Innbyggernes deltakelse i lokalt offentlig liv. Rekommandasjon CM/Rec(2018)4 vedtatt av Europarådets ministerkomite 21. mars 2018 og forklarende memorandum.

Norsk oversettelse av Europarådets rekommandasjon.

Publikasjonskode: H-2439 B

I 2001 vedtok Europarådets ministerkomité en anbefaling til medlemsstatene; (Rekommandasjon Rek (2001) 19) Innbyggernes deltakelse i lokalt offentlig liv. Rekommandasjonen var en henstilling til medlemsstatene om å arbeide for at lokale myndigheter legger til rette for at innbyggerne trekkes med i politiske beslutningsprosesser som gjelder innbyggerne og lokalsamfunnet. Å involvere innbyggerne vil bidra til å legitimere beslutningene og skape større tilfredshet samt bidra til mer effektive lokale beslutninger.

I 2016 bestemte Europarådet å gjennomgå og vurdere den eksisterende anbefalingen og behovet for å gjennomføre endringer. Ministerkomiteen vedtok revidert rekommandasjon 21. mars 2018.

Et utviklingstrekk i Europa er ofte svekket tillit til folkevalgte organer. For blant annet å holde legitimiteten til politiske beslutningsprosesser oppe, er det behov for at offentlige institusjoner engasjerer seg overfor innbyggerne på nye måter og tar i bruk tiltak som gir muligheter for lokal deltakelse. Regjeringene har selv et ansvar for å legge til rette for at en politikk for innbyggerdeltakelse kan gjennomføres i lokale og regionale organer.

Retningslinjene retter seg både mot deltakelse i valg og mellom valg.

Innbyggernes deltakelse i lokalt offentlig liv. Rekommandasjon CM/Rec(2018)4 vedtatt av Europarådets ministerkomite 21. mars 2018 og forklarende memorandum. Norsk oversettelse (PDF)