Refa Frøystad Group

 

Innledning

Vi viser til søknad datert 18. august 2011. Søknaden gjelder dispensasjon fra kravet om bosted i aksjeloven § 6-11 for daglig leder Hjalmar Petersen i Refa Frøystad Group AS. Vi viser til tilleggsinformasjon mottatt i departementet 11. november 2011. Vi viser også til vår melding om forventet saksbehandlingstid. Vi beklager at det har tatt lengre tid enn forventet å behandle søknaden.

Departementet har kommet til at søknaden innvilges. Den nærmere begrunnelsen og vedtaket følger nedenfor.

Søknaden

Selskapet søker om at Hjalmar Hentze Petersen, som er færøysk statsborger og bosatt på Færøyene, kan være daglig leder i Refa Frøystad Group AS. Selskapets styre oppfyller bostedskravet.

Refa Frøystad Group AS driver fiskeredskapsvirksomhet flere steder i Norge, blant annet i Finnsnes, Rørvik, Tromsø og Frøystadvågen. Selskapet har ca. 80 ansatte. Omsetningen har de siste tre årene ligget mellom 160 og 190 millioner kroner. Selskapet leverer utstyr til oppdrettsanlegg, til trålere og til kystfiskeflåten. Selskapet eies av Von AS, et selskap registrert på Færøyene.

Selskapet opplyser at det er i en omstillingsfase og trenger Petersen med den kompetansen han besitter, til å gjennomføre nødvendige omstillinger. Petersen har mange års erfaring fra bransjen og anses å være den best kvalifiserte til å lede Refa Frøystad Group AS.

Vurdering

Aksjeloven § 6-11 stiller krav om at daglig leder og minst halvparten av styrets medlemmer skal være bosatt her i riket. Kravet gjelder ikke for statsborgere i stater som er part i EØS-avtalen når de er bosatt i en slik stat. Nærings- og handelsdepartementet kan gjøre unntak fra bostedskravet i det enkelte tilfellet.

Om det skal dispenseres fra bostedskravet skjer ut fra en totalvurdering. I vurderingen blir det lagt vekt på selskapets behov for å ha de omsøkte personene i selskapets ledelse og om selskapet vil oppfylle tilgjengelighets- og jurisdiksjonshensynet med den ledelsen det søkes om å få etablert.

Ved vurderingen har departementet lagt vekt på selskapets opplysninger om at de trenger Hjalmar Hentze Petersen med den kompetansen han innehar for å omstille virksomheten i Refa Frøystad Group AS.

Departementet har vurdert tilgjengelighetshensynet som skal ivareta at selskapsledelsen er tilgjengelig for ansatte, kreditorer, myndigheter og andre interessenter i Norge. I den forbindelse har departementet lagt til grunn opplysninger fra selskapet om at selskapets styre oppfyller bostedskravet. Videre har vi lagt vekt på opplysningene om at Petersen kan kontaktes på epost og telefon og også jevnlig vil være å treffe i Norge. Tilgjengelighetshensynet taler etter departementets oppfatning ikke imot at det innvilges dispensasjon i dette tilfellet.

Et annet hensyn bak aksjeloven § 6-11 er jurisdiksjonshensynet, som skal ivareta at man kan stille selskapets ledelse til rettslig ansvar for handlinger knyttet til deres rolle i selskapet. Departementet vurderer i den forbindelse om en norsk domstolsavgjørelse kan fullbyrdes i det landet der vedkommende i ledelsen er bosatt. Departementet har fått opplyst at norsk dom kan gjøres gjeldende på Færøyene. Hvis det skulle bli aktuelt, vil en norsk dom knyttet til daglig leder kunne tvangsfullbyrdes på Færøyene. 

Etter vår vurdering ivaretas jurisdiksjonshensynet både ved at norsk dom kan tvangsfullbyrdes på Færøyene, og ved at styret oppfyller lovens bostedskrav.

Departementet har dermed kommet til at dispensasjon bør innvilges i dette tilfellet.

Vedtak

Nærings- og handelsdepartementet gjør med dette unntak fra kravet om bosted i lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper (aksjeloven) § 6-11 første ledd, jf. kgl. res.
17. juli 1998 nr. 619. Refa Frøystad Group AS kan ha Hjalmar Hentze Petersen som daglig leder.

Ved eventuelle endringer i styresammensetningen må det søkes om dispensasjon dersom styret ikke oppfyller kravet om bosted i § 6-11.

Avslutningsvis vil vi gjøre oppmerksom på at vi rutinemessig publiserer våre vedtak på departementets nettside www.regjeringen.no/nhd. Vi ber om at eventuelle synspunkter på dette sendes oss innen fjorten dager fra brevets dato.