Regelverk om Kunnskapsløftet

Regelverk om Kunnskapsløftet

 

Her finner du en oversikt over regelverk som har betydning for Kunnskapsløftet:

Opplæringslova (lenke til Lovdata)

Forskrift til opplæringsloven

Ot.prp. nr. 57 (2004-2005) Om lov om endringar i opplæringslova og friskolelova