Regelverket for offentlige anskaffelser og kjøp av advokattjenester

Adv.firm. OsloAdvokatene AS
Arne Heiestad
Akersgt. 7
O158 Oslo

Dato: 28.11.2001

Vår Ref: 2001/5185 NR NOK RMY/tlø

Regelverket for offentlige anskaffelser og kjøp av advokattjenester

Det vises til Deres brev av 22. november 2001 vedrørende anvendelsen av regelverket for offentlige anskaffelser ved kjøp av advokattjenester.

Forskrift fastsatt ved kgl. res. 15 juni 2001 om offentlige anskaffelser trådte i kraft 1. juli d.å. I den forbindelse ble anvendelsesområdet for regelverket for offentlige anskaffelser utvidet til også å gjelder kjøp av juridiske tjenester, herunder fra advokat.

Juridiske tjenester klassifiseres som en "uprioritert tjeneste", jf. forskriftens §2-5 kategori (21). Dette innebærer at forskriftens del I og del III kommer til anvendelse ved inngåelsen av den aktuelle avtale.

Utgangspunktet er at kontrakten skal tildeles gjennom en anbudskonkurranse eller konkurranse med forhandling, jf. §11-1 (1). Konkurransen må videre kunngjøres i DOFFIN-databasen i Norsk Lysingsblad, jf. §13-1.

På nærmere bestemte vilkår kan avtale inngås uten forutgående kunngjøring og formell konkurranse direkte med en leverandør av tjenestene. Nærmere regler om dette er gitt i forskriftens §11-2 (direkte anskaffelse). Et praktisk viktig vilkår for bruk av direkte anskaffelse er §11-2 bokstav a, hvor "prisen på anskaffelsen ikke overstiger kroner 200.000,- eks. mva". Regler om beregning av anskaffelsens verdi er gitt i §2-3. I nærmere angitte tilfeller kan denne beregningsregelen medføre at verdien av flere kontrakter skal legges sammen i vurderingen av forskriftens beløpsgrenser, herunder også §11-2 bokstav a.

Med hilsen

Pål Hellesylt (e.f.)
Avdelingsdirektør

Robert Myhre
rådgiver