Resultatledelse for lokalpolitikere

Publikasjonsnummer H-2219

Formålet med dette prosjektet har vært å samle erfaringer om politikernes bruk av balansert målstyring/resultatledelse og å utarbeide en veileder med politikerfokus.

Veilederen er den tredje som er utgitt av departementet med tema balansert målstyring/resultatledelse. De foregående prosjektene har i stor grad hatt fokus på utvikling av selve målekartet og erfaringer rundt bruken av målekartet. Utarbeiding av målekart vil være en konkretisering av visjoner, strategier og hovedmål. Prosessen rundt fastsettelse av visjon mv. (dvs. den politiske delen) har i de to tidligere prosjektene vært viet mindre fokus.

I prosjektet som danner erfaringsgrunnlaget for veilederen, har tre nokså ulike kommuner arbeidet aktivt med å videreutvikle sitt styringssystem til å bli et godt styringsverktøy for politikerne. De tre kommunene har vært Drangedal, Fet og Tønsberg. Arbeidet i prosjektet i 2005-2007 har vist at lokalpolitikerne i de tre kommunene mener at de har fått økt politisk styring ved å definere innsatsområder, fastsette mål og ambisjonsnivå for kommunens totale virksomhet. De gir også uttrykk for at de har fått utvidet politikkområdene sine ved å arbeide aktivt med lokalsamfunnsperspektivet. Lokalpolitikerne i de tre kommunene har erfart at resultatledelse kan bidra til å styrke utøvelsen av både ombudsrollen, styringsrollen og lederrollen, og de synes at de har fått bedre og mer relevant informasjon om kvaliteten på de tjenestene kommunen leverer. De har også opplevd at utviklingsarbeidet har ført til bedre samhold og økt tillit både politikerne i mellom og mellom politikk og administrasjon.