Reglene om fondsemisjon i sparebanker med egenkapitalbevis

Finansdepartementet sender med dette på høring Finanstilsynets forslag til endringer i reglene om fondsemisjon i sparebanker med egenkapitalbevis.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 29.01.2021

Vår ref.: 20/5499

Sparebankers egenkapital består av grunnfondskapital, gavefond og kompensasjons­fond. I tillegg kan sparebanker utstede egenkapitalbevis. Egenkapitalbeviseiernes egenkapital består av egenkapitalbeviskapital, overkursfond og utjevningsfond. Underskudd i sparebanker som har utstedt egenkapitalbevis, skal først dekkes av grunnfondskapitalen, gavefondet og utjevningsfondet. Deretter skal egenkapital­beviskapitalen og overkursfondet dekke tap. Størrelsen på utjevningsfondet har derfor betydning for hvor tapsabsorberende egenkapitalbeviset er. Utjevningsfondet kan reduseres ved såkalt fondsemisjon der midler overføres til egenkapitalbeviskapitalen, det vil si at egenkapitalbeviseierne får bedre prioritet på sin kapital på bekostning av grunnfondskapitalen og gavefondet.

Finansdepartementet kan etter finansforetaksloven § 10-18 fjerde ledd sette grenser i forskrift for adgangen til å overføre midler fra utjevningsfondet ved fondsemisjon. Finanstilsynet foreslår i vedlagte høringsnotat å fastsette at det bare skal være adgang til å foreta fondsemisjoner i tilfeller der utjevningsfondet vil være av en viss størrelse sammenliknet med innskutt egenkapitalbeviskapital. Etter Finanstilsynets vurdering vil en slik bestemmelse støtte opp om egenkapitalbevisenes tapsabsorberende evne og bidra til en større grad av likebehandling i fordelingen av overskudd og tap mellom egenkapital­beviseierne og grunnfondskapitalen.

Departementet ber om eventuelle merknader til høringsutkastet innen 29. januar 2021.

For å avgi høringsuttalelse må en gå til høringssaken på regjeringen.no og bruke den digitale løsningen for høringsuttalelse. Her kan du registrere deg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Alle kan avgi høringsuttalelse, men merk at høringstillatelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.

Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer behovet for, og eventuelt sørger for, foreleggelse av høringsbrevet for eventuelle underliggende enheter eller etater, medlemmer, organisasjoner mv.

Med hilsen

Geir Åvitsland e.f.

ekspedisjonssjef

                                                                               Marius Østli

                                                                               avdelingsdirektør

 

Vedlegg:

 

  • Kopi av brev 7. september 2020 fra Finanstilsynet til Finansdepartementet
  • Høringsnotat utarbeidet av Finanstilsynet

 

Kopi: Finanstilsynet

 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Alle departementene

Akademikerne

Aksjonærforeningen i Norge

AktuarKonsulenters Forum

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Bankenes sikringsfond

Bedriftsforbundet

Brønnøysundregistrene

Caritas Norge

Changemaker

Coop Norge SA

Datatilsynet

Deloite AS

Den Norske Advokatforening

Den Norske Aktuarforening

Den norske Revisorforening

Direktoratet for økonomistyring

Econa

Eiendomsmeglerforetakenes Forening

Energi Norge

EVRY

Equinor

Felleskjøpet Agri SA

Finans Norge

Finansforbundet

Finansieringsselskapenes Forening

Finansmarkedsfondet,

Norges Forskningsråd

Finanstilsynet

Folketrygdfondet

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Forum for Utvikling og Miljø

Handelshøyskolen BI

Handelshøyskolen i Bodø

Havtrygd Gjensidig Forsikring

Hovedorganisasjonen Virke

Huseiernes Landsforbund

Høgskolen i Sørøst-Norge

(tidl. Telemark)

Høgskolen på vestlandet

Industri Energi

Initiativ for etisk handel

Juridisk rådgivning for kvinner

Knowledge Group AS

Kommunalbanken Norge

Konkurransetilsynet

KPMG AS

KS

Landsorganisasjonen i Norge

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Lotteri- og stiftelsestilsynet

Nasdaq Oslo ASA

Nasdaq Clearing Oslo

Nordic Association of Electricity Traders (NAET)

Nordic Trustee

Norges Bank

Norges Bitcoin- og Blockchainforening

Norges Bondelag

Norges Eiendomsmeglerforbund

Norges Handelshøyskole

Norges Ingeniør- og teknologorganisasjon

Norges Interne Revisorers Forening (NIRF)

Norges Juristforbund

Norges Kommunerevisorforbund

Norges Rederiforbund

Norges Røde Kors

Norges Skogeierforbund

 

Norsk Bergindustri

Norsk Crowdfunding Forening

Norsk Hydro ASA

Norsk Jurnalistlag

Norsk Kapitalforvalterforening

Norsk Landbrukssamvirke

Norsk olje og gass

 

Norsk Presseforbund

Norsk Redaktørforbund

Norsk Sjøoffisersforbund

Norsk takst

Norsk Venturekapitalforening

Norsk Øko-Forum

Norske Boligbyggelags Landsforbund

Norske Finansanalytikeres Forening

Norske Forsikringsmegleres Forening

Norske Kredittopplysningsbyråers Forening

NOS Clearing ASA

NTL-Skatt

Næringslivets Hovedorganisasjon

Oslo Børs

Oslosenteret

Pensjonskasseforeningen

Personskadeforbundet LTN

Plan Norge

Publish What You Pay Norway

Redd Barna

Regelrådet

Regjeringsadvokaten

Regnskap Norge

Riksadvokaten

Riksrevisjonen

Skattebetalerforeningen

Skattedirektoratet

Skatterevisorenes Forening

Småbedriftsforbundet

Sparebankforeningen i Norge

Statens Pensjonskasse

Statistisk sentralbyrå

Stiftelsesforeningen

Storebrand

Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmannen)

Støttekomiteen for Vest-Sahara

The Nordic Association of Marine Insurers (Cefor)

Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet

Unio

Universitetet i Agder

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Tromsø

Verdipapirfondenes forening

Verdipapirforetakenes Forbund

Verdipapirsentralen

Virke Inkasso

Yara International ASA

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

ØKOKRIM

Økonomiforbundet