med kvartalspresentasjoner og strategi- og  styremøter.

Søker opplyser at alle styremedlemmene i REC Solar ASA er norske statsborgere bosatt i Norge.

Rettslig grunnlag
Lov 13. juni 1997 nr. 45 om allmennaksjeselskaper (allmennaksjeloven) § 6-11 første ledd første punktum stiller krav om at daglig leder og minst halvdelen av styrets medlemmer skal være bosatt i Norge. Bosteds­kravet er begrunnet i jurisdiksjonshensyn, da personer som er bosatt i Norge kan saksøkes her og er underlagt norsk tvangsmyndighet. Gjennom kongelig resolusjon er Nærings- og fiskeri­departementet tildelt myndighet til å gjøre unntak fra bostedskravet i det enkelte tilfellet.

Kravet om bosted her i riket gjelder ikke for statsborgere i stater som er part i EØS-avtalen når de er bosatt i en slik stat, jf. allmennaksjeloven § 6-11 første ledd andre punktum. Dette unntaket er begrunnet ut fra EØS-avtalens ikke-diskriminerings­prinsipper. Etter Luganokonvensjonen 2007 er det mulig å få anerkjent og fullbyrdet en norsk dom om erstatningsansvar i EU, Danmark, Island og Sveits. Dette gjelder også når personen bor i et land som er medlem av Luganokonvensjonen når saken reises.

I vurderingen av dispensasjonssøknadene legger departementet vekt på tilgjengelig­heten til selskapets ledelse og om norske domstoler har jurisdiksjon i det aktuelle landet. Tilgjengelighet og jurisdiksjon er viktig for myndig­heter, kreditorer, ansatte og andre som må forholde seg til selskapet. Som hovedregel blir det bare gitt unntak fra bostedskravet for enten daglig leder eller styret. Det er ikke et vilkår for å etablere eller ha registrert et aksjeselskap i Norge at selskapet driver virksomhet her.

Vurdering av søknaden
Stephen O’Neil skal være bosatt i Singapore, og det er derfor nødvendig med unntak fra allmennaksjeloven § 6-11 første ledd. Vi viser til opplysningene om at O’Neil har særlig kompetanse og erfaring som er av betydning for REC Solar ASA, og at selskapet ønsker at daglig leder skal ha arbeidssted nær selskapets produksjon.

Når det gjelder hensynet til jurisdiksjon, viser departementet til at en norsk dom ikke vil kunne gjøres gjeldende i Singapore. I og med at samtlige styremedlemmer er bosatt i Norge, vil imidlertid en eventuell ansvarssak kunne rettes mot styret. Jurisdiksjonshensynet anses derfor for å være tilstrekkelig ivaretatt.

Når det gjelder hensynet til tilgjengelighet, viser departementet til at O’Neil skal besøke Norge flere ganger i året. Når samtidig styremedlemmene er bosatt i Norge, vurderer departementet at hensynet til tilgjengelighet for myndigheter, kreditorer og andre som må forholde seg til selskapet, er tilstrekkelig ivaretatt.

Ut fra en helhetsvurdering er departementet kommet til at vilkårene for å kunne gjøre unntak fra bostedskravet for daglig leder i allmennaksjeloven § 6-11 første ledd er oppfylt. Et unntak vil være i tråd med departementets praksis.

Vedtak
Nærings- og fiskeridepartementet gjør følgende unntak fra kravet om bosted i lov 13. juni 1997 nr. 45 om allmennaksjeselskaper § 6-11 første ledd, jf. kgl. res. av 17. juli 1998 nr. 619:

REC Solar ASA (org. nr. 912 218 929) kan ha Stephen O’Neil, amerikansk statsborger bosatt i Singapore, som daglig leder.

Unntaket gjøres under forutsetning av at selskapets styre oppfyller bostedskravet i allmennaksjeloven § 6-11 første ledd.

Søknaden er innvilget, men for ordens skyld gjør vi allikevel oppmerksom på at vedtaket kan påklages til Kongen i statsråd etter reglene i forvaltningsloven kapittel VI, §§ 28-32. Klagefristen er tre uker, og klagen sendes til Nærings- og handels­departementet, jf. forvaltningsloven § 32 første ledd. Vi gjør også oppmerksom på at det ikke er mulig å klage til Sivilombudsmannen hvis en klagesak er avgjort av Kongen i statsråd.

Vi publiserer rutinemessig alle vedtak på departe­mentets nettside www.nfd.dep.no/enkeltvedtak. Vi ber om at eventuelle synspunkter på dette sendes oss innen 14 dager.